| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/101/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego

z dnia 14 marca 2012r.

w sprawie ustalenia obowiązujących w 2012r. stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) w związku z art.130a ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1977r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U.z 2005r.Nr 108, poz.908 z późn. zm.)oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 12 września 2011r. ( Monitor Polski Nr 82 poz. .830). Rada Powiatu Białobrzeskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się opłaty za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela w wysokości brutto: 1) Rower lub motorower - 105 zł. 2) Motocykl - 209 zł. 3) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t - 459 zł. 4) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t - 574 zł. 5) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t - 813zł. 6) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t - 1119 zł. 7) Pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1459 zł. 2. Ustala się opłaty za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego . z drogi na koszt właściciela za każdą dobę w wysokości brutto: 1) Rower lub motorower - 16 zł 2) Motocykl - 23 zł 3) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t - 35 zł. 4) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t - 47 zł 5) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t - 68 zł. 6) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t - 126 zł. 7) Pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 188 zł. 3. Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym.

§ 2. 1. Ustala się wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia w wysokości 50% opłaty określonej w §1 ust. 1 niniejszej uchwały z uwzględnieniem rodzaju pojazdu: 1) Rower lub motorower - 53 zł. . 2) Motocykl - 105 zł. 3) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t - 230 zł. 4) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t - 287 zł. 5) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t - 407 zł. 6) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t - 560 zł. 7) Pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 730 zł. 2. Do pokrycia tych kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi obowiązany jest właściciel pojazdu.

§ 3. Wyznacza się Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych ul.Kościelna103 w Białobrzegach jako jednostkę organizacyjną do prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg powiatu białobrzeskiego.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr X/ 79/2011r.Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 26 października 2011r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białobrzeskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Zbigniew Nowacki

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/101/2012 z dnia 14 marca 2012 roku W sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Białobrzeskiego oraz ich parkowanie na parkingu strzeżonym. Wprowadzone uchwałą zmiany w wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, jak również ustalenie wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu wynika ze zmiany w art.130 a ustawy - Prawo o ruchu drogowym, która weszła w życie 21 sierpnia 2011r. na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2010r.o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2010r. Nr 152 poz. 1018 ) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 12 września 2011r.( Monitor Polski Nr 82 poz.830 ). W myśl art.130 a ust.1 i 2 cytowanej ustawy usuwanie pojazdów oraz prowadzenie par- kingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych należy do zadań własnych powiatu.Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonywanie zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. Zgodnie z art.1 pkt.10 lit. h noweli w/w ustawy rada powiatu, biorąc pod uwagę koniecz- ność sprawnej realizacji zadań oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na ob- szarze danego powiatu ustala corocznie w drodze uchwały wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie usuniętych pojazdów oraz wysokość kosztów, które obowiązany jest pokryć właściciel, gdy po wydaniu dyspozycji usunięcia lub w trakcie usuwania ustaną przyczyny jego usunięcia. Stawki opłat i kosztów nie mogą być wyższe od maksyma - lnych stawek określonych w art.130 a ust.6a i 6b w/w ustawy. Propozycja przedstawiona w projekcie uchwały opracowania została właśnie w oparciu o art.130a ust.6a i 6b oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2011r.(Monitor Polski Nr 82 poz.830 ) - przyjęto maksymalne stawki opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu na rok2012.Opłaty te będą stanowiły dochód budżetu Powiatu. Z tych dochodów należy pokryć faktyczny koszt usunięcia pojazdów i ich przechowyw - ania na parkingu strzeżonym. Mając na uwadze w/w ustawowy obowiązek ustalenia przez Radę Powiatu wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów podjęcie uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »