| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/115/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012r. poz. 391, z   późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, Rada Miejska w   Sokołowie Podlaskim uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się szczegółowy sposób i   zakres świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z   terenu Miasta Sokołów Podlaski i   zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   2.   Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbierane są wszystkie wytworzone na danej nieruchomości odpady komunalne, z   zastrzeżeniem § 5, ust. 4.  

§   3.   1.   Wyłoniony w   drodze przetargu podmiot, z   którym zostanie zawarta umowa na odbieranie i   zagospodarowanie odpadów komunalnych odbierać będzie odpady od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z   zastrzeżeniem § 5, ust 1.  

2.   Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki i/lub worki przezroczyste o   następujących ujednoliconych kolorach:  

1)   Niebieski z   przeznaczeniem na makulaturę i   tekstylia;  

2)   Żółty z   przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe;  

3)   Biały z   przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji;  

4)   Zielony z   przeznaczeniem na szkło;  

5)   Brązowy z   przeznaczeniem na popiół;  

6)   Czarny z   przeznaczeniem na odpady zmieszane;  

Worki do selektywnej zbiórki odpadów powinny być wykonane z   folii polietylenowej LDPE o   grubości zapewniającej szczelność i   trwałość.  

§   4.   1.   Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:  

1)   w zabudowie jednorodzinnej:  

a)   nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie dla odpadów komunalnych takich jak: makulatura i   tekstylia; tworzywa sztuczne, metale i   opakowania wielomateriałowe i   szklane, oraz popiół;  

b)   nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie dla zmieszanych, nie segregowanych odpadów komunalnych;  

2)   w zabudowie wielolokalowej:  

a)   nie rzadziej niż jeden raz na tydzień dla odpadów komunalnych takich jak: makulatura i   tekstylia; tworzywa sztuczne, metale i   opakowania wielomateriałowe i   szklane;  

b)   nie rzadziej niż dwa raz na tydzień dla zmieszanych, nie segregowanych odpadów komunalnych;  

c)   nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie – popiół.  

2.   Odbieranie odpadów komunalnych, o   których mowa w   §3 odbywać się będzie zgodnie z   harmonogramem ustalonym przez Miasto Sokołów Podlaski z   podmiotem odbierającym odpady wyłonionym w   przetargu, z   którym zostanie zawarta umowa na odbieranie i   zagospodarowanie odpadów komunalnych.  

3.   Odpady wymienione w   §3, w   przypadku gdy powstały one na nieruchomościach zamieszkałych, w   ilościach przekraczających możliwość zmagazynowania ich na nieruchomości do czasu odbioru przez przedsiębiorcę mogą być przekazane do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

§   5.   1.   Odpady ulegające biodegradacji należy dostarczyć do punktów selektywnej zbiórki odpadów. Dopuszcza się kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji na własnej nieruchomości pod warunkiem:  

1)   nie stwarzania uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich;  

2)   posiadania kompostownika spełniającego Polskie Normy;  

3)   wykorzystywania uzyskanego materiału dla własnych potrzeb lub przekazywania go przedsiębiorcy;  

2.   Meble i   odpady wielkogabarytowe odbierane będą od właścicieli nieruchomości dwa razy w   ciągu roku, w   ramach organizowanej przez Miasto akcji wystawkowej lub na bieżąco można przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów .  

3.   Odpady budowlane i   rozbiórkowe należy gromadzić w   specjalnych pojemnikach lub kontenerach, uniemożliwiających pylenie i   rozwiewanie. W   ramach zryczałtowanej opłaty odbierane będą wyłącznie te odpady budowlane, które powstały w   wyniku prowadzenia drobnych robót, nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty; odpady nie spełniające tej definicji przedsiębiorca ma obowiązek odebrać za dodatkowym wynagrodzeniem określonym w   uchwale w   sprawie wysokości cen za usługi dodatkowe;  

4.   Zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny należy przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów.  

5.   Zużyte opony należy przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów.  

6.   Odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych zmieszanych, w   tym przeterminowane leki i   chemikalia, baterie i   akumulatory, farby, lakiery, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin itp. - należy przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów.  

7.   Opłata, uiszczana gminie, za odpady komunalne nie obejmuje kosztu transportu odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów.  

§   6.   Odpady komunalne oraz nieczystości ciekłe odbierane od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorcę podlegają unieszkodliwieniu w   następujący sposób:  

1)   odpady zmieszane, pozostałości z   sortowania odpadów komunalnych, odpady zielone – przedsiębiorca przekazuje obowiązkowo do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, wskazanej w   Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, a   w przypadku jej braku – do instalacji zastępczej,  

2)   odpady selektywnie zebrane – przedsiębiorca przekazuje podmiotowi uprawnionemu celem recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i   odzysku innymi metodami,  

3)   nieczystości ciekłe odebrane ze zbiorników bezodpływowych przedsiębiorca obowiązkowo przekazuje do oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno Komunalnych Sp. z   o. o. w   Sokołowie Podlaskim.  

§   7.   1.   Ustala się funkcjonowanie trzech Punktów Selektywnego Gromadzenia Odpadów Komunalnych.  

2.   Punkty Selektywnego Gromadzenia Odpadów Komunalnych przyjmować będą odpady komunalne w   dni powszednie, w   godzinach 8:00 – 18:00.  

3.   Do Punktów Selektywnego Gromadzenia Odpadów Komunalnych mieszkańcy miasta będą mogli przekazywać wyłącznie odpady komunalne pochodzące z   nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Punkty nie będą przyjmować odpadów pochodzących z   działalności gospodarczej.  

4.   Do Punktów Selektywnego Gromadzenia Odpadów Komunalnych będzie można przekazywać następujące frakcje odpadów komunalnych:  

1)   zmieszane odpady komunalne, w   przypadku gdy wytworzone zostały w   ilościach przekraczających możliwość zmagazynowania ich na nieruchomości do czasu odbioru przez przedsiębiorcę,  

2)   Ulegające biodegradacji, w   tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;  

3)   Makulatura;  

4)   Tworzywa sztuczne;  

5)   Tekstylia;  

6)   Szkło;  

7)   Metale:  

8)   Opakowania z   materiałów wymienionych w   pkt. 3   - 7, w   tym opakowania wielomateriałowe;  

9)   Odpady wielkogabarytowe;  

10)   Odpady budowlane i   rozbiórkowe;  

11)   Zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny;  

12)   Zużyte opony;  

13)   Odpady niebezpieczne zawarte w   odpadach komunalnych - przeterminowane leki, baterie i   akumulatory, farby, lakiery, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, oleje odpadowe, itp. (w tym opakowania);  

14)   Popiół.  

§   8.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Waldemar   Hardej

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Olimpia Bronowicka

Rzecznik prasowy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »