| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/303/2012 Rady Gminy Nadarzyn

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym, ( t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 96 ust. 2   i 4   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z   2009 r. Nr 175 poz.1362 ze zm. ) - Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje :  

§   1.   1.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o   dochodach przekraczających odpowiednie kryterium dochodowe określone w   art. 8   ust. 1   ustawy o   pomocy społecznej, może być przyznana pomoc w   formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego lub pomocy rzeczowej pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłków lub wydatków na pomoc rzeczową.  

2.   Pomoc, o   której mowa w   ust.1 może być przyznana na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, w   szczególności na cele wymienione w   art.39 ustawy o   pomocy społecznej.  

3.   Pomoc zwrotna może być przyznana raz na kwartał w   przypadku zasiłku celowego, a   raz w   roku na czas nie dłuższy niż trzy miesiące w   przypadku zasiłku okresowego.  

§   2.   Wysokość podlegającej zwrotowi części kwoty przyznanej pomocy jest uzależniona od procentowo określonej wysokości posiadanego dochodu osoby lub rodziny, zgodnie z   poniższą tabelą:  

infoRgrafika

§   3.   1.   Zwrot udzielonej pomocy może nastąpić jednorazowo lub w   ratach.  

2.   Pracownik socjalny ośrodka na podstawie wywiadu środowiskowego ustala sytuację osobistą, dochodową i   majątkową osoby lub rodziny ubiegającej się o   świadczenie zwrotne i   wnioskuje w   jakim zakresie i   jaka część wydatków podlega zwrotowi.  

§   4.   1.   Obowiązek zwrotu kwot udzielonej pomocy oraz wysokość podlegająca jednorazowemu zwrotowi wraz z   terminem jej zwrotu lub wysokość rat i   terminy ich zwrotu ustala się każdorazowo w   indywidualnej decyzji administracyjnej o   przyznaniu świadczenia.  

2.   Zwrot udzielonej pomocy następuje w   sposób wskazany w   decyzji, o   której mowa w   ust. 1.  

3.   W przypadku nie wywiązania się z   nałożonego decyzją obowiązku zwrotu, należności z   tego tytułu podlegają ściągnięciu w   trybie przepisów o   postępowaniu egzekucyjnym w   administracji.  

§   5.   W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w   całości lub w   części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, kierownik ośrodka, na wniosek pracownika socjalnego lub zainteresowanej osoby może odstąpić od żądania takiego zwrotu.  

§   6.   Możliwości i   zakres udzielania pomocy podlegającej zwrotowi uzależnia się od środków finansowych przeznaczonych na ten cel w   planie finansowym ośrodka.  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Nadarzynie.  

§   8.   Traci moc Uchwała Nr XXXIV/620/2005 z   dnia 2   marca 2005 r. w   sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc rzeczową( w   tym dożywianie ), zasiłki celowe i   okresowe przyznawanych pod warunkiem zwrotu będących w   zakresie zadań własnych gminy.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn  


Danuta   Wacławiak

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »