| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/155/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r.Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011r. Nr 5, poz. 13 z   późn. zm.) Rada Gminy w   Mińsku Mazowieckim uchwala, co następuje:  

§   1.   Określenie przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mińsk Mazowiecki, powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki w   drodze zarządzenia.  

§   2.   Określa się warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki w   treści stanowiącej załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki.  

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mińsk Mazowiecki  


Urszula Grażyna   Kraszewska

 


Załącznik nr 1   do Uchwały Nr XX/155/12    
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki    
z dnia 30 sierpnia 2012 r.  
 

Warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki  

I.   Warunki korzystania z   przystanków  

1.   Z przystanków komunikacyjnych korzystać mogą wyłącznie przewoźnicy będący operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w   zakresie przewozu osób zwani dalej przewoźnikami.  

2.   Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mińsk Mazowiecki, następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem a   Gminą Mińsk Mazowiecki.  

3.   Umowa, o   której mowa w   ust. 2   zawierana jest na wniosek operatora lub przewoźnika składany do Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki wraz z   załącznikami.  

4.   Do wniosku o   którym mowa w   ust. 3   należy dołączyć:  

1)   proponowany rozkład jazdy z   uwzględnieniem przystanków wyszczególnionych w   wykazie przystanków wymienionych w   załączniku nr 1   do uchwały,  

2)   mapę z   zaznaczoną linią komunikacyjną i   przystankami  

5.   Umowa będzie zawarta na okres ważności zezwolenia i   określi między innymi:  

1)   ilość zatrzymań środka transportu na przystankach  

2)   wykaz obsługiwanych przystanków według rozkładu jazdy  

3)   termin i   sposób wnoszenia opłaty  

II.   Zasady korzystania z   przystanków  

1.   Operatorzy i   przewoźnicy wykonujący przewozy w   krajowym transporcie drogowym zobowiązań są do:  

1)   zatrzymania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a   w przypadku jej braku w   taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i   nie blokować przystanku dla innych użytkowników,  

2)   podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania osobom starszym i   niepełnosprawnym,  

2.   Zabrania się postoju ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów  

3.   Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych przedsiębiorców (operatorów i   przewoźników) są podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w   rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych. Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę operatora lub przewoźnika i   ewentualnie jego logo.  

4.   Umieszczenie tablicy z   rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w   należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika).  

5.   Rozkład jazdy(wymiany tablicy, grafika, sposób montażu) podlega uzgodnieniu z   Gminą Mińsk Mazowiecki.  

6.   Zabrania się umieszczania na przystankach informacji lub reklam innych niż te, które dotyczą rozkładu jazdy.  

7.   Rozkład jazdy uwzględnia wyłącznie przystanki komunikacyjne określone przez organizatora.  

8.   Przedsiębiorca korzystający z   przystanku zobowiązuje się do: - powiadomienia zarządzającego przystankami o   zmianie rozkładu jazdy i   ilości przystanków, z   których korzysta.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nationale-Nederlanden

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »