| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/462/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie

z dnia 1 kwietnia 2014r.

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew na rok 2014

Na podstawie art.11a ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.) w związku z art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Sochaczewie po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sochaczewie i Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Koło Sochaczew uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew na rok 2014, stanowiący załącznik do Uchwały.

§ 2. Wykonanie Programu powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Jolanta Gonta


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/462/14
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 1 kwietnia 2014 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MIASTO SOCHACZEW NA ROK 2014

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew na rok 2014 obejmuje następujące zagadnienia:

1) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,

2) Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,

3) Odławianie bezdomnych zwierząt,

4) Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt,

5) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

6) Usypianie ślepych miotów,

7) Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,

8) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych i losowych z udziałem zwierząt.

§ 2. Realizację działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt prowadzą przy wzajemnej współpracy:

1) Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt we współpracy z organami Inspekcji Weterynaryjnej i Policji

2) Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Azorek” w Kożuszkach Parcel poprzez zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym

3) Placówki oświatowe poprzez aktywne uczestniczenie w działaniach informacyjnych i edukacyjnych mieszkańców

4) Wydział Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Sochaczewie poprzez pełnienie funkcji koordynatora działań dotyczących ograniczania populacji zwierząt bezdomnych.

Rozdział 2.
Wyjaśnienie pojęć

§ 3. Ilekroć mowa w uchwale o :

1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j. t. Dz. U. z 2013, poz. 856 z późn. zm.)

2) Właścicielu – należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem miasta Sochaczew, posiadająca zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w niniejszej uchwale

3) Schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Azorek” w Kożuszkach Parcel

4) Programie – należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew na rok 2014”.

Rozdział 3.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

§ 4. Gmina Miasto Sochaczew zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom poprzez utrzymywanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kożuszkach Parcel.

§ 5. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami w Schronisku określa jego Regulamin.

Rozdział 4.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

§ 6. Zapewnienie opieki kotom wolno żyjącym z terenu miasta Sochaczew polega na:

1) Umieszczeniu i dokarmianiu w Schronisku oraz poszukiwaniu nowych właścicieli,

2) Zmniejszeniu populacji kotów nie posiadających właścicieli poprzez ich planową sterylizację, kastrację,

3) Edukacji mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania kotów, w tym  również kotów nie posiadających właścicieli.

Rozdział 5.
Odławianie bezdomnych zwierząt

§ 7. Odławianie i transport do Schroniska bezdomnych zwierząt z terenu miasta Sochaczew będzie realizowane przez podmiot obsługujący Schronisko.

§ 8. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapywania zwierząt oraz nie będzie zadawać im cierpienia. Przewiezienie do Schroniska nastąpi w przystosowanych do tego celu środkach transportu.

Rozdział 6.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt

§ 9. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w Schronisku obejmuje wszystkie zwierzęta przeznaczone do adopcji, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek.

§ 10. Zabiegi sterylizacji i kastracji realizuje wyłącznie lekarz weterynarii współpracujący ze Schroniskiem.

Rozdział 7.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§ 11. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt znajdujących się w Schronisku realizuje jego obsługa poprzez przekazywanie zwierząt do adopcji.

§ 12. Szczegółowy sposób przeprowadzania adopcji w Schronisku określa jego Regulamin.

§ 13. Podmiot obsługujący Schronisko podejmie działania na rzecz rozbudowy, aktualizacji i popularyzacji strony internetowej, na której umieszczane są informacje o zwierzętach znajdujących się w Schronisku przeznaczonych do adopcji.

§ 14. Psy przebywające w Schronisku poddawane są zabiegowi elektronicznego znakowania. W przypadku otrzymania zgłoszenia zaginięcia psa, podmiot obsługujący Schronisko podejmuje próbę ustalenia właściciela poprzez weryfikację oznakowanych elektronicznie psów w bazie danych SAFE-ANIMAL. W przypadku odnalezienia psa nawiązuje kontakt z jego właścicielem w celu odebrania zagubionego psa.

Rozdział 8.
Usypianie ślepych miotów

§ 15. Ślepe mioty w Schronisku poddawane są eutanazji wykonywanej w sposób humanitarny.

§ 16. Usypianie ślepych miotów realizuje wyłącznie lekarz weterynarii współpracujący ze Schroniskiem.

Rozdział 9.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

§ 17. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu miasta Sochaczew następuje na podstawie umowy zawartej przez Gminę Miasto Sochaczew z właścicielem gospodarstwa w momencie zaistnienia okoliczności wymagającej interwencji.

§ 18. Jednocześnie w momencie umieszczenia zwierząt w gospodarstwie Gmina Miasto Sochaczew podejmie starania mające na celu znalezienie nowego właściciela dla tych zwierząt.

§ 19. Gospodarstwo rolne zapewniające miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich jest zlokalizowane na terenie Gminy Sochaczew w miejscowości Dachowa 30.

Rozdział 10.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych i losowych z udziałem zwierząt.

§ 20. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych i losowych z udziałem zwierząt, które mają miejsce na terenie miasta Sochaczew i udzielanie pomocy tym zwierzętom realizuje Schronisko lub lekarz weterynarii współpracujący ze Schroniskiem.

Rozdział 11.
Działania edukacyjne prowadzone w ramach Programu

§ 21. Działania edukacyjne prowadzone w ramach Programu będą polegały na:

1) Promowaniu adopcji zwierząt bezdomnych i uświadamianiu potencjalnym właścicielom zwierząt praw i obowiązków wynikających z faktu nabycia,

2) Promowaniu prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt,

3) Krytyce zjawiska porzucania zwierząt.

§ 22. Działania edukacyjne prowadzone będą poprzez:

1) Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, ulotek, plakatów;

2) Przekazywanie informacji w środkach masowego przekazu oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sochaczewie;

3) Organizowanie konkursów;

4) Prelekcje i programy lekcji szkolnych.

Rozdział 12.
Finansowanie zadań programu

§ 23. W budżecie miasta Sochaczew na rok 2014 przeznaczono środki finansowe w wysokości 232 600 zł na realizację założeń „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew na rok 2014”. W ramach wyszczególnionej kwoty zawierają się między innymi koszty związane z zapewnianiem miejsc dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta Sochaczew w Schronisku, ich odławianiem i transportem do Schroniska,  zabiegami sterylizacji i kastracji, czipowania, dalszą opieką, działaniem na rzecz pozyskiwania osób zainteresowanych adopcją.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Wiśniewski

Praktyk biznesu, zarządzania stresem i pracy z traumami za pomocą ciała i oddechu. Przez ostatnie 16 lat pracował dla czterech banków, międzynarodowej korporacji ubezpieczeniowej i biura maklerskiego. Kierował spółką doradczo-sprzedażową. Partner/Trener Metody Warstwy®

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »