| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/84/2012 Rady Gminy Karniewo

z dnia 28 sierpnia 2012r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Karniewo przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania tych dotacji

Na podstawie art. 80 ust. 4   oraz art. 90 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. nr 254, poz. 2572 z   późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) – Rada Gminy Karniewo uchwala, co następuje:  

§   1.   Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i   rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i   szkół prowadzonych na terenie Gminy Karniewo przez osoby fizyczne lub prawne oraz tryb i   zakres kontroli wykorzystania tych dotacji:  

1)   przedszkoli publicznych, w   tym z   oddziałami integracyjnymi oraz przedszkoli publicznych specjalnych,  

2)   publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów, w   tym z   oddziałami integracyjnymi, z   wyjątkiem publicznych szkół podstawowych specjalnych i   publicznych gimnazjów specjalnych, publicznych szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i   schroniskach dla nieletnich,  

3)   niepublicznych przedszkoli, w   tym z   oddziałami integracyjnymi oraz niepublicznych przedszkoli specjalnych,  

4)   niepublicznych szkół podstawowych o   uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych gimnazjów o   uprawnieniach szkół publicznych, w   tym z   oddziałami integracyjnymi, z   wyjątkiem niepublicznych szkół podstawowych specjalnych i   niepublicznych gimnazjów specjalnych, niepublicznych szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i   schroniskach dla nieletnich,  

5)   niepublicznych szkół o   uprawnieniach szkół publicznych innych niż szkoły wymienione w   pkt. 4, których zakładanie i   prowadzenie należy do ustawowych zadań gminy.  

§   2.   1.   Przedszkole publiczne, o   którym mowa w   § 1   pkt 1, otrzymuje z   budżetu Gminy Karniewo dotację ustalaną według następujących zasad:  

1)   kwota dotacji na każdego ucznia, zgodnie z   przepisem art. 80 ust. 2   ustawy o   systemie oświaty, przysługuje w   wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w   przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Karniewo, z   zastrzeżeniem pkt. 2,  

2)   kwota dotacji na ucznia niepełnosprawnego w   wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i   oddziału przedszkolnego w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Karniewo.  

§   3.   1.   Szkoła publiczna, o   której mowa w   § 1   pkt 2, otrzymuje z   budżetu Gminy Karniewo dotację ustalaną według następujących zasad:  

1)   kwota dotacji na każdego ucznia, zgodnie z   art. 80 ust. 3   ustawy o   systemie oświaty, przysługuje w   wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w   szkołach publicznych tego samego typu i   rodzaju prowadzonych przez  Gminę Karniewo, z   zastrzeżeniem pkt. 2,  

2)   w przypadku nieprowadzenia przez Gminę Karniewo szkoły publicznej tego samego typu i   rodzaju, podstawą ustalenia wysokości dotacji, zgodnie z   art. 80 ust. 3   ustawy o   systemie oświaty, będzie kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i   rodzaju w   części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.  

§   4.   1.   Niepubliczne przedszkole, o   którym mowa w   § 1   pkt 3, otrzymuje z   budżetu Gminy Karniewo dotację ustalaną według następujących zasad:  

1)   kwota dotacji na każdego ucznia odpowiadać będzie 75 procentom ustalonych w   budżecie Gminy Karniewo wydatków bieżących ponoszonych w   przedszkolach publicznych w   przeliczeniu na jednego ucznia, z   zastrzeżeniem pkt. 2,  

2)   kwota dotacji na ucznia niepełnosprawnego w   wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i   oddziału przedszkolnego w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Karniewo.  

§   5.   Niepubliczna szkoła, o   której mowa w   § 1   pkt 4, otrzymuje z   budżetu Gminy Karniewo dotację ustalaną według zasady, że kwota dotacji na każdego ucznia odpowiadać będzie 100 procentom kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i   rodzaju szkoły w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Karniewo.  

§   6.   Niepubliczna szkoła, o   której mowa w   § 1   pkt 5, otrzymuje z   budżetu Gminy Karniewo dotację ustalaną według następujących zasad:  

1)   kwota dotacji otrzymywana na każdego ucznia odpowiadać będzie 75 procentom kwoty ustalonej w   budżecie Gminy Karniewo wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w   tego samego typu i   rodzaju szkołach prowadzonych przez Gminę Karniewo, z   zastrzeżeniem pkt. 2,  

2)   w przypadku braku na terenie Gminy Karniewo szkoły publicznej danego typu i   rodzaju, zgodnie z   art. 90 ust. 3   ustawy o   systemie oświaty, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie szkoły publicznej danego typu i   rodzaju.  

§   7.   1.   Przyjmuje się następujące ustalenia ramowe wiążące w   zakresie trybu udzielania i   rozliczania dotacji o   której mowa w   § 1:  

1)   Dotacji udziela się pod warunkiem, że w   terminie nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok otrzymywania dotacji podmiot prowadzący (lub zamierzający prowadzić) szkołę lub przedszkole przedłoży do Urzędu Gminy w   Karniewie wniosek zawierający informację o   planowanej liczbie dzieci (uczniów) z   zastrzeżeniem pkt 2.  

2)   W roku kalendarzowym, w   którym nastąpił wpis do ewidencji szkół niepublicznych udziela się szkole dotacji pomimo złożenia wniosku w   terminie późniejszym niż 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.  

3)   Wniosek, o   którym mowa w   pkt. 1, powinien zawierać:  

a)   datę i   numer zezwolenia na prowadzenie przedszkola lub szkoły publicznej, udzielonego w   trybie art. 58 ust. 3   ustawy o   systemie oświaty, a   w przypadku niepublicznego przedszkola lub niepublicznej szkoły – datę i   numer zaświadczenia o   wpisie do ewidencji prowadzonej przez Gminę Karniewo z   art. 82 ust. 2   ustawy o   systemie oświaty i   dodatkowo w   przypadku szkół z   § 1   pkt 4   – datę i   numer decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej,  

b)   określenie planowanej liczby dzieci (uczniów) uczęszczających do placówki,  

c)   wskazanie nazwy banku i   numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.  

4)   Dotacja wypłacana będzie w   dwunastu miesięcznych ratach, przekazywanych do ostatniego dnia każdego miesiąca.  

2.   Każdego miesiąca, podmiot dotowany będzie przedkładał Urzędowi Gminy Karniewo informację o   liczbie dzieci wraz z   oświadczeniem o   aktualności uprawnienia do otrzymywania dotacji – na druku stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

3.   Wysokość wypłacanej dotacji w   stosunku do liczby uczniów dotowanego podmiotu i   uczniów przeliczeniowych korygowana będzie co miesiąc, z   uwzględnieniem danych o   których mowa w   ust. 2.  

4.   Kwota nadpłaconej dotacji miesięcznej zaliczana będzie w   poczet dotacji udzielanej na miesiąc, w   którym przedkładana jest informacja.  

5.   Brak informacji o   których mowa w   ust.2, bądź informacja o   ustaniu prawa do dotacji, stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty kolejnych rat dotacji. Złożenie zaległej informacji sprawozdawczej jest podstawą do przekazania zaległych rat dotacji na rzecz uprawnionej szkoły lub przedszkola.  

6.   Ostatecznego rozliczenia udzielanych dotacji za okres roczny Gmina Karniewo dokonuje w   oparciu o   dane z   informacji o   których mowa w   ust. 2   w terminie do 31 stycznia roku następnego.  

7.   W ramach rozliczenia o   którym mowa w   ust. 6, w   terminie do dnia 31 marca, podmiotowi uprawnionemu przekazuje się wyrównanie kwoty dotacji należnej za rok poprzedni.  

8.   Kwota nadpłaconej dotacji zaliczana będzie w   poczet dotacji udzielanych w   roku, w   którym dokonano rozliczenia nadpłaconej dotacji.  

9.   W przypadku likwidacji szkoły lub przedszkola o   których mowa w   § i   występującej nadpłaty dotacji podmiot prowadzący szkołę lub przedszkole zobowiązany jest w   terminie do 31 marca do zwrotu kwoty dotacji nadpłaconej za rok poprzedni.  

§   8.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karniewo.  

§   9.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Beata Krystyna   Jackowska

 


Załącznik do Uchwały Nr XVII/84/2012
Rady Gminy Karniewo
z dnia 28 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.docx

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »