| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 155/XXIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szydłowiec

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. l i art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2012.391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szydłowcu, Rada Miejska w Szydłowcu uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szydłowiec następującej treści:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szydłowiec zwany dalej "regulaminem", określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szydłowiec.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

§ 2.

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

1) zmieszane odpady opakowaniowe, w tym: papier, tekturę i opakowania wielomateriałowe (opakowania wykonane z co najmniej dwóch różnych materiałów, tak że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych),

2) opakowania z tworzyw sztucznych i metale,

3) opakowania szklane,

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe (odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone ze względu na swoje rozmiary lub masę w typowych pojemnikach),

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki i inne źródła światła,

6) przeterminowane leki i chemikalia,

7) zużyte baterie i akumulatory,

8) zużyte opony,

9) odpady zielone (stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z oczyszczania placów i ulic),

10) gruz,

11) pozostałe zmieszane odpady komunalne dalej zwane „zmieszanymi odpadami komunalnymi".

2. Zabrania się mieszania odpadów wymienionych w ust. 1 od pkt 1 do pkt 9 ze zmieszanymi odpadami komunalnymi z pkt 11.

§ 3.

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku poprzez:

1) niezwłoczne uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym z dojazdów i dojść do nieruchomości i obiektów zlokalizowanych na jej terenie,

2) niezwłoczne usuwanie z dachów budynków sopli lodu i nawisów śniegu stanowiących zagrożenie dla przechodniów.

3) zapewnienie dojazdu od drogi publicznej do miejsca ustawienia swoich pojemników na odpady komunalne w celu odbioru tych odpadów.

2. Przez niezwłoczne uprzątnięcie należy rozumieć uprzątnięcie w dniu powstania zanieczyszczeń, o których mowa w ust. 1, w sposób nie utrudniający ruchu pieszych i pojazdów.

3. Nieusunięty w terminie, o którym mowa w ust. 1 i 2 lód należy posypać piaskiem lub innym dopuszczalnym środkiem, w celu zlikwidowania śliskości.

§ 4.

1. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami pod warunkiem, że ścieki z mycia są odprowadzane przez osadnik i separator oleju do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem, że

1) nie spowoduje zanieczyszczania środowiska a powstające odpady będą gromadzone w urządzeniach do tego przeznaczonych,

2) naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw,

3) )naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 5.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów, a w przypadku workowego systemu zbiórki odpadów zobowiązani są do używania worków o właściwościach określonych w Regulaminie.

§ 6.

1. Na nieruchomościach, na których znajdują się domy jednorodzinne lub zespoły takich domów (dalej jako: „zabudowa jednorodzinna") odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny w następujący sposób: w osobnych pojemnikach o pojemności 120 1 lub 240 1 lub workach o pojemności 120 1 frakcje odpadów:

1) tworzywa sztuczne, papier karton (makulatura), opakowania wielomateriałowe w workach o pojemności 120 1,

2) szkło w workach o pojemności 120 1,

3) odpady biodegradowalne  (m.inn. stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji zieleni oraz targowisk )w workach o pojemności 120 1,

4) pozostałe odpady komunalne, resztki z sortowania w pojemnikach o pojemności 120 1 lub 240 1 albo workach o pojemności 120 1.

2. Ilość i pojemność pojemników powinna być dostosowana do ilości osób z nich korzystających. Ponadto na każde gospodarstwo domowe powinno przypadać co najmniej po jednym pojemniku na: tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, papier karton (makulatura), pozostałe odpady komunalne, resztki z sortowania o pojemności 120 1 każdy, chyba że odpady są zbierane w workach.

§ 7.

1. Na nieruchomościach, na których znajdują się budynki, w których znajdują się więcej niż 2 mieszkania (dalej jako: ,,zabudowa wielorodzinna"), szkołach, przedszkolach, żłobkach, lokalach handlowych i gastronomicznych, zakładach pracy, internatach, pensjonatach, hotelach, ogródkach działkowych odpady komunalne zbierane są w pojemnikach o pojemności 240 1, 1100 1, 2200 1 lub 5500 1 na tzw. frakcję suchą obejmującą:

1) papier, karton, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,

2) szkło,

3) odpady biodegradowalne (m. inn. stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji zieleni),

4) pozostałe ulegające biodegradacji odpady komunalne, resztki z sortowania, przy czym:

a) na jednego mieszkańca powinno przypadać co najmniej 30 1 pojemności pojemników na odpady pozostałe ulegające biodegradacji oraz 50 1 pojemności pojemników na odpady segregowane tzw. frakcję suchą,

b) na jedno dziecko, ucznia i pracownika szkół, przedszkoli i żłobków powinno przypadać co najmniej 3 1 pojemności pojemników na odpady pozostałe ulegające biodegradacji oraz 6 1 pojemności pojemników na odpady segregowane tzw. frakcję suchą,

c) na każde 10 m2lokalu handlowego powinno przypadać co najmniej 20 1 pojemności pojemników na odpady pozostałe ulegające biodegradacji oraz 30 1 pojemności pojemników na odpady segregowane tzw. frakcję suchą,

d) na każdy punkt konsumpcyjny w lokalach gastronomicznych powinno przypadać co najmniej 10 1 pojemności pojemników na odpady pozostałe ulegające biodegradacji oraz 20 1 pojemności pojemników na odpady segregowane tzw. frakcję suchą, a w przypadku kiosków gastronomicznych co najmniej jeden pojemnik na odpady pozostałe biodegradowalne o pojemności 120 1 oraz jeden pojemnik na odpady segregowane tzw. frakcję suchą o pojemności 120 1.,

e) na każdych 10 pracowników zakładów pracy powinno przypadać co najmniej 30 1 pojemności pojemników na odpady pozostałe ulegające biodegradacji oraz 60 1 pojemności pojemników na odpady segregowane tzw. frakcję suchą,

f) na każde łóżko w internatach, pensjonatach, hotelach powinno przypadać co najmniej 10 1 pojemności pojemników na odpady pozostałe ulegające biodegradacji oraz 20 1 pojemności pojemników na  odpady segregowane tzw. frakcję suchą,

g) na każdy ogródek działkowy powinno w okresie od 1 marca do 31 października przypadać co najmniej 10 l pojemności pojemników na odpady ulegające biodegradacji oraz 20 1 pojemności pojemników na odpady segregowane tzw. frakcję suchą, a w pozostałym okresie odpowiednio 1,5 l oraz 3 1.

§ 8.

1. Dopuszcza się stosowanie następujących pojemników, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) pojemniki z tworzyw sztucznych o pojemności 120 1 lub 240 1,

2) pojemniki z tworzyw sztucznych lub metalowe o pojemności 1100 1,

3) kontenery KP 5, KP 7, KP 10, KP 14,

4) worki o pojemności 120 1 - wyłącznie dla zmieszanych odpadów opakowaniowych, odpadów z tworzyw sztucznych i opakowań szklanych,

5) kosze uliczne o pojemności 30 1 - 50 1,

6) spełniające normy EN 840 lub EU 2000/14.

2. Pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 120 1 lub 240 1 powinien:

1) być kompletny i zdatny do użytkowania,

2) być odporny na  niskie temperatury i nagrzewanie,

3) być wyposażony w kółka,

4) posiadać szczelnie zamykaną klapę,

5) posiadać uchwyt lub listwę ułatwiającą przetaczanie,

6) posiadać nadruk określający jakie odpady w nim umieszczać.

3. Pojemnik z tworzywa sztucznego lub stali o pojemności 1100 1 powinien:

1) być kompletny i zdatny do użytkowania,

2) posiadać szczelnie zamykaną klapę,

3) posiadać uchwyt lub listwę ułatwiającą przetaczanie.

4) być wyposażony w 4 kółka.

5) posiadać nadruk określający jakie odpady w nich umieszczać.

4. Kontenery KP 5, KP 7. KP 10, KP 14 powinny:

1) być wykonane ze stali ocynkowanej bądź stali nierdzewnej,

2) być kompletne i zdatne do użytkowania,

3) posiadać szczelnie zamykające się klapy,

4) być dostosowane do załadunku hakowego, bramowego lub hakowo - bramowego,

5. Worki powinny:

1) mieć odpowiednią wytrzymałość zarówno na przebicie jak i rozciąganie,

2) posiadać mocny i trwały zgrzew,

3) być wykonane z surowca LDPE.

§ 9.

1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy ustawić na nieruchomości na twardej, równej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody, błota i innych zanieczyszczeń, w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich, w miejscach spełniających wymagania § 22 i § 23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz.690 )

2. Dopuszcza się wyjątkowo, w przypadkach utrudnionego dojazdu do nieruchomości pojazdów ciężarowych, możliwość stosowania worków do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych zamiast pojemników. Każdorazowo przypadek trudnego dojazdu należy uzgodnić z Urzędem Miejskim w Szydłowcu.

§ 10.

1. Właściciele zobowiązani są do zapewnienia swobodnego dostępu do pojemników i worków we wskazanym w harmonogramie terminie. Pojemniki o pojemności do 240 1 i worki z odpadami powinny zostać wystawione do krawędzi jezdni w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości i osób trzecich.

2. Właściciele nieruchomości, której wielkość nie pozwala na urządzenie na terenie nieruchomości punktu gromadzenia odpadów, zobowiązani są zawrzeć z właścicielem nieruchomości udostępniającym miejsce na gromadzenie odpadów, alternatywnie:

1) umowę określającą warunki urządzenia takiego punktu na terenie jego nieruchomości,

2) umowę określającą warunki korzystania z urządzonego już i istniejącego na jego terenie punktu gromadzenia odpadów.

§ 11.

Właściciele nieruchomości lub przedsiębiorcy użytkujący miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne w centrum miasta/gminy (ciągi handlowa - usługowe, przystanki komunikacji, parki i inne, są zobowiązani do wyposażenia tych miejsc w kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami:

1) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych nie może przekroczyć 300m a jednocześnie umożliwiać wygodne i bezpieczne korzystanie z nich wszystkim użytkownikom w/w terenów,

2) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować w sąsiedztwie oznaczenia przystanku,

3) opróżnianie koszy następować będzie systematycznie, w sposób niedopuszczający do ich przepełniania.

§ 12.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników, a w szczególności mają obowiązek utrzymywania ich w czystości oraz w miarę potrzeby okresowej ich dezynfekcji.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 13.

1. Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych odbywa się systematycznie, w sposób zapobiegający przepełnianiu się pojemników i worków oraz zanieczyszczaniu i zaśmiecaniu terenu przyległego.

1) Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych odbywa się:

a) z budynków jednorodzinnych - nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie ,

b) z budynków wielorodzinnych i wielolokalowych - nie rzadziej niż 2 razy na tydzień.

2) Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych odbywa się nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie.

2. Odbiór odpadów opakowaniowych odbywa się systematycznie, w sposób zapobiegający przepełnianiu się pojemników i worków oraz zanieczyszczaniu i zaśmiecaniu terenu przyległego - nie rzadziej niż raz na miesiąc, z częstotliwością dostosowaną do warunków lokalnych.

3. Odbiór odpadów opakowań szklanych odbywa się systematycznie, w sposób zapobiegający przepełnianiu się pojemników i worków oraz zanieczyszczaniu i zaśmiecaniu terenu przyległego - nie rzadziej niż raz na kwartał, z częstotliwością dostosowaną do warunków lokalnych.

4. Odbieranie od właścicieli nieruchomości odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego następuje - nie rzadziej niż raz na pół roku.

5. Usuwanie odpadów komunalnych z koszy musi odbywać się

1) w obszarze określonym w § 11 z częstotliwością - co najmniej 2 razy w tygodniu,

2) na przystankach komunikacji miejskiej z częstotliwością - nie mniejszą niż 2 razy w tygodniu,

3) z pozostałych terenów użyteczności publicznej, z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się koszy - jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.

§ 14.

1. Inne frakcje odpadów zebrane selektywnie, wykazane w § 2 regulaminu , nieodbierane przez odbierającego odpady,  właściciele nieruchomości zobowiązani są przekazać do wytypowanych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Szydłowiec t.j. Stacjonarny i Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, Apteki (dot. przeterminowanych leków),wytypowane sklepy, itp. Dopuszcza się oddawanie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, następujących odpadów powstających w gospodarstwie domowym:

1) zmieszane odpady opakowaniowe, w tym: papier, tekturę, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

2) opakowania szklane,

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki i inne źródła światła,

5) przeterminowane leki i chemikalia,

6) zużyte baterie i akumulatory,

7) zużyte opony,

8) odpady zielone,

9) odpady budowlane i rozbiórkowe

2. Dopuszcza się kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji (odpady zielone i odpady kuchenne) w obrębie własnej nieruchomości.

3. Dopuszcza się oddawanie odpadów do punktów skupu surowców wtórnych.

4. Właściciel nieruchomości w każdym czasie może zgłosić dodatkową usługę transportu odpadów zielonych, gabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gruzu, opon oraz odpadów niebezpiecznych do przedsiębiorcy świadczącego usługi w zakresie odbioru odpadów, w celu ustalenia warunków ich odbioru.

§ 15.

1. Odbiór odpadów z nieruchomości odbywa się na podstawie harmonogramu.

2. Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości dostarcza właścicielowi nieruchomości przedsiębiorca odbierający odpady.

3. Harmonogram odbioru odpadów zatwierdza Urząd Miejski w Szydłowcu.

§ 16.

1. W zakresie usuwania nieczystości ciekłych właściciele nieruchomości nie przyłączonych do kanalizacji sanitarnej:

1) zobowiązani są do zawarcia umowy na pozbywanie się nieczystości ciekłych z wyspecjalizowaną firmą posiadającą stosowne zezwolenie, przy czym nieczystości ciekłe powinny być odbierane z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnienie zbiornika bezodpływowego,

2) mają obowiązek przedstawić do wglądu osobom upoważnionym przez Burmistrza Szydłowca aktualną umowę z jednostką wywozową na wykonywanie usług i dokumenty potwierdzające ich realizację, za okres ostatnich sześciu miesięcy,

3) nie mogą opróżniać zbiorników bezodpływowych we własnym zakresie,

4) nie mogą odprowadzać płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.

2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników przydomowych oczyszczalni powinna wynikać z ich instrukcji obsługi. Właściciele nieruchomości mają obowiązek przedstawić do wglądu osobom upoważnionym przez Burmistrza Szydłowca dokumenty potwierdzające realizację tej usługi.

§ 17.

1. Organizator imprezy o charakterze masowym jest zobowiązany na własny koszt do:

1) zawarcia umowy na odbiór odpadów,

2) zapewnienia na czas trwania imprezy odpowiedniej ilości toalet oraz pojemników na odpady,

3) utrzymania czystości i porządku podczas imprezy,

4) sprzątnięcia terenu, na którym organizowana była impreza oraz usunięcia zanieczyszczeń powstałych w wyniku tej imprezy.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 18.

1. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości winien je przekazywać do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Radomiu.

2. Wyznacza się jako instalację do zastępczej obsługi Gminy Szydłowiec, Składowisko odpadów w m. Szydłowiec, gm. Szydłowiec.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 19.

1. Właściciele bądź opiekunowie zwierząt tradycyjnie przebywających wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywanych przez człowieka w charakterze jego towarzysza, dalej zwanych ..zwierzętami domowymi", w szczególności psów, zobowiązuje się do:

1) sprawowania opieki nad nimi w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwości dla ludzi;

2) zachowania środków ostrożności przy ich wyprowadzaniu oraz przewożeniu środkami komunikacji publicznej;

3) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń, spowodowanych przez zwierzęta w miejscach publicznych oraz częściach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności na klatkach schodowych lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również chodnikach, ulicach, zieleńcach i innych miejscach publicznych.

2. W miejscach służących do użytku publicznego właściciele lub opiekunowie psów zobowiązani są prowadzić psy na uwięzi, a ponadto psy ras średnich i dużych i mieszańców tych ras, powinny mieć założony kaganiec. Zwolnienie psa z uwięzi dozwolone jest wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi oraz gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania  bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

§ 20.

1. Zabrania się:

1) pozostawiania zwierząt domowych bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest na uwięzi lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz,

2) wprowadzania zwierząt domowych:

a) do piaskownic i na place zabaw dla dzieci,

b) na tereny rekreacyjne i sportowe,

c) na tereny kąpielisk miejskich,

d) do budynków użyteczności publicznej, w szczególności do urzędów, szkół i placówek wychowawczych, placówek kulturalno - oświatowych, zakładów opieki zdrowotnej i społecznej oraz innych obiektów, w których administracja wprowadziła ten zakaz.

2. Zakazy określone w ust. 1 pkt 2 nie dotyczą psów przewodników.

3. W budynkach wielolokalowych zabrania się prowadzenia hodowli psów lub kotów oraz utrzymywania zwierząt domowych w sposób stwarzający uciążliwości dla zamieszkujących w nich ludzi.

§ 21.

1. Na interwencję osób mających poczucie bezpośredniego zagrożenia ze strony psów będących bez dozoru w miejscach publicznych, podejmowane będą działania w trybie przewidzianym art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt(Dz. U. 1997r. Nr 111, poz. 724), jeżeli nie będzie możliwy inny sposób usunięcia zagrożenia.

2. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało odłowione, koszty poniesione przez Gminę związane z odłowieniem i sprawowaniem opieki nad zwierzęciem, oraz zapewnieniem mu w tym czasie opieki weterynaryjnej, zwraca Gminie jego właściciel, niezależnie od sankcji przewidzianych prawem z tytułu pozostawienia zwierzęcia bez właściwego dozoru.

§ 22.

Właściciele lub opiekunowie psów mają obowiązek przedstawić do wglądu funkcjonariuszom Policji lub innym osobom upoważnionym przez Burmistrza Szydłowca aktualne świadectwo szczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie, a w przypadku posiadania psa rasy uznawanej za agresywną stosowne zezwolenie.

Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.

§ 23.

1. Wprowadza się bezwzględny zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich (w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich) na terenach:

1) budownictwa wielolokalowego,

2) skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego, przez które rozumie się zabudowę szeregową budynków jednorodzinnych lub grupową zabudowę budynków jednorodzinnych wolnostojących na działkach o powierzchni nie przekraczającej 500 m2,

3) użyteczności publicznej.

2. Na innych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się prowadzenie małych przydomowych hodowli zwierząt gospodarskich na potrzeby własne gospodarstwa domowego.

§ 24.

1. W przypadku określonym w § 23 ust. 2 właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania zwierząt gospodarskich we właściwych warunkach sanitarnych i higienicznych, w sposób nieuciążliwy dla otoczenia i właścicieli nieruchomości sąsiednich, szczególnie w zakresie hałasu i uciążliwych zapachów.

2. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do usuwania nieczystości powstałych podczas prowadzenia chowu lub hodowli, w sposób nie powodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

3. Właściciele i użytkownicy zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i w innych miejscach publicznych.

Rozdział 8.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 25.

Obowiązkowej deratyzacji podlegają obiekty, w których stwierdzono występowanie gryzoni.

§ 26.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji na terenie nieruchomości, co najmniej raz w roku. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

§ 27.

W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz Szydłowca w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.

§ 28.

Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 29.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szydłowca.

§ 30.

Traci moc uchwała Nr 252/XXXIX/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szydłowiec.

§ 31.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Leszek Jakubowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GACH MIZIŃSKA Kancelaria prawna

Kancelaria GACH MIZIŃSKA spółka jawna to kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym oraz w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »