| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/81/2009 Rady Gminy w Broku

z dnia 10 września 2009r.

w sprawie zmiany uchwał budżetowej na 2009 r


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 165, art.166 i art. 168 ust.2 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.), art 3 ust.1 pkt 1, ust.2 i 3 pkt 3, art. 4 ust.1 pkt 1 lit.g, pkt 9 - 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 z późn.zm.) - uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 387.849,20 zł., które po zmianach wynoszą 6.734.318,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.179.845,00 zł., które po zmianach wynoszą 7.627.036,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 .
§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy wynosi 892.717,80 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 531.000,00 zł i z wolnych środków w kwocie 361.717,80 zł.
2. Przychody budżetu stanowią kwotę 1.020.542,00 zł, w tym: pożyczk1 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 531.000,00 zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 489.542,00 zł.
3. Rozchody budżetu stanowią kwotę 127.824,20 zł, w tym spłata pożyczek 127.824,20 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 3. 1. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne na rok 2009 o kwotę 1.212.500,00 zł, które po zmianach wynoszą 2.187.100,00 zł ( w tym: 26.000,00 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 , zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4. Dokonuje się zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Edward Kotowski
UZASADNIENIE
Uzasadnienie do uchwały nr XV/81/2009 Rady Gminy w Broku z dnia 10 września 2009 r. 1. Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 387.849,20 zł., w tym: - w rozdz. 60016 wprowadza się dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi transportu rolnego w Bojanach, dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 193.000 zł na dofinansowanie przebudowy drogi w Bojanach oraz kwotę 7,20 zł z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego, - w rozdz. 75412 wprowadza się dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 70.000 zł oraz środki z OSP w Broku w kwocie 9.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Broku, - w rozdz.75615 wprowadza się kwotę 30 zł z tyt.odsetek od nieterminowych wpłat podatków, - w rozdz.75616 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł planowane dochody z tyt.podatku od spadków i darowizn, - w rozdz. 75621 zwiększa się o kwotę 2.000 zł dochody z tyt.podatku dochodowego od osób prawnych, - w rozdz. 75814 zwiększa się o kwotę 7.000 zł dochody z tyt.odsetek od środków na rachunku bankowym, - w rozdz. 80101 wprowadza się dotację z budżetu Województwa Mazowieckiegow kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu sali gimnastycznej w ZPPO w Broku oraz kwotę 300 zł z tyt.otrzymanej darowizny dla ZPPO w Broku, - w rozdz. 80113 wprowadza się kwotę 4.000 zł z tyt. odpłatności za dowożenie uczniów do szkoły, - w rozdz. 85212 wprowadza się kwotę 2.500 zł z tyt. wpłat należnych gminie 20 % Funduszu Alimentacyjnego, - w rozdz. 85219 wprowadza się kwotę 12 zł z tyt.prowizji z ZUS, - w rozdz. 85228 zwiększa się o kwotę 5.000 zł planowane dochody z tyt. odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych. 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe ogółem o kwotę1.179.845 zł., w tym: - w rozdz. 60016 ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 256.624 zł, w tym: a) na przebudowę drogi Bojany zwiększa się o kwotę 193.000 zł., b) na przebudowę drogi transportu rolnego zwiększa się o kwotę 70.500 zł., c) na przebudowę drogi Kaczkowo Stare - Kaczkowo Nowe zmniejsza się planowane środki o kwotę 6.876 zł , - w rozdz. 63095 zmniejsza się planowane środki na przebudowę "Promenady" w Broku o kwotę 11.930 zł, - w rozdz. 75023 zwiększa się o kwotę 130 zł planowane wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, - w rozdz. 75075 zwiększa się o kwotę 2.750 zł planowane wydatki na promocję gminy, - w rozdz. 75095 zwiększa się o kwotę 81 zł planowane wydatki na odpisy na zfśs, - w rozdz. 75412 wprowadza się kwotę 115.500 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla OSP w Broku , - w rozdz. 75702 zmniejsza się o kwotę 18.200 zł środki planowane na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, - w rozdz. 80101 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 64.889 zł, w tym: a) zwiększa się o kwotę 63.000 zł planowane środki na remont sali gimnastycznej w ZPPO w Broku, b) zwiększa się o kwotę 3.000 zł środki planowane na zakup usług pozostałych w ZPPO w Broku, c) zmniejsza się ogółem o kwotę 82 zł środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń w tym: w Szk.Podst. w Broku zmniejsza się o 111 zł natomiast w Szk.Podst. w Kaczkowie St. zwiększa się o kwotę 29 zł, d) zmniejsza się o kwotę 29 zł planowane środki na zakup akcesoriów komputerowych w Szkole Podst. w Kaczkowie St. e) zmniejsza się o kwotę 1.000 zł planowane i niewykorzystane środki na zakup kosiarki do ZPPO w Broku, - w rozdz. 80104 zmniejsza sie o kwotę 672 zł planowane środki na odpisy na zfśs , - w rozdz. 80110 zwiększa się ogółem o kwotę 5.757 zł planowane wydatki na energię, zakup usług i odpisy na zfśs, - w rozdz. 80148 zwiększa się o kwotę 41 zł środki na odpisy na zfśs , - w rozdz.85212 kwotę 293 zł przeznaczoną na odpisy na zfśś przenosi się na zakup usług pozostałych, - w rozdz.85214 zmniejsza się planowane środki na zasiłki jednorazowe o kwotę 3.000 zł (środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na zakup usług opiekuńczych), - w rozdz. 85219 niewykorzystane środki na wypłaty dodatk.wynagr.rocznych w kwocie 216 zł przeznacza się na składki na ubezpieczenia społeczne i odpisy na zfśs, - w rozdz. 85228 zwiększa się planowane środki na zakup usług opiekuńczych o kwotę 8.000 zł, - w rozdz. 85401 zwiększa się o kwotę 629 zł planowane środki na odpisy na zfśs, - w rozdz. 90001 zmniejsza się o kwotę 1.567.694 zł planowane środki na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Pułtuskiej i Narutowicza. Z uwagi na nieprzyznanie planowanej pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.765.000 zł zadanie realizowane jest w mniejszym zakresie.Na to zadanie przeznaczono środki z umorzonej pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 197.305,80 zł oraz 26.000 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, - w rozdz. 90002 zmniejsza się o kwotę 30.000 zł planowane środki na budowę gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów. 3. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 1.765.000 zł planowanej i nieotrzymanej pożyczki z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji w m.Brok. 4. W związku z umorzeniem kwoty 476.985,80 zł (41 %) pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni i kanalizacji w Broku zmniejsza się o kwotę 197.305,80 zł środki planowane na spłatę pożyczek w 2009 r. 5. Dokonuje się zwiększenia planu przychodów GFOŚ i GW o kwotę 12.100 zł . Po stronie wydatków środki funduszu przeznacza się na zakup materiałów - 392 zł oraz 26.000 zł na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Pułtuskiej.
Załącznik nr 1
do Uchwały
Rady Gminy w Broku
z dnia 10 września 2009 r.
Zalacznik1. Nr 1

Zestawienie zmian w dochodach budżetowych na 2009 r.
Załącznik nr 2
do Uchwały
Rady Gminy w Broku
z dnia 10 września 2009 r.
Zalacznik2. Nr 2

Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych na 2009 r.
Załącznik nr 3
do Uchwały
Rady Gminy w Broku
z dnia 10 września 2009 r.
Zalacznik3.ods

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.
Załącznik nr 4
do Uchwały
Rady Gminy w Broku
z dnia 10 września 2009 r.
Zalacznik4.doc

Zadania inwestycyjne w 2009 r.
Załącznik nr 5
do Uchwały
Rady Gminy w Broku
z dnia 10 września 2009 r.
Zalacznik5.doc

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011
Załącznik nr 6
do Uchwały
Rady Gminy w Broku
z dnia 10 września 2009 r.
Zalacznik6. Nr 6

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »