| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/125/12 Rady Powiatu Żuromińskiego

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2001r Nr 142 poz. 1592 z   późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Powiatu Żuromińskiego uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Wprowadza się zmiany w   planie dochodów budżetu Powiatu Żuromińskiego na 2012r. zgodnie z   załącznikiem nr 1   do uchwały.  

2.   Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 38.029.629 zł, w   tym:  

1)   dochody bieżące w   kwocie 34.741.288 zł  

2)   dochody majątkowe w   kwocie 3.288.341 zł  

§   2.   1.   Wprowadza się zmiany w   planie wydatków budżetu Powiatu Żuromińskiego na 2012r. zgodnie z   załącznikiem nr 2   do uchwały:  

2.   Plan wydatków budżetu powiatu ogółem wynosi 40.289.777 zł, w   tym:  

1)   wydatki bieżące w   kwocie 32.441.945 zł  

2)   wydatki majątkowe w   kwocie 7.847.832 zł  

§   3.   1.   Wprowadza się zmiany w   planowanych dochodach i   wydatkach związanych z   realizacją zadań realizowanych w   drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.  

2.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań realizowanych w   drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po dokonanych zmianach określa załącznik nr 3.  

§   4.   1.   Wprowadza się zmiany w   wydatkach na zadania inwestycyjne na 2012r. nieobjętych wieloletnią prognozą finansową.  

2.   Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 4.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żuromińskiego.  

§   6.   1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   obowiązuje w   roku budżetowym 2012.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Jerzy   Rzymowski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/125/12
Rady Powiatu Żuromińskiego
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 1   - Plan dochodów  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/125/12
Rady Powiatu Żuromińskiego
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 2   - Plan wydatków  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/125/12
Rady Powiatu Żuromińskiego
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 3   - Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań realizowanych w   drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/125/12
Rady Powiatu Żuromińskiego
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 4   - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową  


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVI/125/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z   dnia 30 marca 2012 r. w   sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2012  

Wprowadza się zmiany w   planie dochodów:  

1)   Rozdział 60014 Zwiększenie 200.000zł – pomoc finansowa z   Gminy Lubowidz na realizację zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 4636W Zielona-Osówka i   nr 4609W Osówka-Lubowidz w   m. Osówka  

2)   Rozdział 70005 Zwiększenia: § 2910 – wpływy ze zwrotu dotacji – zwrot zaliczki na czynności komornicze 153zł  

3)   Rozdział 80195 § 2310 - wprowadzenie dotacji celowej z   gmin - umowy w   sprawie udziału gmin w   kosztach utrzymania lokalu oraz urządzeń technicznych dla potrzeb ZNP-Oddział Powiatowy ZNP – 3.180zł  

4)   Rozdział 85395 Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich: - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy Żuromin pn. Potencjał pracowniczy kluczem do sukcesu urzędu pracy – 265 zł - projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w   Żuromin pn. Równe szanse – 173.856 zł (nowe zadanie)  

Wprowadza się zmiany w   planie wydatków:  

1)   Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Starostwo Powiatowe Żuromin Zmniejszenie § 4270, w   tym: - remonty cząstkowe dróg – 100.000zł (w związku z   rozstrzygnięciem przetargu) Zmniejszenie § 6050: – zadnie pn. Przebudowa drogi Nr 4607W Żuromin-Osówka - 191.212zł – zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4615W Pątki-Dziwy-Sinogóra- 103.000zł Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4636W Zielona-Osówka i   Nr 4609W Osówka-Lubowidz w   m. Osówka – 200.000zł (pomoc finansowa z   Gminy Lubowidz) Kwota 50.000zł – pomoc finansowa dla Gminy Bieżuń z   przeznaczeniem na kapitalny remont mostu na rzece Wkrze w   m. Myślin. Powiatowy Obwód Dróg w   Żurominie § 6050 – 4.000zł – wprowadzono nowe zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4625W Poniatowo-Swojęcin-Bieżuń w   m. Swojęcin – budowa chodnika.  

2)   Rozdział 70005 § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanej niezgodnie z   przeznaczeniem (zwrot zaliczki na czynności komornicze) – 153zł  

3)   Rozdział 71015 Zwiększenie planu wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o   kwotę 9.953zł – z   przeznaczeniem na remont pomieszczeń oraz zakup wyposażenia w   związku ze szkodą powstałą w   wyniku zalania.  

4)   Rozdział 75020 Zwiększenie o   kwotę 2.000zł z   przeznaczeniem na druk gazety „Nasze sprawy”.  

5)   Rozdział 75410 § 6170 – Wpłata na państwowy fundusz celowy – z   przeznaczeniem na wymianę bram wjazdowych w   Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w   Żurominie – 25.000zł  

6)   Rozdział 80120 Zwiększenie planu finansowego wydatków Liceum Ogólnokształcące w   Bieżuniu o   kwotę 186.004zł z   przeznaczeniem na : – wymianę instalacji elektrycznej -38.104zł – na wyminę dachu - 147.900zł Zwiększenie planu finansowego wydatków Liceum Ogólnokształcące w   Żurominie o   kwotę 51.000zł z   przeznaczeniem na: - budowa drogi przeciwpożarowej (projekt) – 5.000zł - remont chodników na placu przy budynku szkoły– 46.000zł  

7)   Rozdział 80130 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w   Zielonej – zwiększenie o   kwotę 11.000zł z   przeznaczeniem na: - opracowanie projektu budowy dachu oraz termomodernizacji z   wymianą stolarki okiennej i   drzwiowej w   budynku warsztatów szkolnych- 5.000zł - projekt dobudowy kotłowni węglowej wraz z   przyłączem c.o. do budynku warsztatów – 6.000zł Starostwo Powiatowe w   Żurominie – 25.000zł, z   przeznaczeniem na opracowanie projektu budowy dachu oraz termomodernizacji budynku (budowa dachu) byłego internatu ZSP w   Zielonej  

8)   Rozdział 80195 Zwiększenie dotacji celowej - udział powiatu w   kosztach wynagradzania przewodniczącego ZNP-Oddział Powiatowy ZNP – kwota 1.522zł Zmiany w   planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy - zmniejszenie o   kwotę 87zł - umowy w   sprawie udziału gmin w   kosztach utrzymania lokalu oraz urządzeń technicznych dla potrzeb ZNP-Oddział Powiatowy ZNP  

9)   Rozdział 85201 Zwiększenie planu wydatków o   kwotę 23.292zł – umieszczenie dzieci w   placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów  

10)   Rozdział 85204 § 2320 – pobyt dzieci w   rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów- zwiększenie o   kwotę 8.708zł Kwota 20.397 – wniosek PCPR Żuromin -zabezpieczenie środków na wkład własny do projektu pn. Równe szanse, w   ramach POKL  

11)   Rozdział 85333 Przesunięcie środków do rozdziału 85395 – zabezpieczenie udziału własnego – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w   ramach POKL pn. Potencjał pracowniczy kluczem do sukcesu urzędu pracy – kwota 47zł  

12)   Rozdział 85395 W   związku z   przystąpieniem do realizacji projektu „Równe szanse” do PCPR Żuromin wprowadzono plan finansowy wydatków - kwota 173.856,- Zmiany na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy - projekt realizowany w   ramach POKL pn. Potencjał pracowniczy kluczem do sukcesu urzędu pracy  

 

 

Przewodniczący Rady  


Jerzy   Rzymowski

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »