| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/180/2014 Rady Gminy w Broku

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm./ oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm./, art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749/ - uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek dziennych opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowisku:

1) sprzedaż z ręki, kosza, wózka ręcznego:

a) artykułów rolnych - 3,00 zł,

b) innych artykułów - 6,00 zł,

2) sprzedaż artykułów rolnych z samochodu osobowego - 6,00 zł,

3) bezpośrednia sprzedaż artykułów spożywczych i przemysłowych z następujących pojazdów:

a) samochód osobowy -10,00 zł,

b) samochód osobowy z przyczepą - 15,00 zł,

c) samochód dostawczy o ładowności do 1,5 t (włącznie) - 20,00 zł,

d) samochód dostawczy o ładowności powyżej 1,5 t - 25,00 zł,

4) za zajęcie 1 m2 powierzchni targowiska na cele handlowe przy sprzedaży towarów wystawionych przed samochodem za każdy m2 zajętej powierzchni przez wystawiony towar wraz z samochodem -3,00 zł,

5) sprzedaż ze zorganizowanego przez sprzedającego punktu sprzedaży: ława, pawilon, kiosk, stół, namiot, stół zadaszony itp. za każdy 1 m2 – 3,00 zł,

6) inne formy sprzedaży - 10,00 zł,

7) w przypadku łączonej sprzedaży (artykułów rolnych, spożywczych i przemysłowych) pobiera się wyższą stawkę opłaty.

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Inkasentem opłaty targowej wyznacza się pracownika Urzędu Gminy w Broku Pana Wiesława Nachyłę.

3. Ustala się wysokość wynagrodzenia za inkaso w wysokosci 10 % od zainkasowanej kwoty opłaty targowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XI/65/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Broku


Sylwester Runo


Uzasadnienie

Zgodnie z art. art. 15 i art. 19 pkt 1 lit a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm./ rada gminy w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat określonych w w/w ustawie, w tym opłaty targowej. Obecnie obowiązujące na terenie Gminy Brok wysokości stawek opłaty targowej ustalone zostały uchwałą Nr XI/65/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 21 lutego 2012 r. W związku ze zmianą podmiotu pobierającego opłatę, konieczne jest podjęcie powyższej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Edyta Bielak-Jomaa

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie uzyskała stopień doktora nauk prawnych i została zatrudniona w Katedrze Prawa Pracy WPiA UŁ na stanowisku adiunkta; do czasu powołania na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pełniła funkcję Kierownika Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych WPiA UŁ oraz Kierownika Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją. Była wykładowcą z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i zagranicznych migracji zarobkowych. Pełniła funkcję opiekuna naukowego Międzywydziałowego Koła Studenckiego Praw Osób Niepełnosprawnych, prowadziła szkolenia w ramach działalności Międzynarodowej Fundacji Kobiet oraz cykl szkoleń organizowanych dla pracowników i pracodawców regionu „Różni, ale równi” dotyczących równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji na rynku pracy. Jest autorką ponad 30 opracowań z zakresu prawa pracy, problematyki rynku pracy, oraz ochrony danych osobowych. Jej zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim problematykę ochrony dóbr osobistych pracowników i ochronę danych osobowych w zatrudnieniu. Jako pierwsza rozpoczęła badania nad ochroną danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »