| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 0151/104/2010 Burmistrza Miasta Ząbki

z dnia 6 października 2010r.

w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2010 r

Na podstawie art.26 ust1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), uchwala się co następuje:

§ 1. Do budżetu Gminy ustalonego Uchwałą Nr XLVIII/381/2009 z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ząbki na rok 2010, zmienioną uchwałą Nr XLIX/386/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 stycznia 2010 r., uchwałą Nr L/391/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2010 r., uchwałą Nr LI/406/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 kwietnia 2010 r., uchwałą Nr LII/414/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 maja 2010 r., uchwałą Nr LIV/427/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 czerwca 2010 r., uchwałą Nr LV/436/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 czerwca 2010 r., uchwałą Nr Nr LVI/438/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2010 r., uchwałą Nr LVII/449/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 sierpnia 2010 r., uchwałą Nr LVII/450/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 sierpnia 2010 r., uchwałą Nr LVIII/454/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2010 r. oraz uchwałą Nr LIX/456/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 września 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się dochody budżetowe w załączniku nr 1 w następujący sposób:

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Uzasadnienie

852

Pomoc społeczna

4 228 472,21

3 700,00

4 232 172,21

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

23 839,96

2 700,00

26 539,96

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 800,00

100,00

2 900,00

Dot. Ośrodka Pomocy Społecznej – zwiększenie planu dotacji decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 235/2010 z dnia 22.09.2010 r.

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

21 000,00

2 600,00

23 600,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

77 007,25

1 000,00

78 007,25

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

76 000,00

1 000,00

77 000,00

Dot. Ośrodka Pomocy Społecznej – zwiększenie planu dotacji decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 222/2010 z dnia 14.09.2010 r.

Razem:

82 521 291,70

3 700,00

82 524 991,70

2. Zmienia się wydatki budżetowe w załączniku nr 2 w następujący sposób:

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Uzasadnienie

750

Administracja publiczna

9 067 279,65

0,00

9 067 279,65

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

7 928 487,06

0,00

7 928 487,06

4300

Zakup usług pozostałych

350 500,00

-8 000,00

342 500,00

Dot. Urzędu Miasta – aktualizacja planu wydatków budżetowych

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

40 000,00

8 000,00

48 000,00

801

Oświata i wychowanie

33 019 407,83

0,00

33 019 407,83

80104

Przedszkola

10 761 159,68

0,00

10 761 159,68

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

160 110,00

-250,00

159 860,00

Dot. Publicznego Przedszkola Nr 1-aktualizacja planu wydatków budżetowych

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

17 250,00

250,00

17 500,00

851

Ochrona zdrowia

1 393 364,19

0,00

1 393 364,19

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1 273 274,19

0,00

1 273 274,19

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

171 583,19

-2 000,00

169 583,19

Dot. Publicznego Przedszkola Nr 1-aktualizacja planu wydatków budżetowych

4300

Zakup usług pozostałych

248 154,00

2 000,00

250 154,00

852

Pomoc społeczna

6 573 459,48

3 700,00

6 577 159,48

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

23 839,96

2 700,00

26 539,96

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

23 800,00

2 700,00

26 500,00

Dot. Ośrodka Pomocy Społecznej – zwiększenie planu wydatków w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 235/2010 z dnia 22.09.2010 r.

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

776 222,42

1 000,00

777 222,42

3110

Świadczenia społeczne

605 455,11

1 000,00

606 455,11

Dot. Ośrodka Pomocy Społecznej – zwiększenie planu wydatków w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 222/2010 z dnia 14.09.2010 r.

Razem:

106 296 290,82

3 700,00

106 299 990,82

3. W załączniku nr 6 dokonuje się następujących zmian:

Dz.

Rozdz.

§

DOCHODY

Plan na 30.09.2010 r.

zmiana

Plan na 06.10.2010 r.

zadania zlecone

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

121 560,00

0,00

121 560,00

75011

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

112 473,00

0,00

112 473,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

112 473,00

112 473,00

75056

SPIS POWSZECHNY I INNE

9 087,00

0,00

9 087,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

9 087,00

9 087,00

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

46 171,00

0,00

46 171,00

75101

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

3 930,00

0,00

3 930,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

3 930,00

3 930,00

75107

WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

42 241,00

0,00

42 241,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

42 241,00

42 241,00

752

OBRONA NARODOWA

500,00

0,00

500,00

75212

POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

500,00

0,00

500,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

500,00

500,00

851

OCHRONA ZDROWIA

90,00

0,00

90,00

85195

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

90,00

0,00

90,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

90,00

90,00

852

POMOC SPOŁECZNA

3 564 055,00

100,00

3 564 155,00

85212

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

3 535 000,00

0,00

3 535 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

3 535 000,00

3 535 000,00

85213

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ Z A OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

2 800,00

100,00

2 900,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 800,00

100,00

2 900,00

85228

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

10 600,00

0,00

10 600,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

10 600,00

10 600,00

85231

POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW

15 655,00

0,00

15 655,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

15 655,00

15 655,00

RAZEM

3 732 376,00

100,00

3 732 476,00

Dz.

Rozdz.

§

WYDATKI

Plan na 30.09.2010 r.

zmiana

Plan na 06.10.2010 r.

zadania zlecone

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

121 560,00

0,00

121 560,00

75011

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

112 473,00

0,00

112 473,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

112 473,00

112 473,00

75056

SPIS POWSZECHNY I INNE

9 087,00

0,00

9 087,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

5 000,00

5 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

758,00

758,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

300,00

300,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 000,00

1 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 178,00

1 178,00

4410

Podróże służbowe krajowe

451,00

451,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

400,00

400,00

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

46 171,00

0,00

46 171,00

75101

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

3 930,00

0,00

3 930,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

510,00

510,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

90,00

90,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 330,00

3 330,00

75107

WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

42 241,00

0,00

42 241,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

20 790,00

20 790,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

234,00

234,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

39,00

39,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

14 202,00

14 202,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 605,00

4 605,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 221,00

2 221,00

4410

Podróże służbowe krajowe

60,00

60,00

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

90,00

90,00

752

OBRONA NARODOWA

500,00

0,00

500,00

75212

POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

500,00

0,00

500,00

4300

Zakup usług pozostałych

250,00

250,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

250,00

250,00

851

OCHRONA ZDROWIA

90,00

0,00

90,00

85195

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

90,00

0,00

90,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

60,00

60,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

30,00

30,00

852

POMOC SPOŁECZNA

3 564 055,00

100,00

3 564 155,00

85212

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

3 535 000,00

0,00

3 535 000,00

3110

Świadczenia społeczne

3 397 964,00

3 397 964,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

80 050,00

80 050,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 500,00

6 500,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

44 776,00

44 776,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 120,00

2 120,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 490,00

1 490,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 100,00

2 100,00

85213

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ Z A OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

2 800,00

100,00

2 900,00

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

2 800,00

100,00

2 900,00

85228

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

10 600,00

0,00

10 600,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10 600,00

10 600,00

85231

POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW

15 655,00

0,00

15 655,00

3110

Świadczenia społeczne

15 655,00

15 655,00

RAZEM

3 732 376,00

100,00

3 732 476,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Szczygielski

 Ekspert rynku leasingowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »