| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/287/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wyszków na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, atr.212 art.214, art.215, art.217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

Rada Miejska w Wyszkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 95.449.232 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie: 89.064.593 zł,

b) majątkowe w kwocie: 6.384.639 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 107.099.946 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie: 84.992.904 zł,

b) majątkowe w kwocie: 22.107.042 zł,

zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 2 i 3.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 1.173.444 zł.

4. Dochody ustalone w ust.1 obejmują plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 .

5. Wydatki ustalone w ust.2 obejmują plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5 .

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 11.650.714 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- zaciągniętych kredytów – w kwocie 7.868.078 zł,

- innych źródeł ( wolne środki) – w kwocie 3.782.636 zł .

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu , zgodnie z załącznikiem nr 6 , z tego:

a) przychody w kwocie 14.395.274 z tytułu:

- zaciągniętych kredytów – w kwocie 7.868.078 zł,

- innych źródeł ( wolne środki) – w kwocie 6.527.196 zł .

b) rozchody w kwocie 2.744.560 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów .

3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 5.000.000 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów,

4. Ustala się limity zobowiązań:

a. na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1,

b. na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 2 lit. b

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - 542.000 zł,

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości - 633.000 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 233.000 zł.

b) wydatki bieżące na oświatę w wysokości 400.000 zł.

§ 4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 7.

§ 5. Ustala się dotację udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotowe i celowe dla zakładów budżetowych w zakresie określonym w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały,

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy .

3. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami.

4. Dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych do kwoty 100.000 zł., z wyłączeniem przeniesień między działami , nie powodujących likwidacji planowanego lub wprowadzenia nowego zadania. Upoważnienie dotyczy tylko zadań rocznych.              

§ 9. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.

Przewodniczący Rady


Józef Biernacki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/287/12
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.xls

Planowane dochody budżetu na 2013 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/287/12
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.xls

Planowane wydatki budżetu na 2013 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/287/12
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.xls

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/287/12
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.xls

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 r. Plan dochodów

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/287/12
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.xls

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 r. Plan wydatków.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/287/12
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.xls

Przychody i rozchody budżetu na 2013 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/287/12
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.xls

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI/287/12
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.xls

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXI/287/12
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.xls

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXI/287/12
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.xls

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2013 r.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXI/287/12
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.xls

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »