| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/47/2011 Rady Gminy Strzegowo

z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Strzegowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 199Ir, o systemie oświaty (Dz. U. 2 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami)-Rada Gminy Strzegowo uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi świadczone przez Samorządowe Przedszkole w Strzegowie w zakresie podstawy programowej określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17) w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie.

§ 2. Zajęcia organizowane dla dzieci przebywających w przedszkolu w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie, wykraczające poza podstawę programową, są płatne. Obejmują one zajęcia opiekuńczo - wychowawcze, w tym: wspomagające prawidłowy rozwój myślenia, spostrzegania, rozumowania, pamięci, uwagi i wyobraźni, gry i zabawy rozwijające zainteresowania i wiedzę o otaczającym świecie, gry i zabawy ruchowe, zajęcia wspierające rozwój zdolności twórczych dzieci, przygotowanie do różnych konkursów i uroczystości. Dostosowanie do wieku, potrzeb i możliwości dziecka bezpiecznego funkcjonowania podczas zajęć w przedszkolu, w tym: przygotowanie miejsca zabaw, wypoczynku i snu dziecka, nauka samodzielnego korzystania z toalety, mycia zębów, spożywania posiłków, nadzór nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych i grupowych zabaw w pomieszczeniach i na zewnątrz.

§ 3. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia, o którym mowa w § 2 w wysokości 0,12 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami).

§ 4. Opłata, o której mowa w § 3, w przypadku uczęszczania do przedszkola rodzeństwa, zostaje obniżona o 25% za drugie dziecko, za każde następne dziecko o 50%.

§ 5. Rodzice (opiekunowie prawni) w karcie zgłoszenia dzieci do przedszkola, deklarują dzienną liczbę godzin korzystania w roku szkolnym przez dziecko ze świadczeń opiekuńczo - wychowawczych, o których mowa w § 2. Szczegółowy zakres i odpłatności za świadczenia opiekuńczo - wychowawcze, o których mowa w § 2 określa umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka przed lub z chwilą rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzegowo.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XVIII/110/2004 Rady Gminy Strzegowo z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę przedszkola publicznego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Karwowski


Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/47/2011
z dnia 20 kwietnia 2011 roku
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Strzegowie.

Gmina odpowiada za działalność gminnych przedszkoli, w szczególności odnosi się to do obowiązku ich utrzymania, a także odpowiada za właściwą ich organizację zgodną z oczekiwaniami rodziców. Chcąc temu sprostać gmina świadczy w przedszkolach, obok usług oświatowo - wychowawczych także usługi opiekuńczo - wychowawcze. Różnica między tymi usługami polega na tym, że te pierwsze mają charakter obligatoryjny i bezpłatny, drugie natomiast są odpłatne. Świadczenia oświatowo - wychowawcze polegają na realizacji co najmniej 5 godzinnego minimum programowego. Świadczenia opiekuńczo -wychowawcze, są to świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego. Świadczeń tego rodzaju oczekuje od Gminy znaczna część rodziców, z różnych powodów nie są w stanie zapewnić opieki swoim dzieciom. Przedszkola te możliwość im zapewniają w formie odpłatnej usługi opiekuńczo - wychowawczej. Z dniem 1 września 2010 roku weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 13 sierpnia 2010r. Nr 148, poz.991), która doprecyzowuje przepisy związane z wychowaniem przedszkolnym, a w szczególności z ustaleniem odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, oraz za korzystanie z wyżywienia w tych przedszkolach. Znowelizowany art.14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty obliguje organy prowadzące do ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym 5 godzin realizowanej podstawy programowej. W projekcie uchwały w § 2 wyszczególnione są świadczenia opiekuńczo - wychowawcze udzielane przez przedszkole, w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie, w którym realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu nie może mieć charakteru stałego i powinna być określona w stawce za godzinę pobytu wykraczającego poza podstawę programową.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »