| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LX/348/2014 Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia 25 marca 2014r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Łomianki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zmianami), Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Łomianki.

2. Przez podmioty, o których mowa w ust. 1 należy rozumieć osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

§ 2. 1. Wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Łomianki dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Łomianki ustala się w kwocie 200,- zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.

2. Wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Łomianki dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie gminy Łomianki ustala się w kwocie 100,- zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.

3. Wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Łomianki dla podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Łomianki ustala się w kwocie 100,- zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.

4. Dotacje celowe, o których mowa w ust. 1-3 przeznacza się na dofinansowanie prowadzenia zajęć edukacyjnych, w tym zajęć manualno-plastycznych oraz rytmiki, zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz zajęć zabawowych z elementami edukacji.

5. Wysokość dotacji należnej za dany miesiąc ustala się w wysokości stanowiącej iloczyn liczby dzieci objętych opieką i miesięcznych kwot, o których mowa w ust. 1-3.

§ 3. 1. Podmioty, o których mowa w § 1, ubiegające się o przyznanie dotacji celowej przedstawiają Burmistrzowi Łomianek pisemny wniosek o udzielenie dotacji celowej.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Podmiot, o którym mowa w § 1, któremu przyznano dotację celową, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca przedstawia Burmistrzowi Łomianek informację o liczbie dzieci objętych opieką, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który udzielana jest dotacja.

2. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dotacja przekazywana będzie w transzach miesięcznych, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że transza za grudzień będzie przekazana w terminie do dnia 15 grudnia, na wskazany przez podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniający dziennych opiekunów rachunek bankowy, po uprzednim złożeniu informacji o faktycznej liczbie dzieci objętych opieką.

§ 5. 1. Podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniający dziennych opiekunów sporządza roczne rozliczenie wykorzystania dotacji, ujęte w zbiorczym zestawieniu z uwzględnieniem aktualnej liczby dzieci w każdym miesiącu otrzymywania dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 podlega przekazaniu Burmistrzowi Łomianek do dnia 20 stycznia roku następnego po roku udzielenia dotacji lub w przypadku, gdy podmiot kończy działalność w trakcie roku budżetowego, w terminie 20 dni po otrzymaniu ostatniej transzy dotacji.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXXVIII/221/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wysokości i zasad dotacji celowej przekazywanej dla podmiotów prowadzących żłobki Gminy Łomianki.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łomiankach


Jan Grądzki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/348/2014
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 25 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/348/2014
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 25 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LX/348/2014
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 25 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »