| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/219/2013 Rady Gminy Radziejowice

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radziejowice

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn.zm) i art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 z późn. zm) Rada Gminy Radziejowice uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radziejowice na 2013 rok stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w dzienniku urzędowym Województwa Mazowieckiego

Przewodniczący Rady Gminy Radziejowice


Krystyna Skoneczna


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/219/2013
Rady Gminy Radziejowice
z dnia 28 marca 2013 r.

              Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radziejowice

§ 1. 1. Celem Programu jest:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom w rozumieniu art.4 pkt 16 ustawy z dnia 21.08.1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 ze zm) miejsca w schronisku dla zwierząt

2) opieka nad wolnożyjącymi kotami w tym ich dokarmianie

3) odławianie bezdomnych zwierząt,

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt ,

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

6) usypianie ślepych miotów,

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

9) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

2. Wykonawcami Programu są:

1) Wójt Gminy Radziejowice

2) Hotel, Schronisko ,,Pies i Kot’’ w Jaktorowie 96-313 Budy Grzybek ul.Potockiego 137

3) Oganizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy z organami Gminy;

4) Jednostki oświatowe z terenu gminy Radziejowice

3. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt ( bezterminowa opieka do czasu adopcji), Gmina realizuje poprzez współpracę z działającym schroniskiem – ,, Pies i Kot ‘’ – , Budy Grzybek ul.J.Potockiego 137, 96-313 Jaktorów, które to schronisko prowadzi wszelkie działania mające na celu przeciwdziałanie problemowi bezdomności wśród zwierząt m.in. przyjmowanie oraz zapewnienie zwierzętom przebywającym w schronisku właściwych warunków bytowania , zgodnych z ich podstawowymi potrzebami , zabezpieczenie weterynaryjne przyjętych i przetrzymywanych zwierząt, przekazywanie ze schroniska zwierząt do adopcji.

§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o kotach wolnożyjących należy przez to rozumieć koty urodzone i żyjące na wolności w ekosystemie wsi.

2. Opieka nad kotami wolnożyjącymi realizowana jest poprzez:

1) ustalenie miejsc, w których przebywają te koty

2) zapewnianie dokarmiania oraz zapewnienia im wody pitnej w miejscach ustalonych jak wyżej;

3) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy;

4) powierzenie realizacji w/w zadań organizacjom społecznym

3. Tworzy się rejestr opiekunów zwierząt co przyczyni się do lepszej i efektywniejszej współpracy oraz miarowej sterylizacji samic a także koniecznej pomocy weterynaryjnej dla zagrożonych zwierząt

§ 3. 1. Na terenie Gminy Radziejowice obowiązuje wyłapywanie bezdomnych zwierząt na interwencje Policji lub mieszkańców. Na wyłapywanie bezdomnych zwierząt została zawarta umowa z uprawnionym podmiotem t.j.z Panem Jackiem Wojcieszakiem, zam. 96-313 Jaktorów, Budy Grzybek ul.Potockiego 137 prowadzacego Hotel ,,Pies i Kot’’ w miejscu zamieszkana,który posiada niezbędne środki do wyłapania zwierząt spełniające wymogi wynikające z odrębnych przepisów a wyłapywanie prowadzi nie powodując zagrożenia życia i zdrowia zwierzat i ludzi. Wyłapane bezdomne zwierzęta przywożone będą do schroniska - Hotel ,,pies i Kot’’ ul.J.Potockiego 137, Budy Grzybek, 96-313 Jaktorów.

2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku, do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.

3. Koszty związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt pokrywane będą z budżetu Gminy.

4. Zwierzęta umieszczone w schronisku będą zwracane ich właścicielowi po udokumentowaniu przez nich swoich praw właścicielskich do zwierzęcia, w ciagu 14 dni od ich przyjecia. W przypadku powtórnego schwytania tego samego zwierzęcia podstawą zwrotu będzie dodatkowo uiszczenie przez właściciela opłat poniesionych przez Gminę Radziejowice z tytułu odłowienia i przetrzymywania zwierzęcia.

§ 4. Udzielana jest pomoc w finansowaniu kastracji lub sterylizacji bezpańskich zwierząt ( do wyczerpania środków w budżecie Gminy przeznaczonych na ten cel) które zaadoptują mieszkańcy gminy

§ 5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:

1) informowanie o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku poprzez zamieszczenie informacji w mediach.

2) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt.

3) promowanie adopcji bezdomnych zwierząt na stronie internetowej Urzędu Gminy i Schroniska.

§ 6. Usypianie ślepych miotów:

1) usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii;

2) zwierzę usypiane musi być traktowane - do ostatniej chwili życia - łagodnie i przyjaźnie, należy zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń, sam zabieg uśpienia powinien być wykonany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny i dopuszczony przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce;

3) zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie służby do tego przeznaczone.

§ 7. 1. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę z właścicielem gospodarstwa w momencie zaistnienia okoliczności wymagającej interwencji. Umowa zostanie zawarta z Jackiem Wojcieszakiem – Pensjonat Dla Zwierząt – 96-313 Jaktorów, Budy- Grzybek ul.Potockiego 137

2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie gmina podejmie starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.

§ 8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt realizuje Gmina poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii – Mariuszem Komorowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą MAR-VET Gabinet Weterynaryjny ul.Kapitana Pałaca 33f, 96-300 Żyrardów

§ 9. Edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana jest poprzez:

1) zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu gminy do włączenia treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację;

2) współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy w ramach działalności w tego typu organizacjach;

§ 10. Na zadania wymienione w Programie w budżecie Gminy przeznacza się 35 000zł

w tym –opieka i pobyt bezdomnych zwierząt w schronisku – 28 000zł,

wyłapanie i dowóz bezdomnych zwierzat do schroniska - 2 000zł,

opieka weterynaryjna , adopcja - 5 000

Przewodniczący Rady Gminy Radziejowice


Krystyna Skoneczna

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Systim

Księgowość przez Internet – online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »