| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 0151/105/2010 Burmistrza Miasta Ząbki

z dnia 14 października 2010r.

w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2010 r

Na podstawie art.26 ust1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), uchwala się co następuje:

§ 1. Do budżetu Gminy ustalonego Uchwałą Nr XLVIII/381/2009 z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ząbki na rok 2010, zmienioną uchwałą Nr XLIX/386/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 stycznia 2010 r., uchwałą Nr L/391/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2010 r., uchwałą Nr LI/406/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 kwietnia 2010 r., uchwałą Nr LII/414/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 maja 2010 r., uchwałą Nr LIV/427/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 czerwca 2010 r., uchwałą Nr LV/436/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 czerwca 2010 r., uchwałą Nr LVI/438/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2010 r., uchwałą Nr LVII/449/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 sierpnia 2010 r., uchwałą Nr LVII/450/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 sierpnia 2010 r., uchwałą Nr LVIII/454/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2010 r. oraz uchwałą Nr LIX/456/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 września 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się dochody budżetowe w załączniku nr 1 w następujący sposób:

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Uzasadnienie

852

Pomoc społeczna

4232172,21

50000

4282172,21

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3593000

50000

3643000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

3535000

50000

3585000

Dot. Urzędu Miasta - zwiększenie planu dotacji dla Ośrodka Pomocy Społecznej decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 241/2010 z dnia 30.09.2010 r.

Razem:

82524991,7

50000

82574991,7

2. Zmienia się wydatki budżetowe w załączniku nr 2 w następujący sposób:

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Uzasadnienie

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 443 962,84

0,00

1 443 962,84

75412

Ochotnicze straże pożarne

150 300,00

0,00

150 300,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

28 600,00

6 000,00

34 600,00

Dot. Urzędu Miasta – aktualizacja planu wydatków budżetowych Ochotniczej Straży Pożarnej

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

-4 000,00

16 000,00

4430

Różne opłaty i składki

3 000,00

-1 000,00

2 000,00

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1 000,00

-1 000,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

33 019 407,83

0,00

33 019 407,83

80110

Gimnazja

7 586 109,74

0,00

7 586 109,74

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

124 000,00

1 100,00

125 100,00

Dot. Publicznego Gimnazjum Nr 2 – aktualizacja planu wydatków budżetowych

4270

Zakup usług remontowych

76 670,00

-1 870,00

74 800,00

Dot. Publicznego Gimnazjum Nr 1 – aktualizacja planu wydatków budżetowych

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

13 200,00

1 870,00

15 070,00

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

6 100,00

-1 100,00

5 000,00

Dot. Publicznego Gimnazjum Nr 2 – aktualizacja planu wydatków budżetowych

852

Pomoc społeczna

6 577 159,48

50 000,00

6 627 159,48

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4 132 772,10

50 000,00

4 182 772,10

3110

Świadczenia społeczne

3 925 964,00

50 000,00

3 975 964,00

Dot. Ośrodka Pomocy Społecznej – zwiększenie planu wydatków w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 241/2010 z dnia 30.09.2010 r.

Razem:

106 299 990,82

50 000,00

106 349 990,82

3. W załączniku nr 6 dokonuje się następujących zmian:

Dz.

Rozdz.

§

DOCHODY

Plan na 06.10.2010 r.

zmiana

Plan na 14.10.2010 r.

zadania zlecone

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

121 560,00

0,00

121 560,00

75011

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

112 473,00

0,00

112 473,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

112 473,00

112 473,00

75056

SPIS POWSZECHNY I INNE

9 087,00

0,00

9 087,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

9 087,00

9 087,00

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

46 171,00

0,00

46 171,00

75101

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

3 930,00

0,00

3 930,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

3 930,00

3 930,00

75107

WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

42 241,00

0,00

42 241,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

42 241,00

42 241,00

752

OBRONA NARODOWA

500,00

0,00

500,00

75212

POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

500,00

0,00

500,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

500,00

500,00

851

OCHRONA ZDROWIA

90,00

0,00

90,00

85195

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

90,00

0,00

90,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

90,00

90,00

852

POMOC SPOŁECZNA

3 564 155,00

50 000,00

3 614 155,00

85212

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

3 535 000,00

50 000,00

3 585 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

3 535 000,00

50 000,00

3 585 000,00

85213

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ Z A OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

2 900,00

0,00

2 900,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 900,00

2 900,00

85228

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

10 600,00

0,00

10 600,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

10 600,00

10 600,00

85231

POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW

15 655,00

0,00

15 655,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

15 655,00

15 655,00

RAZEM

3 732 476,00

50 000,00

3 782 476,00

Dz.

Rozdz.

§

WYDATKI

Plan na 06.10.2010 r.

zmiana

Plan na 14.10.2010 r.

zadania zlecone

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

121 560,00

0,00

121 560,00

75011

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

112 473,00

0,00

112 473,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

112 473,00

112 473,00

75056

SPIS POWSZECHNY I INNE

9 087,00

0,00

9 087,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

5 000,00

5 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

758,00

758,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

300,00

300,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 000,00

1 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 178,00

1 178,00

4410

Podróże służbowe krajowe

451,00

451,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

400,00

400,00

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

46 171,00

0,00

46 171,00

75101

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

3 930,00

0,00

3 930,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

510,00

83,43

593,43

4120

Składki na Fundusz Pracy

90,00

6,29

96,29

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 330,00

-89,72

3 240,28

75107

WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

42 241,00

0,00

42 241,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

20 790,00

20 790,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

234,00

234,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

39,00

39,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

14 202,00

14 202,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 605,00

4 605,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 221,00

2 221,00

4410

Podróże służbowe krajowe

60,00

60,00

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

90,00

90,00

752

OBRONA NARODOWA

500,00

0,00

500,00

75212

POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

500,00

0,00

500,00

4300

Zakup usług pozostałych

250,00

250,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

250,00

250,00

851

OCHRONA ZDROWIA

90,00

0,00

90,00

85195

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

90,00

0,00

90,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

60,00

60,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

30,00

30,00

852

POMOC SPOŁECZNA

3 564 155,00

50 000,00

3 614 155,00

85212

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

3 535 000,00

50 000,00

3 585 000,00

3110

Świadczenia społeczne

3 397 964,00

50 000,00

3 447 964,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

80 050,00

80 050,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 500,00

6 500,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

44 776,00

44 776,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 120,00

2 120,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 490,00

1 490,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 100,00

2 100,00

85213

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ Z A OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

2 900,00

0,00

2 900,00

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

2 900,00

2 900,00

85228

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

10 600,00

0,00

10 600,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10 600,00

10 600,00

85231

POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW

15 655,00

0,00

15 655,00

3110

Świadczenia społeczne

15 655,00

15 655,00

RAZEM

3 732 476,00

50 000,00

3 782 476,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »