| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 26.329.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXI/92/12 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 91 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz.1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 11 ust.1 pkt. 5   i art. 18 ust. 1   pkt. 1   ustawy z   dnia 7   października 1992r. o   regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.: Dz. U. z   2012r. poz. 1113 z   późn. zm.) –   Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie, uchwala co następuje:  

§   1.   Orzeka o   nieważności uchwały Nr XXI/92/12 Rady Gminy w   Sieciechowie z   dnia 23 listopada 2012 r. w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i   zwolnień od tego podatku w   części określonej w   § 2   ust. 1   z powodu istotnego naruszenia art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U   z 2010 roku Nr 95, poz.614 oraz art. 32 i   217 Konstytucji RP z   dnia 2   kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z   późn. zm.).  

§   2.   Na niniejszą uchwałę przysługuje Gminie Sieciechów prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Warszawie w   terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie.  


Uzasadnienie

Uchwała Nr XXI/92/12 Rady Gminy Sieciechów z   dnia 23 listopada 2012 roku w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i   zwolnień od tego podatku wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie – Zespołu Zamiejscowego w   Radomiu w   dniu 27 listopada 2012r.  

Badając przedmiotową uchwałę, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie stwierdziło, iż Rada Gminy na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym tekst jedn.: Dz. U   z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), na mocy którego do wyłącznej właściwości rady należy podejmowanie uchwał w   sprawach podatków i   opłat określonych w   odrębnych ustawach. oraz art. 5   ust 1   i art. 7   ust. 3   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych ustaliła nowe stawki podatków oraz wprowadziła zwolnienia od podatku.  

Z § 2   ust 1   niniejszej uchwały wynika, iż Rada Gminy w   Sieciechowie zwolniła z   podatku od nieruchomości: budynki mieszkalne osób fizycznych wykorzystywane wyłącznie do stałego zamieszkania (zameldowane) przez ich właścicieli. W   związku z   powyższą regulacją stwierdzić należy, że nosi ona znamiona zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego. Zakres zwolnienia wyznaczony jest bowiem nie tylko przedmiotowo, obejmując określone budynki ale ponadto budynki te muszą spełniać dodatkowo warunek podmiotowy, a   mianowicie od podatku zwolnione są tylko te budynki, które stanowią własność określonego podmiotu tj. osób fizycznych, będących właścicielami budynków mieszkalnych.  

Tymczasem upoważnienie ustawowe dla rady zawarte w   art. 7   ust 3   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych dotyczy wprowadzania innych, niż wymienione w   ustawie zwolnień i   jest w   sposób jednoznaczny zawężone do zwolnień przedmiotowych. Zwolnienie przedmiotowe może dotyczyć wyłącznie przedmiotu a   więc nieruchomości wykorzystywanych do różnego rodzaju działalności czy też przejawiających określone cechy, przy czym przedmiot ten winien być tak określony, aby nie była możliwa identyfikacja konkretnego podatnika. W   związku z   powyższym należy stwierdzić, że Rada Gminy w   Sieciechowie przekroczyła zakres upoważnienia ustawowego.  

Ponadto wskazać należy, że przedmiotowa uchwała podjęta na podstawie upoważnienia ustawowego jest stosownie do art. 40 ust. 1   ustawy o   samorządzie gminnym aktem prawa miejscowego i   jej regulacje muszą się zawierać w   zakresie tego upoważnienia. Zgodnie z   ukształtowanym orzecznictwem, wprowadzenie do aktów prawa miejscowego regulacji wychodzących poza zakres upoważnienia ustawowego należy traktować jako istotne naruszenie prawa (wyrok WSA w   Gliwicach z   dnia 27.01.2000r.-IV/G/738/08).  

W ocenie Kolegium Rada Gminy stanowiąc o   zwolnieniu z   podatku od nieruchomości w   sposób określony w   § 2   ust. 1   naruszyła również normy wynikające z   art. 32 i   217 Konstytucji Rzeczypospolitej w   myśl których obowiązuje zasada równości wobec prawa a   określanie kategorii podatników zwolnionych od podatku następuje w   drodze ustawy.  

Mając na uwadze powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie orzekło jak w   sentencji uchwały.  

 

 

Przewodniczący Kolegium  


Wojciech   Balcerzak

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »