| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/411/2013 Rady Miejskiej w Karczewie

z dnia 24 września 2013r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 594 ze zmianami), art. 19 pkt 1 lit a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się:

1) wysokość stawek opłaty targowej,

2) zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej.

§ 2. 1.               Z zastrzeżeniem ust. 2 określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Karczew w wysokości 250 zł

2.               Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży:

1) w miejscach przy cmentarzach:

a) za zajęcie powierzchni do 20 m2                            - 100 zł

b) za zajęcie powierzchni powyżej 20 m2              - 5 (za każdy m2zajętej powierzchni)

2) w pozostałych miejscach:                                                                                                  

a) z samochodu ciężarowego, straganu, stołu               - 25 zł

b) innych samochodów, przyczep, naczep               - 15 zł

c) z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza               - 3 (za 1 m2zajętej powierzchni).              

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Opłatę targową pobierał będzie inkasent – Pan Tomasz Olszewski PESEL 51050613272.

3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 25 % pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.

4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne w terminie do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Karczewie.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXII/275/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie opłaty targowej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Marton


Uzasadnienie

Gmina Karczew zainteresowana jest każdą formą przedsiębiorczości i sprzyja jego rozwojowi dostępnymi sobie środkami. Podwyższenie stawek opłaty targowej byłoby niekorzystne dla handlu na targowiskach i obniżyłoby jego rentowność. Stabilne, stosowane przez wiele lat opłaty dają handlowcom poczucie bezpieczeństwa i pozwalają im planować rozwój firm w dłuższej perspektywie.

W opłacie targowej proponuje się utrzymać stawki dzienne na poziomie roku 2013.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Marton

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »