| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/64/11 Rady Gminy Stare Babice

z dnia 1 września 2011r.

w sprawie nadania statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – RADA GMINY uchwala

Statut Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Stare Babice

Dział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice, zwany dalej „OSiR” jest jednostką organizacyjną gminy Stare Babice, działającą na zasadach określonych dla jednostek budżetowych oraz na podstawie:

1) ustawy z dnia 9 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001, Nr 142, poz.1591 z późn.zm.),

2) ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.) i aktów wykonawczych do ustawy,

3) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn.zm),

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.) i aktów wykonawczych do ustawy,

5) Uchwały Nr X/63/11 Rady Gminy z dnia 1 września 2011r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice

6) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Terenem działania OSiR jest obszar administracyjny Gminy Stare Babice.

2. OSiR używa pieczęci prostokątnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby jednostki.

3. OSiR jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu gminy i nieposiadającą osobowości prawnej.

Dział II.
Mienie i gospodarka finansowa

§ 3. 1. OSiR zarządza mieniem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. OSiR prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.

3. Podstawą gospodarki finansowej jednostki jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki według klasyfikacji budżetowej.

4. Jednostka prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.

5. OSiR jako samodzielna jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową w ramach środków budżetowych przyznawanych z budżetu gminy oraz wpłat i darowizn osób fizycznych i prawnych.

6. OSiR pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy Stare Babice, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu Gminy Stare Babice.

7. Środki otrzymywane z budżetu OSiR gromadzi na własnym rachunku bankowym.

Dział III.
Zakres działalności

§ 4. 1. Przedmiotem działalności OSiR jest zarządzanie gminnymi obiektami sportowymi i rekreacyjnymi oraz zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie sportu, rekreacji i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Stare Babice.

2. OSiR prowadzi działalność sportowo-rekreacyjną w ramach zadań własnych gminy Stare Babice.

§ 5. Do podstawowych zadań OSiR należy w szczególności:

1) prognozowanie, planowanie i rozwój wszystkich form kultury fizycznej i sportu w gminie przy współpracy ze specjalistycznymi organizacjami społecznymi jak również współdziałanie w rozwoju wychowania fizycznego dzieci i młodzieży w szkołach,

2) propagowanie, inicjowanie, popieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki we wszystkich jej formach jak również rozwoju sportu,

3) współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej i innymi organizacjami sportowymi w zakresie koordynowania odbywających się na terenie gminy zawodów sportowych, masowych imprez sportowo-rekreacyjnych,

4) tworzenie bazy sportowej i ustalenie zasad jej wykorzystania, planowanie działalności inwestycyjnej w zakresie kultury fizycznej,

5) prowadzenie prac remontowych obiektów oddanych w zarząd,

6) eksploatacja i utrzymanie bazy sportowej i rekreacyjnej,

7) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-reklamowej, promującej sport i sportowy styl życia,

8) prowadzenie działalności szkoleniowej z zakresu sportu i rekreacji,

9) udostępnianie, w tym odpłatne, bazy sportowo-rekreacyjnej na rzecz:

a) klubów i związków sportowych,

b) organizacji kultury fizycznej,

c) innych organizacji i stowarzyszeń,

d) osób indywidualnych,

10) odpłatne organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych, zgodnie z potrzebami zainteresowanych,

11) prowadzenie zajęć w zespołach sportowo-rekreacyjnych, z uwzględnieniem zajęć rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych,

12) organizowanie imprez zleconych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji,

13) współpraca z krajowymi związkami sportowymi, placówkami oświatowymi oraz innymi instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie realizacji celów statutowych,

14) zapewnienie mieszkańcom gminy Stare Babice, a w szczególności dzieciom i młodzieży udział w rekreacji i sporcie masowym,

15) podnoszenie poziomu i umiejętności sportowych mieszkańców, rozwijanie zainteresowań sportem i rekreacją.

§ 6. OSiR może prowadzić inną działalność w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Dział IV.
Organizacja i zarządzanie

§ 7. 1. OSiR kieruje i reprezentuje na zewnątrz Kierownik, który działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Stare Babice.

2. Przełożonym Kierownika jest Wójt Gminy Stare Babice.

3. Kierownik jest przełożonym zatrudnionych w OSiR pracowników.

4. Szczegołową strukturę organizacyjną określa regulamin organizacyjny OSiR, ustalony przez Kierownika w uzgodnieniu z Wójtem Gminy.

Dział V.
Postanowienia końcowe

§ 8. 1. Nadzór nad działalnością OSiR sprawuje Wójt Gminy Stare Babice.

2. Kontrolę prawidłowości rozliczeń OSiR z budżetem gminy przeprowadza Skarbnik Gminy.

3. Kierownik przedstawia Radzie Gminy pisemne sprawozdanie roczne z działalności OSiR w terminie do 31 maja roku następnego.

4. Zmiany w statucie OSiR dokonywane są w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Kuncewicz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »