| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/360/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie

z dnia 28 maja 2013r.

w sprawie nadania statutu Klubu Nauczyciela w Sochaczewie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. Nr 13 poz. 406 z póź. zm) Rada Miejska w Sochaczewie uchwala co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Klubowi Nauczyciela w Sochaczewie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr LX/570/06 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 4 lipca 2006 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Jolanta Gonta


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/360/13
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 28 maja 2013 r.

STATUT

KLUBU NAUCZYCIELA W SOCHACZEWIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Klub Nauczyciela w Sochaczewie zwany dalej Klubem działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz.721) i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 101, poz.1178, Dz. U. z 2000r. Nr 12, poz.136) tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 406 z późn. zmianami oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2. Organizatorem Klubu jest Gmina Miasto Sochaczew.

§ 3. Klub Nauczyciela jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury Organizatora.

§ 4. Siedzibą Klubu jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Sochaczewie przy ul. H. Sawickiej 5. Terenem działania Klubu jest miasto Sochaczew.

Rozdział 2.
Cele i zadania

§ 5. Celem Klubu jest działalność określona w art. 1 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

§ 6. W celu spełnienia swych zadań Klub gromadzi, przechowuje i udostępnia dobra kultury. Klub jest instytucją o charakterze kulturalno - oświatowym. Klub współpracuje z innymi instytucjami kultury.

Działalność Klubu służy realizacji polityki kulturalnej Gminy w celu rozwoju, zaspokojenia społecznych i indywidualnych potrzeb kulturalnych środowiska oświatowego.

§ 7. Do głównych zadań Klubu należy w szczególności:

1) rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych środowiska,

2) upowszechnianie kultury teatralnej, filmowej, plastycznej, literackiej i tańca w istniejących sekcjach,

3) organizowanie imprez kulturalnych,

4) prowadzenie działalności instrukcyjno - merytorycznej

5) organizowanie plenerów, wystaw, imprez estradowych, koncertów, spektakli, kursów teatralnych i tanecznych, odczytów oraz tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,

6) upowszechnianie i organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i oświatowej (kursy języków obcych),

7) udzielanie pomocy instruktorom amatorskiego ruchu artystycznego w zakresie doboru treści metod i form działania,

8) gromadzenie i udostępnianie materiałów repertuarowych informacyjno- bibliograficznych i metodycznych,

9) realizacja imprez zleconych,

10) prowadzenie działalności gospodarczej.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja

§ 8. Organizację wewnętrzną Klubu określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora Klubu po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Sochaczew działającego w imieniu Organizatora.

§ 9. Wynagrodzenia pracowników Klubu określone są na podstawie regulaminu wynagradzania.

§ 10. Klubem zarządza i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Sochaczew w trybie i na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 11. 1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Klubu, czuwa nad mieniem Klubu i jest za nie odpowiedzialny.

2. Do zakresu działania dyrektora Klubu należy w szczególności:

1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,

2) ogólny nadzór nad dobrami kultury oraz majątkiem Klubu,

3) reprezentowanie Klubu na zewnątrz,

4) przedstawienie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków remontowych,

5) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,

6) sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,

7) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Klubu oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 12. Majątek Klubu może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania Klubu oraz innych celów wynikających ze statutu.

§ 13. Klub Nauczyciela w Sochaczewie prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej instytucji kultury.

§ 14. 1. Podstawą gospodarki finansowej Klubu Nauczyciela w Sochaczewie jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

2. Wysokość rocznej dotacji dla Klubu Nauczyciela w Sochaczewie ustala Rada Miejska.

3. Nadzór nad gospodarką finansową sprawuje Burmistrz Miasta Sochaczew.

§ 15. 1. Przychodami Klubu są w szczególności.

1. wpływy uzyskane z prowadzenia działalności,

2. dotacje z budżetu,

3. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,

4. inne źródła.

§ 16. Do składania w imieniu Klubu oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób tj. Dyrektora i głównego księgowego lub osoby przez nich upoważnionej.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 17. 1. Statut Klubu Nauczyciela nadaje Rada Miejska w Sochaczewie.

2. Zasady korzystania z obiektu są ustalane z zarządzającym w drodze pisemnego porozumienia.

3. Przekształcenia, podziału i likwidacji Klubu może dokonać Rada Miejska w Sochaczewie na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

4. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »