| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/286/10 Rady Miasta Iłża

z dnia 24 marca 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok


Na podstawie: art.18,ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. nr 142,poz.1591 z póź. zm.) art.212 i 233 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U nr 157, poz. 1240) , art.3 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego(tekst jednolity: Dz. U nr 88, poz. 539) Rada Miejska w Iłży uchwala, co następuje:
§ 1W Uchwale nr: XLVIII/255/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany :
1) Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2010 o kwotę 101.500 zł
2) Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 101.500 zł
§ 2W wyniku powyższych zmian :
1) § 1 pkt. 1 uchwały otrzymuje brzmienie : „Ustala się plan dochodów budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 35.811.522 zł z tego
1. bieżące w kwocie 32.015.218 zł
2. majątkowe w kwocie 3.796.304 zł .”
2) w Tabeli nr 1– „Planowane dochody budżetu na 2010 r. ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .
3) § 1 pkt. 2 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan wydatków budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 39.863.149 zł z tego:
a) bieżące w kwocie 29.457.837 zł
b) majątkowe w kwocie 10.405.312 zł.”
4) w Tabeli nr 2– „Planowane wydatki budżetu na 2010 r. ” do uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
5) w Załączniku nr 1 – „Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2012” do uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 31. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.
Przewodniczący Rady

Artur Prokop
 
Załącznik nr 1
do uchwały Nr LII/286/10
Rady Miasta Iłża
z dnia 24 marca 2010 r.
Zmiana w Tabeli Nr 1 - "Plan dochodów budżetu na rok 2010" do uchwały budżetowej Nr XLVIII/255/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30.12.2009 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Uzasadnienie
710 Działalność usługowa 0,00 1 500,00 1 500,00 Decyzja MUW
  71035   Cmentarze 0,00 1 500,00 1 500,00
    2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 1 500,00 1 500,00
750 Administracja publiczna 621 559,00 100 000,00 721 559,00 Wpływy ze sprzedaży biletów
  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 534 480,00 100 000,00 634 480,00
    0830 Wpływy z usług 0,00 100 000,00 100 000,00
 
Razem: 35 710 022,00 101 500,00 35 811 522,00  
Przewodniczący Rady

Artur Prokop
 
Załącznik nr 2
do uchwały Nr LII/286/10
Rady Miasta Iłża
z dnia 24 marca 2010 r.
Zmiana w Tabeli Nr 2 - "Plan wydatków budżetu na rok 2010" do uchwały budżetowej Nr: XLVIII/255/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30.12.2009 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Uzasadnienie
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 230 700,00 60 000,00 1 290 700,00 Wykonanie dokumentacji
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 140 700,00 60 000,00 1 200 700,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 115 200,00 60 000,00 1 175 200,00
710 Działalność usługowa 0,00 1 500,00 1 500,00 Decyzja MUW
  71035   Cmentarze 0,00 1 500,00 1 500,00
    4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 500,00 1 500,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 145 000,00 40 000,00 3 185 000,00 Organizacja Turnieju Rycerskiego
  92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 47 000,00 100 000,00 147 000,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 20 000,00 20 000,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 80 000,00 80 000,00
  92120   Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 100 000,00 - 60 000,00 40 000,00 Rewitalizacja Zamek
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 - 65 000,00 35 000,00
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 5 000,00 5 000,00 Zak. lunety na basztę
 
Razem: 39 761 649,00 101 500,00 39 863 149,00  
Przewodniczący Rady

Artur Prokop
 
Załącznik nr 3
do uchwały Nr LII/286/10
Rady Miasta Iłża
z dnia 24 marca 2010 r.
Zmiana w Załączniku nr 1 - "Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012" do uchwały budżetowej nr: XLVIII/255/09 z dnia 30.12.2009 r.

Dział Rozdział § Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)
Łączne koszty finansowe Planowane wydatki/ w zł/ Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
2010 r 2011 r 2012 r
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.  700 70005 6050  Dokumentacja 300.000 100.000  100.000  100.000  UM Iłża
zmiana + 60.000 + 60.000
po zmianie 360.000 160.000 100.000 100.000
2.   900 90001 6050  Kanalizacja ulicy Jakubowskiego  300.000  300.000      UM Iłża
  zmiana -300.000 - 300.000
po zmianie 0 0
 900 90001 6050  Kanalizacja ulicy J. Starszego          UM Iłża
zmiana +300.000 + 300.000
po zmianie 300.000 300.000
921 92120 6050  Rewitalizacja ZAMKU  700.000  100.000  300.000  300.000  UM Iłża
  zmiana -65.000 - 65.000
po zmianie 635.000 35.000 300.000 300.000
6060 Zakup lunety na basztę 0 0 UM Iłża
zmiana +5.000 +.5.000
po zmianie 5.000 5.000
Ogółem 21.316.165  10.405.312  5.732.033  5.178.820
Przewodniczący Rady

Artur Prokop
 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »