| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/191/2013 Rady Gminy Pionki

z dnia 10 lipca 2013r.

w sprawie regulaminiu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pionki

Na podstawie art. 90f ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z   2004 r. Nr 256 poz. 2572 z   późn. zm.) Rada Gminy Pionki uchwala Regulamin udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gmin Pionki o   treści następującej:  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Niniejszy regulamin określa :  

1)   sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w   zależności od sytuacji materialnej uczniów i   ich rodzin ,  

2)   formy, w   jakich udziela się stypendium szkolnego w   zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;  

3)   tryb i   sposób udzielania stypendium szkolnego;  

4)   tryb i   sposób udzielania zasiłku szkolnego w   zależności od zdarzenia losowego.  

Rozdział 2.
Formy stypendium szkolnego  

§   2.   1.   Stypendium szkolne może być udzielane w   formie  

1)   całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w   zajęciach edukacyjnych, w   tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w   szkole w   ramach planu nauczania, a   także udziału w   zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą:  

a)   pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych (nauka języków obcych, zajęcia muzyczne, komputerowe, sportowe),  

b)   przedsięwzięć realizowanych przez szkołę (zielone szkoły, wycieczki, wyjścia do kina, teatru, muzeum),  

2)   całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z   pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych i   słuchaczy kolegiów tym :  

a)   koszty zakwaterowania (internat)  

b)   koszty dojazdu do szkoły (środki komunikacji zbiorowej)  

3)   pomocy rzeczowej charakterze edukacyjnym, w   tym w   szczególności zakupu podręczników i   pomocy szkolnych, przyborów szkolnych, wydawnictw encyklopedycznych, słowników, atlasów, a   także stroju sportowego i   galowego oraz mundurka szkolnego, zakup tornistra, strój na w-f, obuwie sportowe, wyposażenie na zajęcia basenowe;.  

4)   całkowitego lub częściowego pokrycia opłat i   wydatków związanych z   procesem edukacyjnym, w   szczególności,  

a)   koszty abonamentu internetowego,  

b)   koszty opłaty czesnego,  

c)   koszty odzieży i   przyborów wymaganych do nauki zawodu, koszty mundurka szkolnego, strój galowy wymagany przez szkołę,  

d)   koszty komputera, oprogramowania komputerowego i   urządzeń peryferyjnych, programów multimedialnych,  

e)   biurka, lampki, krzesła do biurka,  

f)   opłaty za uczestnictwo w   kołach zainteresowań.  

5)   świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w   formach o   których mowa w   pkt 1-4 nie jest możliwe albo w   niektórych przypadkach nie jest celowe.  

2.   Stypendium szkolne może być udzielone w   jednej lub kilku formach jednocześnie.  

Rozdział 3.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego.  

§   3.   1.   Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i   nie dłuższy niż 10 miesięcy w   danym roku szkolnym, a   w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych i   kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i   nie dłuższy niż 9   miesięcy w   danym roku szkolnym.  

2.   Miesięczna wysokość stypendium szkolnego w   danym roku szkolnym uzależniona jest od zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej, stosownie do kryterium dochodowego na osobę w   rodzinie oraz do okoliczności przewidzianych w   art. 90d ust. 9   ustawy o   systemie oświaty.  

3.   Ustala się następujące grupy dochodowe:  

1)   dochód miesięczny na jednego członka rodziny ucznia niższy lub równy 200,00 zł – I   grupa dochodowa  

2)   dochód miesięczny na jednego członka rodziny ucznia wyższy niż 200,00 zł i   nie przekraczający kryterium dochodowego na osobę w   rodzinie – II grupa dochodowa  

4.   Miesięczna wysokość stypendium szkolnego wynikająca z   zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej wynosi:  

1)   w I   grupie dochodowej od 80% do 120% kwoty zasiłku rodzinnego, czyli kwoty o   której mowa w   art. 6   ust. 2   pkt 2   ustawy o   świadczeniach rodzinnych,  

2)   w II grupie dochodowej od 80% do 110% kwoty zasiłku rodzinnego, czyli kwoty o   której mowa w   art. 6   ust. 2   pkt 2   ustawy o   świadczeniach rodzinnych.  

5.   Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o   charakterze socjalnym ze środków publicznych może otrzymać stypendium szkolne w   wysokości, która łącznie z   innym stypendium o   charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty o   której mowa w   art. 6   ust. 2   pkt 2   ustawy o   świadczeniach rodzinnych, a   w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i   kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty o   której mowa w   art. 6   ust. 2   pkt 2   ustawy o   świadczeniach rodzinnych.  

6.   Wysokość stypendium realizowanego w   okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo ustala się przy zastosowaniu § 3.  

Rozdział 4.
Tryb i   sposób udzielania stypendium szkolnego  

§   4.   1.   Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:  

a)   rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia,  

b)   dyrektora szkoły.  

2.   Stypendium szkolne może być także przyznawane z   urzędu.  

§   5.   1.   Wnioski o   przyznanie stypendium szkolnego składa się do Gminnego Ośrodka Pomocy w   Pionkach w   terminie do 15 września danego roku szkolnego, a   w przypadku słuchaczy kolegiów w   terminie do 15 października danego roku szkolnego.  

2.   Wniosek o   przyznanie stypendium szkolnego, w   uzasadnionych przypadkach, może być złożony po upływie terminu określonego w   ust. 1, w   szczególności z   powodu choroby lub innego zdarzenia losowego uniemożliwiającego złożenie wniosku w   terminie.  

§   6.   1.   Stypendium szkolne udzielone w   formie określonej w   § 2   ust. 1   pkt 1   realizowane jest przez refundację poniesionych kosztów na podstawie oryginałów, lub poświadczonych za zgodność faktur, rachunków lub innych dokumentów potwierdzających poniesione opłaty, np. zaświadczeń dyrektora szkoły itp.  

2.   Stypendium szkolne udzielane w   formie określonej w   § 2   ust. 1   pkt 2   realizowane jest przez refundację kosztów biletów miesięcznych na podstawie oryginałów tych biletów, rachunków i   faktur oraz refundację kosztów poniesionych na zakwaterowanie i   opłatę czesnego na podstawie oryginałów faktur, rachunków lub innych dokumentów potwierdzających poniesione opłaty.  

3.   Stypendium szkolne udzielone w   formie określonej w   § 2   ust. 1   pkt 3   i 4   realizowane jest przez refundację poniesionych kosztów na podstawie oryginałów rachunków, faktur, lub poświadczonych za zgodność, lub innych dokumentów potwierdzających opłaty.  

4.   Stypendium szkolne udzielone w   formie określonej w   § 2   ust. 1   pkt 5   wypłacane jest w   kasie Urzędu Gminy w   Pionkach lub przekazywane jest na rachunek bankowy wnioskodawcy. Podstawą rozliczenia stypendium są przedłożone faktury i   rachunki oraz inne dokumenty finansowe.  

§   7.   Wydatki na pokrycie kosztów nauki określonych w   § 2   ust. 1   muszą być udokumentowane, uzasadnione, poniesione w   racjonalnej wysokości oraz odnosić się do okresu, na który stypendium zostało przyznane. W   szczególnych przypadkach można poprzestać na pisemnych oświadczeniach rodziców lub pełnoletnich uczniów, jeżeli uzyskanie dowodu zakupu jest utrudnione.  

§   8.   1.   Stypendia szkolne w   formie pieniężnej wypłacane są w   kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy- rodzicowi, opiekunowi prawnemu ucznia lub pełnoletniemu uczniowi .  

2.   Stypendia w   formie pomocy rzeczowej realizowane będą w   szkołach na terenie gminy, do których uczęszczają uczniowie, a   w przypadku uczniów szkół położonych poza terenem gminy w   Urzędzie Gminy Pionki.  

Rozdział 5.
Tryb i   sposób udzielania zasiłku szkolnego  

§   9.   Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi mieszkającemu na terenie Gminy Pionki znajdującemu się przejściowo w   trudnej sytuacji materialnej z   powodu zdarzenia losowego.  

§   10.   1.   Wnioski o   przyznanie zasiłku szkolnego składa się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Pionkach w   terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.  

2.   Do wniosku o   przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć dokumenty, które potwierdzają wystąpienie zdarzenia losowego.  

§   11.   Zasiłek szkolny może być przyznany w   formie:  

1)   świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z   procesem edukacyjnym,  

2)   pomocy rzeczowej o   charakterze edukacyjnym.  

§   12.   Zasiłek szkolny może być przyznany jeden lub kilka razy w   roku niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Zasiłek może być przyznany uczniowi tylko jeden raz w   stosunku do jednego zdarzenia losowego.  

§   13.   Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o   której mowa w   art. 6   ust. 2   pkt 2   ustawy o   świadczeniach rodzinnych, O   wysokości zasiłku szkolnego decyduje rozmiar zdarzenia losowego. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i   sytuację materialną rodziny w   której zamieszkuje uczeń. Miesięcznej wysokości dochodu na osobę w   rodzinie ucznia uprawniającej do ubiegania się o   stypendium szkolne nie bierze się pod uwagę.  

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe  

§   14.   Traci moc uchwała nr XXIX/135/2005 Rady Gminy Pionki z   dnia 18 marca 2005 w   sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pionki.  

§   15.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pionki.  

§   16.   Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tomasz Wojciech   Wróbel

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »