| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/154/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie podziału Gminy Mińsk Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z   późn. zm.) oraz art. 418 § 1   oraz art. 419 § 2   i 4   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z   późn. zm.) i   art. 17 pkt 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.) - na wniosek Wójta - uchwala się, co następuje:  

§   1.   Dokonuje się podziału Gminy Mińsk Mazowiecki na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych, ustala się granice i   numery okręgów oraz liczbę radnych wybieranych w   poszczególnych okręgach wyborczych, zgodnie z   wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki.  

§   3.   Z dniem wejścia niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXX/168/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z   dnia 25 lutego 2010 roku w   sprawie zmiany w   podziale Gminy Mińsk Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i   numerów oraz liczby radnych wybieranych w   każdym okręgu do Rady Gminy Mińsk Mazowiecki.  

§   4.   Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Mazowieckiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Siedlcach.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

§   6.   Do nowych przedterminowych i   uzupełniających wyborów do Rady Gminy Mińsk Mazowiecki, przeprowadzanych w   trakcie kadencji, w   czasie której niniejsza uchwała weszła w   życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na okręgi wyborcze.  

§   7.   Na ustalenia niniejszej uchwały zgodnie z   art. 420 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z   późn. zm.), wyborcom, w   liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w   Siedlcach, w   terminie 5   dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mińsk Mazowiecki  


Urszula Grażyna   Kraszewska

 


Załącznik   do Uchwały Nr XX/154/12    
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki    
z dnia 30 sierpnia 2012 r.  
 

WYKAZ  
Okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Mińsk Mazowiecki  

1.   Liczba mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki wg stanu na dzień 30.06.2012r.   - 13880  

2.   Liczba wybieranych radnych   - 15  

3.   Jednolita norma przedstawicielstwa   - 925,33  

 

Numer okręgu  
wyborczego  

Granice okręgu wyborczego  
(nazwy sołectw – nazwy wsi)  

Liczba  
mieszkańców w   okręgu  

Liczba radnych wybieranych w   okręgu  

1  

Karolina  
Kolonia Karolina  

1110  

1  

2  

Stara Niedziałka  
Niedziałka Druga  

1217  

1  

3  

Janów  
Ignaców  
Dziękowizna  
Budy Janowskie  
Anielew  

1035  

1  

4  

Kolonia Janów  
Osiny  
Nowe Osiny  

847  

1  

5  

Targówka  
Stare Zakole  

906  

1  

6  

Barcząca  
Budy Barcząckie  
Zakole - Wiktorowo  

1071  

1  

7  

Marianka  
Chmielew  
Mikanów  

892  

1  

8  

Zamienie  
Podrudzie  

1051  

1  

9  

Grębiszew  
Józefów  
Maliszew  
Kluki  

785  

1  

10  

Stojadła  
Gamratka  

1156  
 

1  

11  

Iłówiec  
Wólka Iłówiecka  
Grabina  
Chochół (Chochół, Tartak)  
Gliniak  

862  

1  

12  

Brzóze  
Żuków  

929  

1  

13  

Królewiec  
Arynów  

742  

1  

14  

Cielechowizna (Cielechowizna, Prusy)  
Huta Mińska  

755  

1  

15  

Dłużka  
Borek Miński  
Wólka Mińska  

522  

1  

 


Uzasadnienie

Na podstawie art. 419 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112,  
z późn. zm.) oraz w   związku z   art. 13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z   późn. zm.), Rada Gminy na wniosek Wójta dokonuje podziału gminy na 15 stałych jednomandatowych okręgów wyborczych.  

Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w   stałych rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w   którym dokonuje się podziału, tzn. podejmuje uchwałę. W   przypadku Gminy Mińsk Mazowiecki jest to stan na dzień 30 czerwca 2012r i   wynosi 13880. Liczba ta stanowi sumę:  

-   liczby wyborców ujętych w   rejestrze wyborców z   urzędu,  

-   liczby wyborców wpisanych do rejestru na własny wniosek,  

-   pozostałych osób zameldowanych na pobyt stały (dzieci, skazani, pozbawieni praw), z   pominięciem osób, co do których otrzymano zawiadomienie o   wpisaniu do rejestru wyborców w   innej gminie.  

Sposób ustalania liczby radnych określa art. 17 ustawy o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.), zgodnie z   którym w   gminie do 20000 mieszkańców liczba radnych wynosi 15.  

Projekt podziału Gminy Mińsk Mazowiecki na okręgi wyborcze opracowany został zgodnie z   zasadami tworzenia okręgów wyborczych, określonymi w   rat. 417 - 419 Kodeksu wyborczego. Oznacza to w   szczególności, że:  

1)   . okręg wyborczy obejmuje część obszaru gminy,  

2)   . w   każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w   gminie nie będącej miastem na prawach powiatu wybierany będzie 1   radny.  

Proponowany podział na okręgi wyborcze pozostaje w   zgodzie z   regułą, że o   ich wielkości decyduje liczba mieszkańców przypadająca na 1   mandat, zwana jednolitą normą przedstawicielstwa. jednolita norma przedstawicielstwa wynika z   art. 419 §2 Kodeksu wyborczego i   oblicza się ją przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych.  

Dla Gminy Mińsk Mazowiecki jednolita norma przedstawicielstwa wynosi 925,33  

Następnie liczba mieszkańców w   poszczególnym okręgu została, podzielona przez jednolitą normę przedstawicielstwa w   gminie z   zastosowaniem zaokrąglenia liczby mandatów w   górę do całkowitej liczby mandatów, w   przypadku gdy ułamek liczby mandatów w   okręgu jest równy lub większy niż ½ i   odrzuceniem ułamka mandatu mniejszego od ½.  

W związku z   powyższym w   Gminie Mińsk Mazowiecki powstanie 15 jednomandatowych okręgów przy uwzględnieniu liczby mieszkańców w   danym okręgu mieszczącej się pomiędzy 0,51 a   1,49 normy przedstawicielstwa.  

Projekt podziału gminy został skonsultowany z   Krajowym Biurem Wyborczym - Delegatura w   Siedlcach.  

Podział gminy na okręgi wyborcze przyjęty niniejszą uchwałą będzie obowiązywał od nowej kadencji tj. 2014 - 2018. Do nowych przedterminowych i   uzupełniających wyborów do Rady Gminy Mińsk Mazowiecki, przeprowadzanych w   trakcie aktualnie trwającej kadencji tj. 2010 - 2014, stosuje się dotychczasowy podział gminy na okręgi wyborcze.  

Uchwała nie rodzi skutków finansowych dla budżetu gminy.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nationale-Nederlanden

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »