| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 192/XXX/2014 Rady Gminy w Staroźrebach

z dnia 21 marca 2014r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 1399) Rada Gminy Staroźreby uchwala co następuje:

§ 1.

1. Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy Staroźreby działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części w brzmieniu załącznika do  niniejszej uchwały.

2. Wymagania o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Staroźreby.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Ciećwierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 192/XXX/2014
Rady Gminy w Staroźrebach
z dnia 21 marca 2014 r.

WYMAGANIA  DLA  PRZEDSIĘBIORCÓW

ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ) - Rada Gminy w Staroźrebach  określa wymagania, które zobowiązany jest spełnić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części,  spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 1.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, powinien spełniać następujące wymagania:

1st prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;

2nd dysponować sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego wyłapywania bezdomnych zwierząt, w szczególności:

a) atestowanymi urządzeniami do wyłapywania i obezwładniania zwierząt,

b) pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt,

c) środkami służącymi do transportu zwierząt (np. klatkami),

d) posiadać umowę gwarantującą odbiór lub pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru zwierząt wyłapanych z przedsiębiorcą prowadzącym schronisko dla zwierząt;

3rd zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną;

4th prowadzić ewidencję zwierząt wyłapanych;

5th posiadać kadrę odpowiednio przeszkoloną, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług;

6th dysponować nieruchomością do przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska.

2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.

3. Dokumentami o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszego załącznika są:

a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego,

b) umowa kupna sprzedaży najmu lub faktura potwierdzająca posiadanie sprzętu, o których mowa w ust. 1 pkt. 2,

b) umowa o stałej współpracy z weterynarzem,

c) dokument przeszkolenia osób, o których mowa w pkt. 5, tytuł własności, umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości, miejsca, o których mowa w pkt. 6.

§ 2.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt;

2) dysponować nieruchomością, na której będzie zlokalizowane schronisko (posiadać tytuł prawny do nieruchomości, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego przez okazanie stosownego dokumentu bądź umowy) ;

3) posiadać odpowiedni obiekt w którym schronisko ma być prowadzone, spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r Nr 158 poz.1657):

a) ogrodzony i utwardzony teren,

b) wydzielone, ocieplone i zadaszone boksy,

c) wydzielony wybieg dla zwierząt;

d) posiadać pomieszczenia, urządzenia i obiekty niezbędne do prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

4) dysponować sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego prowadzenia schroniska, w szczególności:

a) atestowanymi urządzeniami przystosowanymi do wyłapywania i obezwładniania zwierząt,

b) pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt,

c) chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych,

d) piecem do spalania zwłok zwierzęcych,

e) urządzeniem warzelnym do przygotowania pokarmu,

f) środkami służącymi do transportu zwierząt (np. klatkami);

5) posiadać odpowiednio wykształconą i wyszkoloną kadrę.

Jeśli przedsiębiorca nie dysponuje piecem do spalania zwłok zwierząt, wówczas powinien przedłożyć stosowną umowę gwarantującą odbiór zwłok zwierzęcych lub przedstawić pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie zbierania, przechowywania, operowania, przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych.

2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.

3. Dokumentami o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszego załącznika są:

a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego,

b) dokument potwierdzający tytuł prawny do miejsca lub terenu na którym prowadzona będzie działalność w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt,

c) umowa kupna sprzedaży najmu lub faktura potwierdzająca posiadanie sprzętu, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 lit. f,

d) umowa o stałej współpracy z weterynarzem,

e) dokument przeszkolenia osób, o których mowa w pkt. 5,

f) oświadczenie o dysponowaniu odpowiednimi pomieszczeniami, urządzeniami i obiektami do prowadzenia działalności.

§ 3.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt;

2) dysponować nieruchomością, na której będzie zlokalizowana działalność, o której mowa w pkt.1 (posiadać tytuł prawny do nieruchomości, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego przez okazanie stosownego dokumentu bądź umowy);

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409);

4) dysponować sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego prowadzenia działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, w szczególności:

a) pojazdem przystosowanym do transportu zwłok zwierzęcych i ich części,

b) środkami służącymi do transportu zwłok zwierzęcych i ich części,

c) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,

d) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,

c) chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych,

d) piecem do spalania zwłok zwierzęcych,

e) środkami do przechowywania bądź gromadzenia odpadów powstałych w procesie spalania bądź posiadać umowę gwarantującą odbiór bądź pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru odpadów powstałych w procesie spalania.

7) posiadać odpowiednio wykształconą i wyszkoloną kadrę, w tym również w zakresie bhp.

Jeśli przedsiębiorca nie dysponuje piecem do spalania zwłok zwierząt lub chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierząt, wówczas powinien przedłożyć stosowną umowę gwarantującą odbiór zwłok zwierzęcych lub przedstawić pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie zbierania, przechowywania, operowania, przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych.

2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.

3. Dokumentami o których mowa w § 3 ust. 2 niniejszego załącznika są:

a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego,

b) dokument potwierdzający tytuł prawny do miejsca lub terenu na którym prowadzona będzie działalność w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt,

c) pozwolenie na użytkowanie lub zmianę sposobu użytkowania obiektu w którym ma być prowadzona działalność objęta zezwoleniem,

d) dokument przeszkolenia osób, o których mowa w pkt. 7,

e) oświadczenie o posiadaniu niezbędnych środków do prowadzenia działalności.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Młodszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »