| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/363/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie

z dnia 28 maja 2013r.

w sprawie nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym         (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art.13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 poz. 406) Rada Miejska w Sochaczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sochaczewie nadaje się statut w brzmieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew i Dyrektorowi Biblioteki.

§ 3. Traci moc uchwała nr LX/569/06 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 4 lipca 2006 roku w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sochaczewie.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie 1 września 2013r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Jolanta Gonta


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/363/13
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 28 maja 2013 r.

STATUT

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOCHACZEWIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2012, poz. 642 z późn. zm.),

2) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012, poz. 406),

3) Postanowień niniejszego statutu.

§ 2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Miasto Sochaczew.

§ 3. Miejska Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury Organizatora.

§ 4. 1. Siedzibą Biblioteki jest miasto Sochaczew.

2. Terenem działania jest obszar Gminy Miasta Sochaczew oraz Powiatu Sochaczewskiego.

3. W skład struktury organizacyjnej Miejskiego Biblioteki Publicznej wchodzi:

1) Główna siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie      - ul. 1 Maja 21,

2) Wypożyczalnia dla dorosłych                                                                                    - ul. 1 Maja 21

3) Wypożyczalnia dla dzieci                                                                                    - ul. 1 Maja 21

4) Filia Nr 1                                                                                                                - ul. Zamkowa 4a

5) Filia Nr 2                                                                                                                - ul. Chopina 160

6) Filia Nr 3                                                                                                                - ul. 15 Sierpnia 83

7) Filia Nr 4                                                                                                                - ul. Chopina 160

Rozdział 2.
Cele i zadania

§ 5. Podstawowym celem Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców miasta i powiatu sochaczewskiego oraz uczestniczenie
w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

§ 6. 1. Do podstawowych zadań biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych
z uwzględnieniem materiałów dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb dzieci
i młodzieży, osób starszych oraz osób z dysfunkcjami,

3) popularyzacja książki i czytelnictwa,

4) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,

5) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych
i kulturalnych mieszkańców powiatu,

6) współpraca z bibliotekami w kraju i za granicą w zakresie doskonalenia organizacyjnego i rozwijania działalności biblioteki,

7) prowadzenie działalności naukowo-badawczej, edukacyjnej, wydawniczej w dziedzinach związanych z działalnością statutową,

8) udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji zadań biblioteki powiatowej,

9) organizowanie narad, konferencji, seminariów, wykładów, odczytów, lekcji bibliotecznych, konkursów, szkoleń oraz innych działań związanych z rozwojem nauki
i kultury.

§ 7. Biblioteka może podejmować inne formy promocji zbiorów oraz działania w zakresie kultury wynikające z potrzeb środowiska.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja

§ 8. 1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką w imieniu Organizatora sprawuje Burmistrz Miasta Sochaczew, a w części dotyczącej realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej - Zarząd Powiatu na podstawie porozumienia.

2. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.

§ 9. 1. Biblioteką zarządza i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor, którego powołuje
i odwołuje Burmistrz Miasta Sochaczew w trybie i na zasadach określonych w ustawie
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik biblioteki.

§ 10. 1. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Sochaczew działającego w imieniu Organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

2. Biblioteka prowadzi oddziały i filie, które realizują zadania określone w § 6 ust. 1 pkt od 1 do 7.

§ 11. Biblioteka sprawuje nadzór merytoryczny nad siecią gminnych bibliotek publicznych w powiecie sochaczewskim na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 12. Przy Bibliotece może działać rada biblioteczna lub inny organ o charakterze doradczym lub opiniodawczym.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 13. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 14. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Środki uzyskane z działalności gospodarczej przeznaczone są w całości wyłącznie na realizację działalności statutowej.

§ 15. 1. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez Organizatora na każdy rok w uchwale budżetowej.

2. Biblioteka sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 16. 1. Przychodami Biblioteki są w szczególności.

1) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu Gminy Miasta Sochaczew, lub budżetu państwa,

2) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,

3) środki ze sprzedaży składników majątku ruchomego,

4) środki z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

5) inne źródła.

2. Organizator przekazuje Bibliotece środki finansowe w formie dotacji:

1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;

2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;

3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

§ 17. 1. Biblioteka może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą,
w szczególności w zakresie:

1) działalności edukacyjnej, kulturalnej i promocyjnej,

2) doradztwa i konsultacji w zakresie działalności kulturalnej,

3) usługowej działalności wydawniczej i reklamowej,

4) usług poligraficznych i introligatorskich,

5) sprzedaży książek i czasopism,

6) dzierżawienia i najmu pomieszczeń oraz innych składników majątkowych.

2. Przychody z działalności gospodarczej przeznaczone są wyłącznie na realizację działalności statutowej Biblioteki.

§ 18. 1. Wartość majątku instytucji kultury odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla instytucji.

2. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego strata netto będzie pokrywana
z funduszu instytucji, a zysk netto będzie zwiększał ten fundusz.

§ 19. 1. 1.Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Biblioteka może pobierać opłaty:

1) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,

2) za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,

3) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,

4) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

5) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

3. Wysokość opłat nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.

4. Zasady i warunki korzystania z biblioteki określa regulamin nadany przez Dyrektora Biblioteki.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 20. 1. Statut Bibliotece nadaje Rada Miejska w Sochaczewie.

2. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »