| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX.173.2012 Rady Miejskiej w Halinowie

z dnia 5 marca 2012r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wielgolas Duchnowski w zakresie działek nr ew. 55/1 i 55/2, gmina Halinów

Na podstawie art. 18 ust 2   pkt 5, art. 40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591, z   późn. zmianami 1)   ) oraz art. 20 ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z   późn. zmianami 2)   ) w   związku z   Uchwałą Nr XLI/356/10 Rady Miejskiej w   Halinowie z   dnia 8   lipca 2010 r. w   sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów - w   zakresie działek nr ew. 55/1 i   55/2 położonych w   miejscowości Wielgolas Duchnowski – zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIII/196/02 Rady Miejskiej w   Halinowie z   dnia 24 czerwca2002r.(Dz.Urz.Woj. Mazowieckiego Nr 224z dnia 23 sierpnia 2002r.) w   sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wielgolas Duchnowski w   gminie Halinów zmienionego w   części północno-wschodniej uchwałą Nr VII/67/07 Rady Miejskiej w   Halinowie z   dnia 14 czerwca 2007r.,  Rada Miejska w   Halinowie uchwala co następuje:  

Dział I.
USTALENIA OGÓLNE.  

Rozdział 1.
Zakres obowiązywania planu  

§   1.   Po stwierdzeniu zgodności z   ustaleniami Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów - Uchwała Nr XXXVIII/333/10 Rady Miejskiej w   Halinowie z   dnia 11 marca 2010 roku uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wielgolas Duchnowski w   zakresie działek nr ew. 55/1 i   55/2, gmina Halinów, zwany dalej planem.  

§   2.   Planem objęto obszar, którego granice przedstawia rysunek planu w   skali 1: 1000, stanowiący załącznik nr 1   do niniejszej uchwały i   będący jej integralną częścią.  

§   3.   1.   Plan zawiera ustalenia dotyczące:  

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

2) zasad ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego,  

3) zasad ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego,  

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków,  

5) parametrów i   wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,  

6) szczegółowych zasad i   warunków scalania i   podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,  

7) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w   ich użytkowaniu,  

8) zasad systemu obsługi komunikacyjnej oraz infrastruktury technicznej,  

9) stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o   której mowa w   art. 36 ust.4 Ustawy o   Planowaniu i   Zagospodarowaniu Przestrzennym.  

2.   Plan nie zawiera wymagań wynikających z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.  

§   4.   Integralnymi częściami uchwały są:  

1) rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1   do niniejszej uchwały,  

2) wykaz uwag do planu wraz z   rozstrzygnięciem sposobu ich rozpatrzenia, stanowiący załącznik nr 2   do uchwały,  

3) rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3   do uchwały.  

§   5.   1.   Załącznik graficzny nr 1   odnosi ustalenia uchwały do terenu objętego planem.  

2.   Następujące ustalenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:  

1) granice planu,  

2) linie rozgraniczające tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,  

4) symbole literowe i   cyfrowe określające przeznaczenie terenów.  

3.   Wskazuje się oznaczone na rysunku planu symbolami graficznymi granice stref potencjalnego szkodliwego oddziaływania od napowietrznych linii elektroenergetycznych SN i   stacji transformatorowej wymagające szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w   ich użytkowaniu wyznaczone na podstawie przepisów odrębnych.  

4.   Pozostałe oznaczenie graficzne mają charakter informacyjny lub postulatywny.  

§   6.   Ustalenia dla terenu obowiązują łącznie odpowiednio z   ustaleniami ogólnymi zawartymi w   rozdziale 2   niniejszej uchwały.  

Rozdział 2.
Przepisy ogólne  

Wyjaśnienie używanych pojęć  

§   7.   Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w   Halinowie w   sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  

2) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z   aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w   dysponowaniu terenami wynikającymi z   prawomocnych decyzji administracyjnych,  

3) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o   którym mowa w   § 1   uchwały, o   ile z   treści przepisu nie wynika inaczej,  

4) przeznaczeniu – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które obowiązuje na obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,  

5) liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

6) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć linie określające minimalną odległość ściany projektowanych budynków od określonej linii rozgraniczającej ulicy, a   także od terenów wyłączonych z   zabudowy.  

7) maksymalnej wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć ustaloną w   planie nieprzekraczalną ilość kondygnacji naziemnych budynku oraz największą odległość pomiędzy poziomem terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku, nie będącym wyłącznie wejściem do pomieszczeń technicznych i   gospodarczych a   najwyższym punktem przekrycia dachowego,  

8) minimalnym procentowym wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć wyrażony procentowo stosunek powierzchni terenu biologicznie czynnego w   rozumieniu przepisów odrębnych do całkowitej powierzchni działki budowlanej lub terenu,  

9) wskaźniku maksymalnej intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych mierzonych w   obrysie zewnętrznym wszystkich budynków zlokalizowanych na działce lub terenie do powierzchni danej działki lub terenu.  

Ustalenia dotyczące ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego.  

§   8.   Ustala się, że nadrzędnym celem realizacji ustaleń niniejszej uchwały jest:  

1) ochrona i   kształtowanie ładu przestrzennego,  

2) określenie warunków dotyczących kształtowania zabudowy, których spełnienie umożliwi uzyskanie właściwych walorów przestrzennych i   jednorodnego charakteru kształtowanej przestrzeni,  

3) ochrona ponadlokalnych i   lokalnych interesów publicznych w   zakresie komunikacji, inżynierii i   ochrony środowiska.  

§   9.   Ustala się, że ochrona i   kształtowanie ładu przestrzennego realizowane będą poprzez działania inwestycyjne realizujące ustalenia niniejszej uchwały Rady Miejskiej w   Halinowie na obszarze planu wraz z   określeniem ich wzajemnych powiazań i   koleracji, przy uwzględnieniu istniejącego zagospodarowania i   wymogów przepisów szczególnych.  

Przepisy ogólne dotyczące zasad przeznaczania oraz warunków i   sposobów kształtowania zabudowy i   zagospodarowania terenów na całym obszarze objętym planem.  

§   10.   Ustala się, że na całym obszarze planu dopuszcza się realizację funkcji zgodnych z   przeznaczeniem i   warunkami zagospodarowania terenów określonymi w   niniejszej uchwale.  

§   11.   Ustala się przeznaczenie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi i   oznaczonego symbolem przeznaczenia zgodnie z   rysunkiem planu:  

-   teren urządzeń technicznych – ujęcie wody, oznaczony symbolem przeznaczenia UW,  

-   teren pod poszerzenie drogi dojazdowej, oznaczony symbolem przeznaczenia KD.  

§   12.   1.   Wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku planu.  

2.   Wszelka nowa zabudowa na terenach, na których wyznaczono nieprzekraczalne linie zabudowy musi być sytuowana w   tych liniach lub poza nimi.  

3.   Ustala się następującą minimalną odległość zabudowy od projektowanej linii rozgraniczającej drogę publiczną – 5,0 m.  

§   13.   Ustala się następujące zasady realizacji ogrodzeń:  

1) ogrodzenia od strony drogi publicznej winno być sytuowane w   linii rozgraniczającej drogi; dopuszcza się fragmentaryczne cofnięcie ogrodzenia w   głąb działki przy wjazdach lub w   innych uzasadnionych przypadkach,  

2) brama i   furtka w   ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki,  

3) maksymalna wysokość ogrodzenia nie może przekraczać 2,2 metra od poziomu terenu,  

4) ogrodzenie powinno być ażurowe co najmniej powyżej 0,6 m. od poziomu terenu,  

5) ogrodzenia pełne (nieażurowe) nie mogą być wyższe niż 0,6 metra od poziomu terenu,  

6) zakazuje się realizacji pełnych ogrodzeń prefabrykowanych,  

§   14.   W zakresie szczegółowych zasad i   warunków scalania i   podziału nieruchomości ustala się: brak wskazania nieruchomości objętych obowiązkiem przeprowadzenia scalenia i   podziału, ze względu na przeznaczenie terenu pod funkcję urządzeń technicznych. Działki objęte planem stanowią własność Gminy.  

Zasady ochrony dóbr kultury  

§   15.   Stwierdza się, że na terenie objętym planem nie występują obiekty uznane za dobra kultury.  

Zasady ochrony i   kształtowania środowiska  

§   16.   1.   Ustala się, że na całym obszarze działania planu obowiązują następujące zasady ochrony i   kształ-towania środowiska  

1) wprowadza się ochronę wód podziemnych poprzez zakaz lokalizacji obiektów, których oddziaływanie lub emitowane zanieczyszczenia mogą negatywnie wpłynąć na stan tych wód (np. ferma kurza, hodowla trzody chlewnej),  

2) w celu ochrony powietrza plan ustala ogrzewanie pomieszczeń gazem ziemnym, olejem nisko siarkowym, energią elektryczną lub innymi paliwami ekologicznie czystymi, w   tym stałymi, których stosowanie jest zgodne z   ustawą prawo ochrony środowiska,  

3) ustala się zakaz lokalizacji w   obszarze planu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w   rozumieniu przepisów Prawo Ochrony Środowiska, za wyjątkiem elementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania gminnych i   ponadlokalnych sieci infrastruktury technicznej,  

4) określa się wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej minimum 50%,  

5) przyjmuje się kwalifikację terenów w   zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w   środowisku w   rozumieniu ustawy prawo ochrony środowiska.  

Ustalenia dla obszarów i   obiektów podlegających ochronie ze względu na wymagania ochrony środowiska i   zdrowia ludzi.  

§   17.   1.   Na terenie ujęcia wody dla istniejących studni obowiązuje bezpośrednia strefa ochrony sanitarnej, wygrodzona, na działkach 55/1 i   55/2.  

2.   Wprowadza się szczególne uwarunkowania dla inwestowania i   zagospodarowania na terenach położonych w   zasięgu stref potencjalnego szkodliwego oddziaływania napowietrznych linii elektroenergetycznych SN:  

a)   Budynki z   pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinny być sytuowane poza zasięgiem uciążliwości określonych w   przepisach o   ochronie środowiska.  

b)   Wskazuje się zasięg strefy potencjalnego szkodliwego oddziaływania napowietrznych elektroenergetycznych linii SN wynoszącej po 7,5 m w   każdą stronę od osi linii.  

c)   Na terenach położonych w   zasięgu strefy, o   której mowa w   ust.2 lit.b) i   oznaczonej na rysunku planu, ustala się zakaz realizacji pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi (powyżej 4   godzin na dobę).  

d)   Strefy o   których mowa w   ust.2 lit.b) mogą być weryfikowane w   trybie i   na zasadach określonych w   przepisach odrębnych, w   tym skablowaniu napowietrznych linii elektroenergetycznych SN ( w   uzgodnieniu z   zarządzającym siecią).  

Ogólne zasady dotyczące infrastruktury technicznej  

§   18.   1.   Ustala się, że istniejące na działce sieci wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne NN i   SN oraz stacja transformatorowa słupowa pozostaną w   stanie istniejącym z   możliwością ich rozbudowy, zmiany średnic kanałów lub innych parametrów technicznych  

2.   Dopuszcza się budowę na terenie nowych przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych i   telekomunikacyjnych w   związku z   rozbudową stacji ujęcia wody.  

Dział II.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE  

Rozdział 1.
Szczegółowe ustalenia dla terenu  

§   19.   1.   Ustala się, że dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UW obowiązują następujące zasady zagospodarowania i   zabudowy:  

2.   W zakresie przeznaczenia:  

a)   Przeznaczenie podstawowe – teren urządzeń technicznych – ujęcie wody.  

b)   Dopuszcza się przeznaczenie części terenu od strony drogi KD pas o   szerokości 40,0 m pod plac zabaw dziecięcych wraz ze związaną z   nim małą architekturą.  

3.   W zakresie warunków urbanistycznych:  

a)   Dopuszcza się na tym terenie remonty, rozbudowę oraz rozbiórkę istniejących obiektów i   urządzeń.  

b)   Dopuszcza się sytuowanie nowych obiektów i   urządzeń związanych z   ujęciem wody.  

c)   Dopuszcza się sytuowanie nowych sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej.  

d)   Ustala się zagospodarowanie terenu zielenią niską.  

e)   Ustala się maksymalną wysokość zabudowy obiektów technicznych do 12,0 m z   dopuszczeniem ew. wyższych elementów, jeśli uwarunkowane to będzie względami technicznymi.  

f)   Nakazuje się realizację dachów o   zmiennej geometrii, o   nachyleniu połaci dachowych wynoszącym 30° do 45°; przy czym dopuszcza się inne przekrycia zwieńczone attykami, gzymsami, dachami mansardowymi lub dachami płaskimi.  

g)   Na dachach i   elewacjach budynków należy stosować tradycyjne materiały wykończeniowe stosując kolorystykę pastelową.  

4.   W zakresie zasad obsługi infrastruktury:  

a)   Obsługa komunikacyjna z   istniejącej drogi wskazanej na rysunku planu.  

b)   Infrastruktura techniczna z   istniejącej i   projektowanej sieci.  

§   20.   Ustala się, że teren oznaczony na rysunku planu symbolem KD zostanie przeznaczony pod poszerzenie istniejącej drogi dojazdowej.  

Rozdział 2.
Szczegółowe ustalenia komunikacyjne  

§   21.   Układ drogowo - uliczny stanowi istniejąca droga lokalna.  

§   22.   Ustala się zasadę zabezpieczenia potrzeb parkingowych przez inwestora i   właściciela posesji na terenie własnym.  

Rozdział 3.
Szczegółowe zasady uzbrojenia terenu  

Wodociągi i   zaopatrzenie w   wodę  

§   23.   Ustala się zaopatrzenie obszaru objętego planem w   wodę (dla celów komunalnych i   p. poż) z   sieci wodociągowej ujęcia wody istniejącego na działce.  

Kanalizacja  

§   24.   1.   Ustala się zasadę odprowadzania ścieków sanitarnych do sieci gminnej kanalizacji sanitarnej po jej realizacji. W   okresie przejściowym dopuszcza się korzystanie z   atestowanych, szczelnych zbiorników ścieków zlokalizowanych poza strefą ochrony bezpośredniej ujęcia wody.  

2.   Ustala się zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub do gruntu.  

3.   Ustala się odprowadzanie wód deszczowych powierzchniowo na teren własnej działki w   sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody.  

4.   Ustala się nakaz kształtowania powierzchni działek w   sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i   ulice przed spływem wód opadowych  

Elektroenergetyka  

§   25.   1.   Zakłada się zaopatrzenie w   energię elektryczną wszystkich istniejących i   projektowanych budynków, budowli i   terenu w   oparciu o   istniejącą stację elektroenergetyczną SN/nn.  

2.   Ustala się zaopatrzenie w   energię elektryczną poprzez budowę i   rozbudowę sieci elektroenergetycznych średniego i   niskiego napięcia od istniejących systemów, w   uzgodnieniu i   na warunkach właściwego Zakładu Energetycznego.  

Gazownictwo  

§   26.   1.   Ustala się zasadę doprowadzenia gazu z   istniejących na terenie miejscowości gazociągów średniego ciśnienia.  

2.   W drodze przylegającej do opracowywanego terenu należy zabezpieczyć trasę nowego przewodu gazowego.  

3.   Wykonanie indywidualnego przyłącza gazowego projektowanego obiektu może nastąpić po wykonaniu sieci gazowej w   ulicy dojazdowej.  

Usuwanie nieczystości stałych i   płynnych  

§   27.   Ustala się, że odpady stałe będą wywożone na składowisko odpadów komunalnych wskazane przez Burmistrza Halinowa, zgodnie z   Gminnym Planem Gospodarki Odpadami.  

Ciepłownictwo  

§   28.   Ustala się, że istniejące i   projektowane budynki będą posiadały własne, indywidualne źródła ciepła.  

Telekomunikacja  

§   29.   1.   Ustala się zaopatrzenie istniejących i   projektowanych budynków w   sieć telekomunikacyjną doziemną, w   oparciu o   istniejącą i   projektowaną sieć, na warunkach określonych przez zarządzającego siecią.  

2.   Dopuszcza się budowę sieci telekomunikacyjnej opartej na systemach radiowych.  

Rozdział 4.
Przepisy przejściowe i   końcowe  

§   30.   W obszarze objętym granicami planu moc prawną traci miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego Wielgolas Duchnowski w   gminie Halinów uchwalony Uchwałą Nr XXXIII/196/02 Rady Miejskiej w   Halinowie z   dnia 24 czerwca 2002 r.  

§   31.   Zgodnie z   art. 15 ust.2 pkt. 12 ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w   wysokości 0   % dla terenu oznaczonego symbolem UW.  

§   32.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.  

§   33.   Uchwała wymaga ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz zamieszczenia na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta.  

§   34.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Halinowie  


Marcin   Pietrusiński

 

 

 

1)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z   2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z   2005 r. Nr 172, poz. 1441 i   Nr 175, poz. 1457, z   2006 r. Nr 17, poz. 128 i   Nr 181, poz. 1337, z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i   Nr 173, poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz. 1111 i   Nr 223, poz. 1458, z   2009 r. Nr 52, poz. 420 i   Nr 157, poz. 1241 oraz z   2010 r. Nr 28, poz. 142.  

2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z   2005 r. Nr 113, poz. 954 i   Nr 130, poz. 1087, z   2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z   2007 r. Nr 127, poz. 880, z   2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 oraz z   2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043.  

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały XX.173.2012 Rady Miejskiej w   Halinowie z   dnia 5   marca 2012 roku  
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1   do Uchwały XX.173.2012 Rady Miejskiej w   Halinowie z   dnia 5   marca 2012 roku  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX.173.2012
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 5 marca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 2   do Uchwały XX.173.2012 Rady Miejskiej w   Halinowie z   dnia 5   marca 2012 roku  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX.173.2012
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 5 marca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 3   do Uchwały XX.173.2012 rady Miejskiej w   Halinowie z   dnia 5   marca 2012 roku  


Uzasadnienie

wynikające z   art. 42 ust. 2  
ustawy z   dnia 3   października 2008 roku o   udostępnianiu informacji o   środowisku i   jego  
ochronie, udziale społeczeństwa w   ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na  
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z   późn. zm.)  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
miejscowości Wielgolas Duchnowski, w   zakresie działek nr ew. 55/1 i   55/2, gm. Halinów  

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wielgolas Duchnowski w   zakresie działek nr ew. 55/1 i   55/2, gmina Halinów został  
sporządzony na podstawie Uchwały Nr XLI/356/10 Rady Miejskiej w   Halinowie z   dnia 8  
lipca 2010r. w   sprawie przystąpienia do sporządzenia w/w miejscowego planu z  
zachowaniem wymogów proceduralnych określonych w   art.17 ustawy z   dnia 27 marca 2003r.  
o planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym. Przyjęte w   planie rozwiązania  
funkcjonalno - przestrzenne oraz ustalenia planistyczne wynikają z   ustaleń obowiązującego  
Studium Uwarunkowań i   Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Halinów,  
przyjętego Uchwałą Nr XXXVIII/333/10 Rady Miejskiej w   Halinowie z   dnia 11 marca 2010 r.  

Procedurę sporządzania projektu planu rozpoczęto zakupem i   analizą materiałów planistycznych oraz ogłoszeniem i   obwieszczeniem o   przystąpieniu do sporządzenia planu oraz o   możliwości składania wniosków, które ukazały się na tablicach ogłoszeń, na stronie internetowej miasta oraz w   miejscowej prasie. Wnioski do planu można było składać do dnia10 września 2010r.. Zawiadomiono także na piśmie o   podjęciu uchwały o   przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i   organy właściwe do uzgadniania i   opiniowania planu.  

W związku z   art. 46 ust.1 ustawy z   dnia 3   października 2008 roku o   udostępnianiu  
informacji o   środowisku i   jego ochronie, udziale społeczeństwa w   ochronie środowiska oraz  
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z   późn. zm.) przeprowadzono procedurę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Do publicznej wiadomości podano informację w   formie ogłoszenia o   przystąpieniu do sporządzenia planu i   możliwości składania wniosków (w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko),  które  ukazało się w   lokalnej prasie w   dniu 13 sierpnia 2010r., na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta. W   wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne dodatkowe wnioski do planu, stąd kontynuowano procedurę.  Dla projektu planu wykonana została prognoza oddziaływania na środowisko zgodnie z   art. 51, 52, 53 ustawy z   dnia 3   października 2008 roku o   udostępnianiu informacji o   środowisku i   jego ochronie, udziale społeczeństwa w   ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z   późn. zm.). Zakres prognozy został określony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pismem znak ZNS-711-13-1/10 z   dnia 24 września 2010 r i   przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pismem znak RDOŚ-14-WOOŚ-I-ARM-7041-722/10 z   dnia 21 września 2010 r.  

Projekt planu został zaopiniowany przez Powiatową Komisję Urbanistyczno –Architektoniczną w   Mińsku Mazowieckim (opinia z   08 kwietnia 2011r.). Następnie projekt planu wraz z   prognozą oddziaływania na środowisko został wysłany do organów właściwych do opiniowania i   uzgodnień. Uzyskano opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w   Warszawie pismem znak WOOś-I.410.326.2011.ARM z   dnia 10 czerwca 2011r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w   Mińsku Mazowieckim  postanowieniem ZNS-711-12/11 z   dnia 01.06.2011r. oraz wymagane ustawowo uzgodnienia i   opinie.  Burmistrz Halinowa w   dniu 12 sierpnia 2011r. ogłosił o   wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z   prognozą oddziaływania na środowisko w   lokalnej prasie, na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta.  

W dniach od 22.08.2011r. do 12.09.2011r. projekt miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wielgolas Duchnowski w   zakresie działek nr  
ew. 55/1 i   55/2 wraz z   prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do  
publicznego wglądu. W   ramach wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego  
wglądu nie złożono uwag. W   ramach wyłożenia prognozy oddziaływania na środowisko do  
publicznego wglądu nie złożono żadnych wniosków ani uwag. W   okresie wyłożenia tj. w   dniu 25 sierpnia 2011r. zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami w   projekcie planu.  

W procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapewniono społeczeństwu udział na każdym etapie postępowania. Społeczeństwo miało możliwość wnoszenia wniosków oraz uwag w   określonych terminach zgodne z   ustawą o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawą i   udostępnianiu informacji o   środowisku i   jego ochronie, udziale społeczeństwa w   ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Informacje dotyczyły miejsca i   organu, do którego należy składać wnioski oraz uwagi, a   także gdzie i   w jakim terminie można zapoznać się z   niezbędną dokumentacją. Po zakończeniu procedury nastąpiło uchwalenie planu - uchwała Nr XVI.128.2011 Rady Miejskiej w   Halinowie z   dnia 10 listopada 2011r. Następnie w   rozstrzygnięciu nadzorczym w   dniu 23 grudnia 2011r. Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność ww. Uchwały , ze względu na brak uzgodnienia planu przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Burmistrz Halinowa o   takie uzgodnienie wystąpił w   dniu 22.12.2011r. pismem znak RGPP.6721.1.86.2011. Przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanowieniem nr 115/P/NZD/11 z   dnia 18.01.2012r. został uzgodniony bez uwag przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w   Warszawie. Uchwałę ponownie skierowano pod obrady Rady Miejskiej w   Halinowie celem uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wielgolas Duchnowski, w   zakresie działek nr ewid.55/1 i   55/2, gmina Halinów.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »