| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 520/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 25 marca 2013r.

o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn.  Dz. U. z 2012 r., poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim, Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 467/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z 19 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Zasady selektywnego zbierania oraz odbierania odpadów komunalnych określone w załączniku do regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały obowiązują do dnia 30 czerwca 2013 r.

3. Postanowienia § 2 ust. 3, § 7, § 9, § 10 ust. 2, § 11 ust. 2, § 12 ust. 2, § 13 ust. 2, § 17 ust. 2 i 3 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały obowiązują od dnia 1 lipca 2013 r.;

2) w załączniku § 3 otrzymuje brzmienie:

Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy chodnika, na którym dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów.;

3) w załączniku § 19 ust. 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

w przypadku budynków jednorodzinnych – dwa razy w roku,;

4) do załącznika § 19 ust. 2 po lit. b dodaje się lit. c w brzmieniu:

w przypadku budynków wielolokalowych z części zamieszkałych – jeden raz w miesiącu;

5) w załączniku § 20 uchyla się ust. 3;

6) w załączniku § 20 uchyla się ust. 4;

7) w załączniku § 24 ust. 1 uchyla się pkt. 1;

8) w załączniku § 24 uchyla się ust. 7;

9) w załączniku § 24 uchyla się ust. 8;

10) w załączniku § 29 uchyla się ust. 3;

11) w załączniku uchyla się § 30.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Joanna Wróblewska

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Struzik

Dyrektor Zarządzający internetowego serwisu pracy MonsterPolska.pl, polskiego oddziału międzynarodowej grupy Monster.com.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »