| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/168/2012 Rady Miejskiej w Piastowie

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie   art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r., poz. 391) oraz art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity z   2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska w   Piastowie uchwala co następuje:  

§   1.   Określa się szczegółowy sposób i   zakres świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Piastowa, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a   w szczególności:  

1)   ogólne zasady odbioru odpadów komunalnych,  

2)   rodzaje i   ilość odpadów odbieranych od właściciela nieruchomości,  

3)   częstotliwość ich odbierania od właściciela nieruchomości,  

4)   sposób świadczenia usług przez punkt zbiórki odpadów problematycznych (PZOP).  

§   2.   1.   W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z   nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbierane są:  

1)   zmieszane odpady komunalne,  

2)   odpady ze szkła zbieranie w   sposób selektywny,  

3)   odpady z   papieru i   tektury zbierane w   sposób selektywny,  

4)   odpady z   tworzyw sztucznych, metali i   opakowań wielomateriałowych zbierane w   sposób selektywny,  

5)   komunalne odpady zielone z   terenów zielonych zbierane w   sposób selektywny,  

6)   odpady wielogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny oraz zużyte opony, zbierane w   sposób selektywny.  

2.   W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z   nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odpady takie jak:  

1)   resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i   ochrony drewna oraz opakowań po nich,  

2)   rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i   opakowania po nich,  

3)   zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i   deratyzacji,  

4)   środki ochrony roślin oraz opakowania po nich,  

5)   lampy fluorescencyjne i   inne odpady zawierające rtęć, w   tym świetlówki, termometry, przełączniki,  

6)   baterie i   akumulatory,  

7)   zużyte kartridże i   tonery,  

8)   przepracowane oleje,  

9)   przeterminowane leki, przyjmowane są w   punktach zbiórki odpadów zbieranych selektywnie oraz dodatkowo przeterminowane leki w   aptekach do specjalnych pojemników, a   baterie w   urzędach użyteczności publicznej, szkołach i   sklepach.  

3.   Odpady określone w   ust.2 przyjmowane są przez punkty zbiórki odpadów selektywnie zbieranych w   godzinach ich otwarcia, o   których informacja umieszczona będzie na Tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i   na stronie internetowej   www.piastow.pl  

4.   Punkty zbiórki odpadów selektywnie zbieranych przyjmują wyłącznie te odpady opisane w   ust.1 i   2, które zostały dostarczone do punktu przez właścicieli, na których zamieszkują mieszkańcy.  

5.   Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli nie będą one poddane segregacji, zgodnej z   założeniami Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Miasta Piastowa oraz jeśli ich rodzaj i   ilość wskazują na to, że nie powstały one na nieruchomości zamieszkałej.  

6.   Szczegółowy harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych w   sposób selektywnytj: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal i   opakowania wielomateriałowe oraz odpady zielone, będzie dostarczany mieszkańcom w   formie ulotki przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, wyłonionego przez Miasto w   drodze przetargu jak również będzie dostępny w   Urzędzie Miejskim w   Piastowie, a   także na stronie internetowej Miasta.  

§   3.   Odpady powstałe na terenie nieruchomości nieposegregowane zgodnie z   zasadami określonymi w   Regulaminie utrzymania czystości i   porządku na terenie Miasta Piastowa, traktowane będą jako odpady zmieszane, a   ich odbiór następować będzie w   zamian za uiszczoną podwyższoną opłatę, jak za odbiór odpadów niesegregowanych – w   każdej ilości.  

§   4.   1.   Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z   terenu nieruchomości:  

1)   dla nieruchomości w   zabudowie jednorodzinnej:  

a)   niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - z   częstotliwością co 14 dni,  

b)   bioodpady – z   częstotliwością nie rzadziej niż co 14 dni,  

c)   zielone - w   okresie od 14 marca do 31 grudnia – z   częstotliwością co 14 dni,  

d)   papier i   tektura – z   częstotliwością 1   raz w   miesiącu,  

e)   szkło – z   częstotliwością 1   raz w   miesiącu,  

f)                 tworzywa sztuczne i   metale oraz opakowania wielomateriałowe – z   częstotliwością 1   raz w   miesiącu.  

2)   dla nieruchomości w   zabudowie wielorodzinnej:  

a)   niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - z   częstotliwością co 7   dni,  

b)   bioodpady – z   częstotliwością nie rzadziej niż co 7   dni,  

c)   zielone - w   okresie od 14 marca do 31 grudnia – z   częstotliwością co 14 dni,  

d)   papier i   tektura – z   częstotliwością co 14 dni,  

e)   szkło – z   częstotliwością co 14 dni,  

f)                 tworzywa sztuczne i   metale oraz opakowania wielomateriałowe – z   częstotliwością co 14 dni.  

§   5.   1.   Ustala się następującą częstotliwość odbierania od właścicieli nieruchomości pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych:  

1)   przeterminowane leki – w   punkcie zbiórki odpadów problematycznych oraz w   wyznaczonych aptekach – w   godzinach ich pracy,  

2)   baterie i   akumulatory –w punkcie zbiórki odpadów problematycznych,  

3)   zużyty sprzęt elektroniczny i   elektryczny – w   punkcie zbiórki odpadów problematycznych w   godzinach ich pracy oraz dwa razy do roku z   terenów nieruchomości w   terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne,  

4)   meble i   odpady wielkogabarytowe –w punkcie zbiórki odpadów problematycznych w   godzinach jego pracy oraz jeden raz na kwartał z   terenów nieruchomościw terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne,  

5)   odpady budowlane i   rozbiórkowe, pochodzące z   remontów i   innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej,będą zbierane selektywnie w   pojemniku ustawionym przez przedsiębiorcęi oznakowanym numerem odpowiadającym właścicielowi na którego żądanie pojemnik zostanie ustawiony lub w   punkcie zbiórki odpadów problematycznych w   godzinach jego pracy,  

6)   chemikalia i   zużyte opony –w punkcie zbiórki odpadów problematycznych w   godzinach jego pracy,  

7)   tekstylia i   odzież – w   punkcie zbiórki odpadów problematycznych w   godzinach jego pracy.  

§   6.   1.   Lokalizacja Punktu Zbierania Odpadów Problematycznych zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w   Piastowie, na tablicach ogłoszeń oraz na słupach ogłoszeniowych na terenie Miasta Piastowa.  

2.   Odpady komunalne wytworzone na nieruchomości w   ilościach przekraczających przyjęte normy ilościowe należy samodzielnie przekazać do utworzonych punktów selektywnego zbierania oraz punktów zbiórki odpadów problematycznych (PZOP).  

3.   Odpady niebezpieczne oraz inne odpady problematyczne należy samodzielnie dostarczyć i   pozostawić w   PZOP (wrzucić do udostępnionych pojemników lub pozostawić w   oznaczonym miejscu, zgodnie z   instrukcją lub wskazaniami zarządzającego).  

4.   Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości, w   ramach miejskiego systemu gospodarki odpadami, przekazywane będą uprawnionym podmiotom w   celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z   obowiązującymi w   tym zakresie przepisami.  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piastowa.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiegoz mocą obowiązywania od 1   lipca 2013 roku.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  


Maria   Ziółek

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »