| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 2.40.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 22 stycznia 2013r.

w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXVI.135.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Przytyk

Na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.) i   art. 18 ust. 1   pkt 1   w związku z   art. 11, ust. 1, pkt 4   ustawy z   dnia 7   października 1992r o   regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z   2012 r, poz. 1113),   Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie   uchwala, co następuje:  

§   1.   Orzeka o   nieważności uchwały Rady Gminy w   Przytyku Nr XXVI.135.2012 z   dnia 21 grudnia 2012r w   sprawie: określenia warunków i   trybu finansowania zadań z   zakresu wspierania rozwoju sportu w   Gminie Przytyk z   powodu istotnego naruszenia prawa - art. 27 ust. 2, art. 28 ust. 2   ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 r. o   sporcie (Dz. U   Nr.127, poz. 857, z   późn. zm.) oraz art. 221 ust. 3   i 4   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z   późn. zm.) w   związku z   art. 28 ust. 1   cytowanej wyżej ustawy o   sporcie.  

§   2.   Od niniejszej uchwały służy Gminie Przytyk prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Warszawie, w   terminie 30 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie.  


Uzasadnienie

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie Zespół w   Radomiu w   dniu 28 grudnia 2012 r. wpłynęła uchwała Rady Gminy w   Przytyku Nr XXVI.135.2012 z   dnia 21 grudnia 2012 r w   sprawie: określenia warunków i   trybu finansowania zadań z   zakresu wspierania rozwoju sportu w   Gminie Przytyk. Powyższą uchwałą Rada Gminy na podstawie art. 27 ust. 2   ustawy o   sporcie określiła, jak to wynika z   § 1   uchwały, warunki i   tryb finansowania zadań z   zakresu wspierania rozwoju sportu, realizowanych przez kluby sportowe, działające na terenie Gminy Przytyk. W   § 3   uchwały określony został tryb otrzymania dotacji.  

Badając zgodność z   prawem powyższych regulacji Kolegium wzięło pod uwagę dyspozycję art. 28 ust. 1   ustawy o   sporcie, zgodnie z   którym do dotacji udzielanych klubom sportowym, działającym na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego znajdują zastosowanie przepisy ustawy o   finansach publicznych, „   w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i   niedziałających w   celu osiągnięcia zysku ”   .  

Do zakresu tego niewątpliwie należy art. 221 ust.4 powyższej ustawy, który określa, że organ stanowiący ustalając tryb postępowania o   udzielenie dotacji bierze pod uwagę   zapewnienie jawności postępowania   o udzielenie dotacji i   jej rozliczenia. Na podstawie analizy określonego przez Radę Gminy w   Przytyku trybu udzielania dotacji, Kolegium stwierdziło, że nie spełnia on wymogu jawności, co stanowi rażące naruszenie art. 221 ust. 4   ustawy o   finansach publicznych. Wprawdzie określono w   nim termin składania wniosków i   kryteria rozpatrywania wniosków, ale cała ta procedura zamknięta jest niejako „ w   szufladzie Wójta” od złożenia wniosku do podpisania umowy. Nie ma w   niej regulacji zapewniających jawność postępowania np. poprzez powołanie komisji opiniującej wnioski, czy chociażby ogłoszenie wyników rozpatrzenia wniosków w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

Ponadto w   nieokreślonym numerycznie paragrafie, ale jak wynika z   układu uchwały powinien to być § 4, Rada określa szczegółowe warunki, jakie winna spełniać umowa zawierana przez Wójta z   klubem sportowym. Rada Gminy w   Przytyku naruszyła w   tym zakresie kompetencje organu wykonawczego. Przede wszystkim jednak stwierdzić należy, że brak jest podstawy prawnej do uchwalania takiej regulacji zawartej w   ustawie. Art. 27 ust. 2   ustawy o   sporcie upoważnia organ stanowiący do określenia warunków i   trybu finansowania, natomiast wymogi dotyczące zawieranych umów związanych z   udzieleniem dotacji określa art. 221 ust. 3   ustawy o   finansach publicznych, który znajduje tu zastosowanie na podstawie wskazanego wyżej odesłania z   art. 28 ust. 1   ustawy o   sporcie.  

Podobnie brak jest podstaw prawnych do określania przeznaczenia dotacji tym bardziej, że przeznaczenie to określa ustawa w   art.28 ust. 2.  

Przedmiotowa uchwała podjęta została na podstawie upoważnienia ustawowego i   stosownie do art. 40 ust.1 ustawy o   samorządzie gminnym jest aktem prawa miejscowego, a   jej regulacje muszą zawierać się w   zakresie tego upoważnienia. Jednoznacznie wynika to z   art. 94 Konstytucji RP, który wskazuje, że akty prawa miejscowego ustanawiane są   na podstawie i   w granicach upoważnień zawartych w   ustawie   .  

Zgodnie z   ukształtowanym orzecznictwem wprowadzenie do aktów prawa miejscowego regulacji wychodzących poza zakres upoważnienia ustawowego należy traktować jako istotne naruszenie prawa (wyrok WSA w   Gliwicach z   dnia 27.01.2009 r - IV SA/G/738/08 ).  

W związku z   powyższym Kolegium orzekło jak w   sentencji.  

 

 

Przewodniczący Kolegium  


Wojciech   Balcerzak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »