| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 520/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 25 marca 2013r.

o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn.  Dz. U. z 2012 r., poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim, Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 467/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z 19 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Zasady selektywnego zbierania oraz odbierania odpadów komunalnych określone w załączniku do regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały obowiązują do dnia 30 czerwca 2013 r.

3. Postanowienia § 2 ust. 3, § 7, § 9, § 10 ust. 2, § 11 ust. 2, § 12 ust. 2, § 13 ust. 2, § 17 ust. 2 i 3 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały obowiązują od dnia 1 lipca 2013 r.;

2) w załączniku § 3 otrzymuje brzmienie:

Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy chodnika, na którym dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów.;

3) w załączniku § 19 ust. 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

w przypadku budynków jednorodzinnych – dwa razy w roku,;

4) do załącznika § 19 ust. 2 po lit. b dodaje się lit. c w brzmieniu:

w przypadku budynków wielolokalowych z części zamieszkałych – jeden raz w miesiącu;

5) w załączniku § 20 uchyla się ust. 3;

6) w załączniku § 20 uchyla się ust. 4;

7) w załączniku § 24 ust. 1 uchyla się pkt. 1;

8) w załączniku § 24 uchyla się ust. 7;

9) w załączniku § 24 uchyla się ust. 8;

10) w załączniku § 29 uchyla się ust. 3;

11) w załączniku uchyla się § 30.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Joanna Wróblewska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Ekspert prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz projektów infrastrukturalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »