| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 193/XXX/2014 Rady Gminy w Staroźrebach

z dnia 21 marca 2014r.

W sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Staroźreby

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r poz. 594 z późn. zm.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1399 z późn. zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. 2012 poz. 299 z późn. zm.) Rada Gminy Staroźreby uchwala, co następuje:

§ 1.

Przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Staroźreby, powinien spełniać następujące wymagania:

1. Prowadzić zarejestrowaną działalność obejmującą przedmiot udzielanego zezwolenia;

2. Spełniać wymagania w zakresie wyposażenia technicznego:

a) Pojazdów asenizacyjnych

- Pojazdy stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zwane dalej pojazdami winny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu drogowego - zgodnie z ustawą dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.);

- Pojazdy winny spełniać standardy techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 193 poz. 1617);

- Pojazdy winny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy wykonującego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy);

b) Bazy transportowej

- Przedsiębiorca winien dysponować bazą transportową zapewniającą codzienne parkowanie lub garażowanie pojazdów po zakończeniu pracy;

- Przedsiębiorca winien dysponować bazą transportową z terenem utwardzonym, z wyznaczonym miejscem do parkowania tych pojazdów, zabezpieczoną przed dostępem osób postronnych, spełniającą wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i sanitarne;

- Do wykonywania napraw, konserwacji i remontów pojazdów we własnym zakresie, przedsiębiorca powinien posiadać zaplecze techniczne umożliwiające wykonanie tych prac. Z powstałymi w wyniku tych prac odpadami należy postępować zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o odpadach.

c) Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych:

- Przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić mycie i dezynfekcję pojazdów zgodnie z wymogami określonymi w §10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617);

- Przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w sposób niepowodujący: zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, zanieczyszczenia tras wywozu, uszkodzeń infrastruktury technicznej i nadmiernego hałasu.

- Świadczenie usług winno odbywać się w sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze zbiornika, w wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania, a tym samym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i wód gruntowych.

§ 2.

Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania odebranych nieczystości ciekłych do stacji zlewnych określonych w zezwoleniu

§ 3.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w § 1 przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia powinien przedłożyć:

a) Potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej

b) Umowę na odbiór nieczystości ciekłych przez stację zlewna

c) Potwierdzenie dysponowania bazą transportową, o której mowa w § 1 pkt 2 lit. b przez przedstawienie tytułu prawnego do nieruchomości, na której baza się znajduje (odpis z księgi wieczystej, umowa dzierżawy)

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Staroźreby;

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Ciećwierz

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Nina Sosińska

Rozwojem zawodowym zajmuję się już od 35 lat. Jestem nauczycielem, trenerem, coachem, facylitatorem i konsultantem. W 2004 roku otrzymałam zaszczytny tytuł laureatki konkursu „Dyrektor Personalny Roku 2004”. W roku 2006 wygrałam konkurs „Najlepsza Strategia HR” ogłoszony na konferencji Kadry. W 2006 roku założyłam więc własną firmę: HR High Touch. Od tego czasu pomagam konsultantom, trenerom, coachom i mentorom w planowaniu oraz w realizacji projektów rozwoju zawodowego poprzez dostarczanie im najbardziej rzetelnych i wszechstronnych narzędzi i rozwiązań. Uczę, jak je stosować. W mojej pracy stosuję najbardziej rzetelne i uniwersalne międzynarodowe narzędzia: • System Facet5 • Platforma Neurozmiany Momentor • Rozwiązania on-line służące zbieraniu opinii i ocen metodą 360 stopni oraz NeuroView (ocena poziomu zaufania w zespole metodą 180 stopni) Jestem autorką dwóch książek: „Magia Rozwoju Talentów” i „Magia Motywacji”. “Magia Rozwoju Talentów” została wyróżniona przez czytelników jako jedna z tych książek, które miały największy wpływ na ich rozwój zawodowy:

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »