| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/170/2013 Rady Gminy Kotuń

z dnia 18 marca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust.2a oraz 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z poźn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W Uchwale Nr XXII/150/2012 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz.Woj. Maz. z 2013r. poz. 2360) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie: Ustala się, że za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryje następujące koszty:

1. odbioru wszystkich odpadów komunalnych zmieszanych i wszystkich selektywnie               zebranych odpadów komunalnych, określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kotuń,

2. wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kotuń.”.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z którym Gmina Kotuń zawrze umowę na odbieranie odpadów komunalnych, zobowiązany jest dokonywać odbioru niżej wymienionych odpadów komunalnych według ustalonego harmonogramu, uwzględniającego postanowienia niniejszej uchwały, podanego do publicznej wiadomości i dostarczonego mieszkańcom.

2. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości zamieszkałych:

1) zmieszane odpady komunalne  - co najmniej raz w miesiącu,

2) papier i tektura , opakowania z papieru i tektury – co najmniej raz w miesiącu,

3) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych oraz  opakowania wielomateriałowe – co najmniej  raz w miesiącu,

4) metale i opakowania z metali -  co najmniej raz w miesiącu,

5) szkło -  co najmniej raz w miesiącu

6) odpady zielone i inne ulegające biodegradacji – co najmniej raz w miesiącu,

7) odpady wielkogabarytowe – według zapotrzebowania, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pracownikom podmiotu odbierającego odpady komunalne.

3) § 5 ust 5. otrzymuje brzmienie:               Punkt selektywnej zbiórki odpadów będzie świadczył usługi w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godzinach 7.30 – 15.30. Dodatkowo odpady, o których mowa w ust. 1,
pkt. 1, 3, 5, 6,  będą odbierane bezpośrednio z terenu nieruchomości za pomocą mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów wg harmonogramu który zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotuń.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia i obowiązuje od 1 lipca 2013 roku.

Przewodnicząca Rady


mgr Anita Drabarek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWiLP)

Organizacja zrzeszająca firmy leasingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »