| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/154/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie podziału Gminy Mińsk Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z   późn. zm.) oraz art. 418 § 1   oraz art. 419 § 2   i 4   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z   późn. zm.) i   art. 17 pkt 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.) - na wniosek Wójta - uchwala się, co następuje:  

§   1.   Dokonuje się podziału Gminy Mińsk Mazowiecki na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych, ustala się granice i   numery okręgów oraz liczbę radnych wybieranych w   poszczególnych okręgach wyborczych, zgodnie z   wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki.  

§   3.   Z dniem wejścia niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXX/168/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z   dnia 25 lutego 2010 roku w   sprawie zmiany w   podziale Gminy Mińsk Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i   numerów oraz liczby radnych wybieranych w   każdym okręgu do Rady Gminy Mińsk Mazowiecki.  

§   4.   Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Mazowieckiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Siedlcach.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

§   6.   Do nowych przedterminowych i   uzupełniających wyborów do Rady Gminy Mińsk Mazowiecki, przeprowadzanych w   trakcie kadencji, w   czasie której niniejsza uchwała weszła w   życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na okręgi wyborcze.  

§   7.   Na ustalenia niniejszej uchwały zgodnie z   art. 420 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z   późn. zm.), wyborcom, w   liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w   Siedlcach, w   terminie 5   dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mińsk Mazowiecki  


Urszula Grażyna   Kraszewska

 


Załącznik   do Uchwały Nr XX/154/12    
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki    
z dnia 30 sierpnia 2012 r.  
 

WYKAZ  
Okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Mińsk Mazowiecki  

1.   Liczba mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki wg stanu na dzień 30.06.2012r.   - 13880  

2.   Liczba wybieranych radnych   - 15  

3.   Jednolita norma przedstawicielstwa   - 925,33  

 

Numer okręgu  
wyborczego  

Granice okręgu wyborczego  
(nazwy sołectw – nazwy wsi)  

Liczba  
mieszkańców w   okręgu  

Liczba radnych wybieranych w   okręgu  

1  

Karolina  
Kolonia Karolina  

1110  

1  

2  

Stara Niedziałka  
Niedziałka Druga  

1217  

1  

3  

Janów  
Ignaców  
Dziękowizna  
Budy Janowskie  
Anielew  

1035  

1  

4  

Kolonia Janów  
Osiny  
Nowe Osiny  

847  

1  

5  

Targówka  
Stare Zakole  

906  

1  

6  

Barcząca  
Budy Barcząckie  
Zakole - Wiktorowo  

1071  

1  

7  

Marianka  
Chmielew  
Mikanów  

892  

1  

8  

Zamienie  
Podrudzie  

1051  

1  

9  

Grębiszew  
Józefów  
Maliszew  
Kluki  

785  

1  

10  

Stojadła  
Gamratka  

1156  
 

1  

11  

Iłówiec  
Wólka Iłówiecka  
Grabina  
Chochół (Chochół, Tartak)  
Gliniak  

862  

1  

12  

Brzóze  
Żuków  

929  

1  

13  

Królewiec  
Arynów  

742  

1  

14  

Cielechowizna (Cielechowizna, Prusy)  
Huta Mińska  

755  

1  

15  

Dłużka  
Borek Miński  
Wólka Mińska  

522  

1  

 


Uzasadnienie

Na podstawie art. 419 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112,  
z późn. zm.) oraz w   związku z   art. 13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z   późn. zm.), Rada Gminy na wniosek Wójta dokonuje podziału gminy na 15 stałych jednomandatowych okręgów wyborczych.  

Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w   stałych rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w   którym dokonuje się podziału, tzn. podejmuje uchwałę. W   przypadku Gminy Mińsk Mazowiecki jest to stan na dzień 30 czerwca 2012r i   wynosi 13880. Liczba ta stanowi sumę:  

-   liczby wyborców ujętych w   rejestrze wyborców z   urzędu,  

-   liczby wyborców wpisanych do rejestru na własny wniosek,  

-   pozostałych osób zameldowanych na pobyt stały (dzieci, skazani, pozbawieni praw), z   pominięciem osób, co do których otrzymano zawiadomienie o   wpisaniu do rejestru wyborców w   innej gminie.  

Sposób ustalania liczby radnych określa art. 17 ustawy o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.), zgodnie z   którym w   gminie do 20000 mieszkańców liczba radnych wynosi 15.  

Projekt podziału Gminy Mińsk Mazowiecki na okręgi wyborcze opracowany został zgodnie z   zasadami tworzenia okręgów wyborczych, określonymi w   rat. 417 - 419 Kodeksu wyborczego. Oznacza to w   szczególności, że:  

1)   . okręg wyborczy obejmuje część obszaru gminy,  

2)   . w   każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w   gminie nie będącej miastem na prawach powiatu wybierany będzie 1   radny.  

Proponowany podział na okręgi wyborcze pozostaje w   zgodzie z   regułą, że o   ich wielkości decyduje liczba mieszkańców przypadająca na 1   mandat, zwana jednolitą normą przedstawicielstwa. jednolita norma przedstawicielstwa wynika z   art. 419 §2 Kodeksu wyborczego i   oblicza się ją przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych.  

Dla Gminy Mińsk Mazowiecki jednolita norma przedstawicielstwa wynosi 925,33  

Następnie liczba mieszkańców w   poszczególnym okręgu została, podzielona przez jednolitą normę przedstawicielstwa w   gminie z   zastosowaniem zaokrąglenia liczby mandatów w   górę do całkowitej liczby mandatów, w   przypadku gdy ułamek liczby mandatów w   okręgu jest równy lub większy niż ½ i   odrzuceniem ułamka mandatu mniejszego od ½.  

W związku z   powyższym w   Gminie Mińsk Mazowiecki powstanie 15 jednomandatowych okręgów przy uwzględnieniu liczby mieszkańców w   danym okręgu mieszczącej się pomiędzy 0,51 a   1,49 normy przedstawicielstwa.  

Projekt podziału gminy został skonsultowany z   Krajowym Biurem Wyborczym - Delegatura w   Siedlcach.  

Podział gminy na okręgi wyborcze przyjęty niniejszą uchwałą będzie obowiązywał od nowej kadencji tj. 2014 - 2018. Do nowych przedterminowych i   uzupełniających wyborów do Rady Gminy Mińsk Mazowiecki, przeprowadzanych w   trakcie aktualnie trwającej kadencji tj. 2010 - 2014, stosuje się dotychczasowy podział gminy na okręgi wyborcze.  

Uchwała nie rodzi skutków finansowych dla budżetu gminy.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »