| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 54/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego

z dnia 22 kwietnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie województwa (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1590, z   późn. zm. 1) ) ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z   późn. zm. 2) ) ) – uchwala się, co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr 246/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z   dnia 17 grudnia  
2012 roku w   sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok z   późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. z   2013, poz. 316) wprowadza się następujące zmiany:  

1)   § 1   otrzymuje brzmienie:  

§   1.   1.   . Ustala się dochody budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 r. w   wysokości 2.884.287.840 zł, zgodnie z   tabelą Nr 1   i Nr 1a do uchwały, w   tym:  

1)   dochody bieżące w   wysokości 2.343.970.431 zł, zgodnie z   tabelą Nr 1b do uchwały;  

2)   dochody majątkowe w   wysokości 540.317.409 zł, zgodnie z   tabelą Nr 1c do uchwały.  

2.   Ogólna kwota dochodów, o   której mowa w   ust. 1, obejmuje między innymi:  

1)   dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na zadania z   zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w   kwocie 185.866.208 zł, zgodnie z   tabelą Nr 1d do uchwały;  

2)   dotacje celowe na programy operacyjne w   kwocie 198.976.239 zł, zgodnie z   tabelą Nr 1e do uchwały;  

3)   dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa w   kwocie 7.777.750 zł, zgodnie z   tabelą Nr 1f do uchwały;  

4)   dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień w   kwocie 12.890.204 zł, zgodnie z   tabelą Nr 1g do uchwały.; ;

5)   pomoc finansową od jednostek samorządu terytorialnego w   kwocie 381.500 zł, zgodnie z   tabelą Nr 1h do uchwały.”;  

2)                 § 2   otrzymuje brzmienie:  

§   2.   Ustala się wydatki budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rokw wysokości 2.970.338.337 zł, zgodnie z   tabelą Nr 2   do uchwały, w   tym:  

1)   wydatki bieżące w   wysokości 2.114.695.836 zł;  

2)   wydatki majątkowe w   wysokości 855.642.501 zł.; ;

3)                 § 3   otrzymuje brzmienie:  

§   3.   § 3   Ustala się deficyt budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rokw wysokości 86.050.497 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z   tytułu kredytu długoterminowego i   wolnych środków, określone w   tabeli Nr 3   do uchwały.; ;

4)   § 4   otrzymuje brzmienie:  

§   4.   § 4   Ustala się przychody budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rok w   wysokości 405.244.390 zł, zgodnie z   tabelą Nr 3   do uchwały, w   tym z   przeznaczeniem na:  

1)   sfinansowanie planowanego deficytu w   wysokości 86.050.497 zł;  

2)   spłatę długu w   wysokości 319.193.893 zł.; ;

5)   § 5   otrzymuje brzmienie:  

§   5.   § 5   Ustala się rozchody budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rok  
w wysokości 319.193.893 zł, zgodnie z   tabelą Nr 4   do uchwały.; ;

6)   W § 6   po pkt 4   uchwały dodaje się pkt 5   w brzmieniu:  

5)   Ustala się limit pożyczek krótkoterminowych na 2013 rok udzielanych przez   Zarząd Województwa Mazowieckiego do kwoty 2.000.000 zł.; ;

7)   załącznik Nr 1   do uchwały otrzymuje brzmienie określone w   załączniku Nr 1  
do niniejszej uchwały;  

8)   załącznik Nr 2   do uchwały otrzymuje brzmienie określone w   załączniku Nr 2  
do niniejszej uchwały;  

9)   załącznik Nr 3   do uchwały otrzymuje brzmienie określone w   załączniku Nr 3  
do niniejszej uchwały;  

10)   załącznik Nr 4   do uchwały otrzymuje brzmienie określone w   załączniku Nr 4  
do niniejszej uchwały;  

11)   załącznik Nr 5   do uchwały otrzymuje brzmienie określone w   załączniku Nr 5  
do niniejszej uchwały;  

12)   załącznik Nr 6   do uchwały otrzymuje brzmienie określone w   załączniku Nr 6  
do niniejszej uchwały;  

13)   załącznik Nr 7   do uchwały otrzymuje brzmienie określone w   załączniku Nr 7  
do niniejszej uchwały;  

14)   załącznik Nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w   załączniku Nr 8  
do niniejszej uchwały;  

15)   załącznik Nr 12 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w   załączniku Nr 9  
do niniejszej uchwały;  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z   mocą obowiązującą od dnia podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Sejmiku Ludwik   Rakowski

Województwa Mazowieckiego  


 

 

 

 

1)   ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z   2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z   2003r. Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i   Nr 167, poz. 1759, z   2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z   2007 r. Nr 173, poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz.1111 i   Nr 216, poz. 1370 i   Nr 223, poz. 1458, z   2009 r. Nr 157, poz. 1241, z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   146, Nr 40, poz. 230 i   Nr 106, poz. 675 oraz z   2011 r. Nr 21, poz. 113 i   Nr 149, poz. 887 i   Nr 217, poz. 1281.  

2)   ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z   2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i   Nr 257, poz. 1726 oraz z   2011r. Nr 185, poz. 1092 i   Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386,

Nr 240, poz. 1429 i   Nr 291 poz. 1707 oraz z   2012r. poz. 1456, 1530 i   1548.  

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 54/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 54/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 54/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 54/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 54/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 54/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 54/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
Zalacznik7.xls

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 54/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
Zalacznik8.xls

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 54/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
Zalacznik9.xls

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 54/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
Zalacznik10.xls

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 54/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
Zalacznik11.xls

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 54/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
Zalacznik12.xls

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 54/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
Zalacznik13.xlsx

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Fedorowska

psycholog, mediator. Kancelaria Mediacyjna „Primum Consensus”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »