| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 25.316.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 4 grudnia 2012r.

w sprawie w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXI/209/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu

Na podstawie art. 91 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1   pkt 4   i art. 18 ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 7   października 1992 r. o   regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z   2012 r., poz. 1113) –   Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie   uchwala, co następuje:  

§   1.   Orzeka o   nieważności § 7   ust. 6   i § 9   uchwały Nr XXI/209/12 Rady Gminy Stare Babice z   dnia 30 października 2012 r. w   sprawie określenia warunków i   trybu udzielania i   rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu, z   powodu istotnego naruszenia prawa, tj. przekroczenia kompetencji określonych w   art. 221 ust. 4   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) oraz art. 27 ust. 2   ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 r. o   sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 856 z   późn. zm.).  

§   2.   Na niniejszą uchwałę Gminie Stare Babice przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Warszawie, w   terminie 30 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie.  


Uzasadnienie

W dniu 8   listopada 2012 roku do Regionalnej Izbie Obrachunkowej w   Warszawie wpłynęła uchwała Nr XXI/209/12 Rady Gminy Stare Babice z   dnia 30 października 2012 r. w   sprawie określenia warunków i   trybu udzielania i   rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu. Stosownie do art. 11 ust. 1   pkt 4   cyt. ustawy o   regionalnych izbach obrachunkowych, przedmiotowa uchwała podlega nadzorowi Izby.  

Badając ww. uchwałę, Kolegium Izby ustaliło, co następuje:  

Jako podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały Rada Gminy Stare Babice wskazała art. 221 ust. 4   cyt. ustawy o   finansach publicznych oraz art. 27 ust. 2   i art. 28 cyt. ustawy o   sporcie w   związku z   art. 18 ust. 2   pkt 15 cyt. ustawy o   samorządzie gminnym.  

W § 7   ust. 4   uchwały Rada określiła wymagane dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku o   udzielenie dotacji a   w § 7   ust. 6   uchwały Rada postanowiła, cyt.: „   Wójt Gminy może wezwać klub sportowy do złożenia w   określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów   ”, przy czym stosownie do § 7   ust. 7   tejże uchwały „   Wnioski, których wad nie usunięto lub które nie zostaną uzupełnione nie będą rozpatrywane   ”.  

W ocenie organu nadzoru w   obowiązującym stanie prawnym brak jest podstaw do stanowienia takich uregulowań. Ponadto postanowienia zawarte w   § 7   ust. 6   uchwały pozwalałyby na nierówne traktowanie podmiotów ubiegających się o   dotację, gdyż organ wykonawczy gminy miałby możliwość żądania dowolnych (nie określonych co do zakresu) informacji i   dokumentów od klubu sportowego a   ich niezłożenie w   terminie skutkowałoby nierozpatrzeniem wniosku.  

W § 9   badanej uchwały Rada Gminy Stare Babice zawarła postanowienia dotyczące umowy w   sprawie udzielenia dotacji – jej elementów i   treści.  

Powyższe postanowienia wykraczają poza delegację określoną w   art. 221 ust. 4   cyt. ustawy o   finansach publicznych i   art. 27 ust. 2   cyt. ustawy o   sporcie. Organ nadzoru stoi na stanowisku, iż zgodnie z   zasadą demokratycznego państwa prawnego, organy władzy publicznej winny działać w   granicach i   na podstawie prawa. Oznacza to, że każde działanie organu władzy, w   tym także rady gminy, musi mieć oparcie w   obowiązującym prawie. Zaś normy kompetencyjne powinny być interpretowane w   sposób ścisły, literalny, nie zaś rozszerzająco.  

Mając na uwadze, że badana uchwała jest rażąco sprzeczna z   prawem, Kolegium orzekło jak wyżej.  

 

 

Przewodniczący Kolegium  


Wojciech   Balcerzak

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Podkarpackie Biuro Analiz Podatkowych

K. Pysz Kancelaria Doradcy Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »