| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr SO.031.4.2013 Wójta Gminy Garwolin

z dnia 14 stycznia 2013r.

w sprawie przyjęcia od Gminy Wilga zadania własnego w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi uczęszczającymi do przedszkoli prowadzonych prxez Gminę Garwolin

Na podstawie § 1 ust. 2 Uchwały Nr VI/50/2011 Rady Gminy Garwolin z dnia 23 września 2011r. w sprawie przyjęcia zadania własnego gminy w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z innych gmin uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Garwolin oraz § 1ust. 2 Uchwały Nr XVI/82/12 Rady Gminy Wilga z dnia 25 października 2012 r. zmienionej Uchwałą Nr XVIII/100/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie częściowego powierzenia zadania własnego Gminy Wilga w zakresie wychowania przedszkolnego pomiędzy :

1. Gminą Garwolin, z siedzibą w Urzędzie Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, reprezentowanym przez : Pana Tomasza Łysiaka – Wójta Gminy Garwolin zwanym dalej „Przyjmującym”

2. Gminą Wilga, z siedzibą w Urzędzie Gminy Wilga, ul. Warszawska 38, reprezentowaną przez: Pana Szymona Woźniaka – Wójta Gminy Wilga zwanym dalej „Powierzającym”

§ 1. Gmina Garwolin przyjmuje a Gmina Wilga powierza do wykonywania zadanie w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z terenu Powierzającego uczęszczających do przedszkoli na terenie Przyjmującego.

§ 2. 1. Przyjęte niniejszym Porozumieniem zadanie Przyjmujący będzie wykonywał za pośrednictwem Publicznego Przedszkola „Słoneczko” w Woli Rębkowskiej, zwanym dalej Przedszkolem.

2. W ramach wykonywania zadania objętego Porozumieniem Przyjmujący zapewni możliwość korzystania ze wszystkich usług i zasobów Przedszkola wszystkim wychowankom na jednakowych zasadach.

3. Przyjmujący odpowiada za organizację i funkcjonowanie Przedszkola.

4. Przyjmujący zobowiązuje się wykonywać zadanie objęte Porozumieniem
z zachowaniem zasad określonych właściwymi przepisami.

§ 3. 1. Na realizację zadania objętego Porozumieniem Powierzający przekaże Przyjmującemu dotację w wysokości 9.292,16 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote i 16/100)

2. Przekazanie kwoty, której mowa w ust. 1 dokonane będzie w ratach :

1) za okres styczeń– kwiecień do 25 kwietnia 2013 roku w wysokości 4.646,08 zł.

2) za okres maj – sierpień do 25 sierpnia 2013 roku w wysokości 4.646,08 zł.

§ 4. 1. Porozumienie zostaje zawarte do dnia 31 sierpnia 2013 roku.

2. Każda ze stron może rozwiązać Porozumienie za jednomiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem

3. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień Porozumienia lub nienależytego wykonania obowiązków, druga strona ma prawo rozwiązać Porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia przez oświadczenie złożone na piśmie.

§ 5. Porozumienie wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

§ 6. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach. Po dwa dla każdej ze stron.

§ 7. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Powierzający

Przyjmujący

Wójt Gminy


Szymon Woźniak

Wójt Gminy


Tomasz Łysiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Młodszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »