| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LX/348/2014 Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia 25 marca 2014r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Łomianki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zmianami), Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Łomianki.

2. Przez podmioty, o których mowa w ust. 1 należy rozumieć osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

§ 2. 1. Wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Łomianki dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Łomianki ustala się w kwocie 200,- zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.

2. Wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Łomianki dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie gminy Łomianki ustala się w kwocie 100,- zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.

3. Wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Łomianki dla podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Łomianki ustala się w kwocie 100,- zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.

4. Dotacje celowe, o których mowa w ust. 1-3 przeznacza się na dofinansowanie prowadzenia zajęć edukacyjnych, w tym zajęć manualno-plastycznych oraz rytmiki, zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz zajęć zabawowych z elementami edukacji.

5. Wysokość dotacji należnej za dany miesiąc ustala się w wysokości stanowiącej iloczyn liczby dzieci objętych opieką i miesięcznych kwot, o których mowa w ust. 1-3.

§ 3. 1. Podmioty, o których mowa w § 1, ubiegające się o przyznanie dotacji celowej przedstawiają Burmistrzowi Łomianek pisemny wniosek o udzielenie dotacji celowej.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Podmiot, o którym mowa w § 1, któremu przyznano dotację celową, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca przedstawia Burmistrzowi Łomianek informację o liczbie dzieci objętych opieką, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który udzielana jest dotacja.

2. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dotacja przekazywana będzie w transzach miesięcznych, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że transza za grudzień będzie przekazana w terminie do dnia 15 grudnia, na wskazany przez podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniający dziennych opiekunów rachunek bankowy, po uprzednim złożeniu informacji o faktycznej liczbie dzieci objętych opieką.

§ 5. 1. Podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniający dziennych opiekunów sporządza roczne rozliczenie wykorzystania dotacji, ujęte w zbiorczym zestawieniu z uwzględnieniem aktualnej liczby dzieci w każdym miesiącu otrzymywania dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 podlega przekazaniu Burmistrzowi Łomianek do dnia 20 stycznia roku następnego po roku udzielenia dotacji lub w przypadku, gdy podmiot kończy działalność w trakcie roku budżetowego, w terminie 20 dni po otrzymaniu ostatniej transzy dotacji.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXXVIII/221/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wysokości i zasad dotacji celowej przekazywanej dla podmiotów prowadzących żłobki Gminy Łomianki.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łomiankach


Jan Grądzki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/348/2014
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 25 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/348/2014
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 25 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LX/348/2014
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 25 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Młodszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »