| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 150/XXIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szydłowiec, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich

Na podstawieNa podstawie art. 18 ust.1 i ust. 2 pkt 15 art. 40 ust 1 i ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 15 ust 2 oraz art. 16 ust. 4 i 5 pkt 1 i ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. 2011 Nr 5, poz. 13) Rada Miejska w Szydłowcu uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się przystanki udostępnione operatorom i przewoźnikom, których właścicielem jest Gmina Szydłowiec, wg wykazu z załącznika.

§ 2.

1. Określa się warunki korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szydłowiec udostępnionych operatorom i przewoźnikom. Warunkiem uzyskania zgody na korzystanie z przystanków przez przewoźników lub operatorów jest złożenie wniosku wraz z niżej wymienionym załącznikami:

1) proponowany rozkład jazdy, uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami,

2) wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich numerów i nazw,

3) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami.

2. Na podstawie przedłożonych dokumentów Burmistrz Szydłowca uzgadnia korzystanie z przystanków na terenie gminy Szydłowiec w formie pisemnej. Okres ważności uzgodnienia wynosi 6 miesięcy.

3. Określa się zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Szydłowiec. Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, przewoźnik lub operator przed rozpoczęciem korzystania z przystanków zobowiązany jest zawrzeć z gminą Szydłowiec umowę na korzystanie z przystanków.

4. W celu zawarcia umowy przewoźnik lub operator zobowiązany jest złożyć wniosek o zawarcie umowy wraz z następującymi dokumentami:

1) obowiązującym rozkładem jazdy z uwzględnieniem przystanków wyszczególnionych w wykazie przystanków stanowiących załącznik do uchwały,

2) wykazem pojazdów, którymi przewoźnik lub operator zamierza wykonywać przewozy z podaniem ich numerów rejestracyjnych,

3) aktualnym odpisem z rejestru przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej,

4) kserokopią o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,

5) kserokopią o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),

6) kserokopią dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

7) map z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Gminy Szydłowiec, z których przewoźnik lub operator będzie korzystał,

8) ilość zatrzymań na przystankach w ciągu jednego miesiąca na każdej linii komunikacyjnej, na której są wykonywane regularne przewozy.

5. Umowę zawiera się na okres ważności zezwolenia. Umowa określa w szczególności:

1) ilość zatrzymań środka transportu na przystankach każdej linii,

2) wykaz obsługiwanych przystanków według rozkładu jazdy,

3) harmonogram płatności i termin płatności za korzystanie przystanków.

6. Umowa na korzystanie przystanków komunikacyjnych może zostać wypowiedziana w przypadku stwierdzenia:

1) nieprzestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienie w korzystaniu z przystanków przez innych przewoźników,

2) nieopłacenia należności za korzystanie z przystanków przez 2 kolejne okresy płatnicze,

3) wygaśnięcie lub cofnięcie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

4) stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatok autobusowych innym przewoźnikom,

5) naruszenia postanowień niniejszej uchwały i warunków umowy.

7. Przewoźnik lub operator zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia gminy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem o planowanych zmianach, które mają wpływ na informacje zawarte w dokumentach załączonych do wniosku /§ 2 pkt 4/ lub zaprzestania działalności przewozowej.

8. Przewoźnicy i operatorzy korzystają z przystanków komunikacyjnych zgodnie z rozkładem jazdy. Zatrzymanie środka transportu w celu zabrania pasażerów może nastąpić w miejscu do tego przeznaczonym w obrębie przystanku komunikacyjnego.

9. Rozkład jazdy może być umieszczony wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, tj. na słupku pod znakiem D-15 lub na wiacie przystankowej w miejscu przystosowanym do wieszania rozkładów jazdy.

10. Czas postoju środka transportu jest uzależniony od warunków ruchowych i obłożenia konkretnego przystanku i nie może trwać dłużej niż 2 minuty (nie dotyczy przystanku końcowego pętli).

§ 3.

Ustala się stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szydłowiec udostępnionych operatorom i przewoźnikom w wysokości 0,05 zł za każde zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.

§ 4.

Inne postanowienia:

1) Zabrania się na przystankach ekspozycji reklam, plakatów, ogłoszeń i innych nośników informacji bez zgody właściciela lub zarządcy przystanków.

2) Umowę na ekspozycje reklam, plakatów, ogłoszeń i innych nośników informacji należy zawrzeć z właścicielem lub zarządzającym przystankami.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szydłowca.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr 177/XXVII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie gminy Szydłowiec.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Leszek Jakubowski


Załącznik
do Uchwały Nr 150/XXIII/12
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 18 grudnia 2012 r.

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH
WŁAŚCICIELEM JEST GMINA SZYDŁOWIEC


L.p.


Nazwa ulicy, na której są zlokalizowane przystanki


Nazwa przystanku


Ilość przystanków


Kierunek jazdy


Ciąg drogi, na której jest zlokalizowany przystanek

1.

ul. Jastrzębska

Jastrzębska I DW

dwustronny

Jastrząb

Wojewódzka nr dr. 727

2.

ul. Jastrzębska

Szydłówek DW

jednostronny

Jastrząb

Wojewódzka nr dr. 727

3.

ul. Kościuszki

Park Niepodległości
Centrum Handlowe

Dwustronny dla osób niepełnosprawnych

Skarżysko-Kamienna

Droga Gminna nr.dr.400539 W

4.

ul. Kościuszki

Kościuszki - ,,Comes ‘’

dwustronny

Skarżysko-Kamienna

Droga Gminna nr dr 400539W

5.

ul. Kościuszki

ZSZ im. WOP

dwustronny

Skarżysko-Kamienna

Droga Gminna nr dr 400539W

6.

Barak D.K. Nr 7

Barak

dwustronny

Skarżysko-Kamienna

Droga Krajowa
Nr 7

7.

Wola Korzeniowa

Wola –Korzeniowa

dwustronny

Szydłowiec

Droga Gminna 400510W

8.

Wola Korzeniowa

Wola Korzeniowa przy figurce

dwustronny

Szydłowiec

Droga Gminna nr 400510W

9.

ul. Kościuszki

Metalowa

dwustronny

Radom

Droga Gminna nr dr. 400539 W

10.

Świerczek

Rejon Drogowy DK

dwustronny

Radom

Droga Krajowa nr 7

12.

Chustki

Chustki DK

dwustronny

Radom

Droga Krajowa nr 7

13.

Zdziechów

Zdziechów DK

dwustronny

Radom

Droga Krajowa nr 7

14.

Kuźnia

Kuźnia DK

Jednostronny

Radom

Droga Krajowa nr 7

15.

Chustki

Chustki – szkoła DP

dwustronny

Wysoka

Droga Powiatowa nr 3561W

16.

Zdziechów – Lesica

Lesica DP

dwustronny

Ciepła

Droga Powiatowa nr dr.4022W

17

Zdziechów – Lesica

Lesica - wieś

dwustronny

Zdziechów mleczarnia

Droga Gminna nr dr. 400513W

18

Świniów

Świniów DP

dwustronny

Ciepła

Droga Powiatowa nr dr 4022W

19.

Wysoka

Wysoka I DP

dwustronny

Zaborowie

Droga Powiatowa nr dr 4021W

20.

Wysoka

Wysoka II – Ośrodek Zdrowia DP

dwustronny

Zaborowie

Droga Powiatowa nr dr 4021W

21.

Zastronie - Ziomaki

Zastronie I

dwustronny

Omięcin

Droga Gminna nr dr 400515W

22.

Zastronie – Ziomaki

Zastronie II

dwustronny

Omięcin

Droga Gminna nr dr 400515W

23.

Omięcin

Omięcin I - DP

dwustronny

Koryciska

Droga Powiatowa nr dr. 3561W

24.

Omięcin

Omięcin II - DP

dwustronny

Koryciska

Droga Powiatowa nr dr. 3561W

25.

Omięcin

Omięcin III – koło stawu -DP

dwustronny

Koryciska

Droga Powiatowa nr dr. 3561W

26.

Szydłowiec

Ul. Sowińskiego DW

dwustronny

Pawłów

Droga Wojewódzka nr 727

27.

Szydłowiec

Zielonka DW

jednostronny

Pawłów

Droga Wojewódzka Nr 727

28.

Rybianka

Rybianka

dwustronny

Długosz

Droga Gminna nr dr. 400501W

29.

Długosz

Długosz

dwustronny

Do dr pow. nr 3561W

Droga Gminna 400501W

30.

Mszadla

Mszadla DP

dwustronny

Wysocko

Droga Powiatowa nr dr.3561W

31.

Wysocko

Wysocko – Szkoła DP

dwustronny

Korzyce

Droga Powiarowa
Ne dr. 3561W

32.

Krzcięcin

Krzcięcin DP

dwustronny

Korzyce

Droga Powiatowa nr dr.3561W

33.

Krzcięcin

Krzcięcin ,, koło Jana’’ DP

dwustronny

Korzyce

Droga Powiatowa nr dr. 3341W

34.

Wilcza Wola

Wilcza Wola I DP

dwustronny

Korzyce

Droga Powiatowa nr dr. 3341W

35.

Wilcza Wola

Wilcza Wola II DP

dwustronny

Korzyce

Droga Powiatowa nr dr. 3341W

36.

Korzyce

Korzyce I DP

dwustronny

Pogroszyn

Droga Powiatowa nr dr. 3341W

37.

Korzyce

Korzyce II DP

dwustronny

Pogroszyn

Droga Powiatowa nr dr. 3341W

38.

Szydłowiec

Ul. Kolejowa I - DP

dwustronny

Sadek

Droga Powiatowa
nr dr. 4016W

39.

Szydłowiec

Ul. Kolejowa II ,,PROFEL’’ -DP

dwustronny

Sadek

Droga Powiatowa
Mr dz. 4016W

40.

Sadek

Sadek ,,Dąbrowa’’- DP

Dwustronny

Kierz Niedźwiedzi

Droga Powiatow nr dr. 4017W

41.

Sadek

Sadek I -DP

dwustronny

Kierz Niedźwiedzi

Droga Powiatow nr dr. 4017W

42

Sadek

Sadek II ,,koło Kościoła DP

dwustronny

Kierz Niedźwiedzi

Droga Powiatow nr dr. 4017W

43.

Sadek

Sadek III ,,Leśniczówka’’DP

dwustronny

Kierz Niedźwiedzi

Droga Powiatow nr dr. 4017W

44.

Szydłowiec

Ul. Folwarczna PG2

dwustronny

Majdów

Droga Gminna nr. dr. 400531W

45.

Książek Majdowski

Książek Majdowski DP

dwustronny

Majdów

Droga Powiatowa nr dr. 4003W

46

Majdów

Majdów I

jednostronny

Bliżyn

Droga Powiatowa nr 4018W.

47.

Majdów

Majdów II ,,Krzyżówka’’ DP

dwustronny

Bliżyn

Droga Powiatowa nr 4018W.

48

Majdów

Majdów III DP

dwustronny

Bliżyn

Droga Powiatowa nr 4018W.

49

Ciechostowice

Ciechostowice pętla

końcowy

Hucisko

Droga Gminna 400508W

50.

Łazy

Łazy - Krzyżówka

jednostronny

Szydłowiec

Droga Gminna nr dr.400508W

51

Hucisko

Hucisko- pętla

jednostronny

Szydłowiec

Droga Gminna nr dr. 400507W

52.

Szydłowiec

Ul. Sosnowa

jednostronny

Szydłowiec

Droga Gminna

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. to niezawodny partner dostarczający kompleksowe rozwiązania z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Firma istnieje na polskim rynku od 1995 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »