| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/131/2013 Rady Gminy Strachówka

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi , oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnenia od oplat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity  Dz. U, z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 182, ze zmianami)  Rada Gminy Strachówka uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolenia od opłat, jak również tryb ich pobierania w brzmieniu  załącznika Nr 1 do uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała  nr XXVI/126/06 Rady Gminy w Strachówce z dnia 24 marca 2006 r.w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strachówka i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strachówce.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  Wojewodztwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Rosa


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/131/2013
Rady Gminy Strachówka
z dnia 29 maja 2013 r.

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych

i specjalistycznych usług opiekuńczych

§ 1. 1. 1.Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strachówce w drodze decyzji, która określa ilość godzin świadczonych usług odpłatność za te usługi i sposób ich realizacji.

2. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane przez 7 dni w tygodniu w zależności od potrzeb,

z tym, że świadczenie usług opiekuńczych w niedziele i święta musi być uzasadniona i poparta zaświadczeniem lekarza oraz wnikliwą analizą sytuacji osoby ubiegającej się ze strony pracownika socjalnego i b rakiem wsparcia ze strony rodziny lub innych osób.

3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się na okres, na jaki jest

niezbędne świadczenie tych usług, ustalony w drodze wywiadu środowiskowego.

§ 2. Zakres usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy. W przypadku osoby chorej koniecznym jest  stwierdzenie lekarza, że dana osoba ze względu na stan zdrowia wymaga opieki innej osoby.

§ 3. Przy przyznawaniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych należy kierować się dobrem danej osoby i jej potrzebami.

§ 4. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przeznaczona jest dla tych mieszkańców Gminy Strachówka, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawieni.

2. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również tym mieszkańcom Gminy Strachówka, którzy wymagają pomocy innych osób, a rodzina lub wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomocą, o której mowa w § 1 ust. 1, mogą zostać

objęte rodziny wychowujące dziecko niepełnosprawne lub rodziny z osobą niepełnosprawną i

z tego powodu wymagające pomocy przy sprawowaniu bezpośredniej opieki i pielęgnacji.

§ 5. Wskaźnik odpłatności za 1 godzinę usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej

ponoszonej przez podopiecznych uzależniony jest od posiadanego dochodu w stosunku do

aktualnie obowiązującego kryterium dochodowego o którym mowa w art.8 ustawy o pomocy

społecznej.

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego osoby/rodziny  określonego w art.8 ustawy o pomocy społecznej w%

Wskaźnik odpłatności w%ustalony od ceny usługi za 1 godzinę Usługi dla:


Osoba samotnie gospodarująca


Osoby w rodzinie

Do 100 %

nieodpłatnie

nieodpłatnie

101 -150%

10%

15%

151 -200%

15%

25%

201 -250%

25%

35%

251 -300%

35%

55%

301-350%

55%

100%

Powyżej 350%

100%

100%

§ 6. 1. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 12 zł natomiast koszt jednej godziny

specjalistycznych usług opiekuńczych  ustala się na kwotę 18 zł.

2. koszt godziny usługi opiekuńczej  świadczonej w święta i dni wolne od pracy

podwyższa się o 100%.

§ 7. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby  zobowiązanej do odpłatności

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze lub   pracownika socjalnego , kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strachówce może całkowicie lub częściowo zwolnić

z ponoszenia odpłatności, zwłaszcza ze względu na ciężką i długotrwałą chorobę,

niepełnosprawność, bezrobocie, zdarzenie  losowe lub inną trudną sytuację życiową.

2. Zwolnienie o którym mowa w ust. 1 przysługuje na czas określony, nie dłużej niż

6 miesięcy w roku kalendarzowym.

§ 8. 1. Osoba, której została przyznana pomoc w postaci usług  opiekuńczych, uiszcza opłatę

bezpośrednio na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strachówce  do 10-go dnia

miesiąca następującego po miesiącu wykonania  Usług.

2. Nie pobiera się opłat za Usługi za miesiąc , w którym nastąpił  zgon świadczeniobiorcy.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Rosa


Uzasadnienie

do Uchwały  nr XXV/131/2013

z dnia 29 maja 2013r

Problemy osób w podeszłym wieku, przewlekle chorych i niepełnosprawnych o niskim statusie ekonomicznym, wymagających pomocy osób drugich w codziennym funkcjonowaniu to jedna z wielu kwestii społecznych wymagających działań wspierających ze strony służb społecznych. Zgodnie z art.17 ust.1 pkt.11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, znajdują się w katalogu zadań gminy o charakterze obowiązkowym. Naczelną  zasada tejże ustawy jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one  wstanie  pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Odnosząc się do potrzeb osób i rodzin w powyższym zakresie Gmina Strachówka realizuje zadania świadczenia usług opiekuńczych w środowiskach, które wymagają tego wsparcia.

W myśl art.50 wyżej powołanej ustawy w kompetencji Rady Gminy jest podejmowanie uchwały w kwestii szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz  szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat jak również trybu ich pobierania. Podjęcie uchwały umożliwi w przypadkach uzasadnionych częściowe lub całkowite zwolnienie tych osób z ustalonej odpłatności, jak również wyznaczy górną granicę dochodu osobom o wysokim statusie ekonomicznym ubiegającym się o zapewnienie usług opiekuńczych, które są sobie w stanie zabezpieczyć te potrzeby we własnym zakresie.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Rosa

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Kornat

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »