| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/466/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie

z dnia 1 kwietnia 2014r.

w sprawie ustalenia opłat za ponadprogramowe świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Sochaczew

Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t z póź. zm) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie  oświaty (Dz.U.2004.256.2572 j.t z późn. zm.), Rada Miejska w Sochaczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkole lub oddział przedszkolny prowadzony przez Gminę Miasto Sochaczew,

2) rodzicu – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego oraz inną osobę, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,

§ 2. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, tj. w godzinach  7.30-12.30, obejmujące realizowanie zadań wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

§ 3. 1. Świadczenia przedszkoli  przekraczające 5 – godzinny czas przeznaczony
na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę są odpłatne i obejmują :

1) zajęcia  dodatkowo wspomagające  rozwój  dziecka zgodnie z jego możliwościami, w szczególności :

a) gry i zabawy rozwijające samodzielność, zainteresowania i umiejętności plastyczne, muzyczne, teatralne, konstrukcyjne,

b) zajęcia rozwijające postawy aktywne i wyobraźnię wychowanków ,

c) zajęcia kształtujące samodzielność, rozwijające umiejętności komunikacyjne, społeczne i emocjonalne,

d) gry, zabawy,  spacery i ćwiczenia gimnastyczne na świeżym  powietrzu, do zdrowego stylu życia i odpowiedzialności,

e) języki obce,

f) gimnastykę korekcyjną,

2) zabawy tematyczne, gry i ćwiczenia ogólnorozwojowe wspierające  przygotowanie dziecka  do  osiągnięcia gotowości  szkolnej,  rozwijające  spostrzegawczość wzrokową, słuchową, językową  oraz  sprawność manualną,

3) autorskie programy własne przedszkoli oraz innowacje  pedagogiczne,  m.in.  adaptacja  dzieci w środowisku, wspieranie  zdolności twórczych , programy ekologiczne i regionalne

4) organizowanie przez  przedszkola  uroczystości i innych  imprez z udziałem rodziców,  rodziny i przedstawicieli  środowiska lokalnego,

2. Ustala się miesięczną opłatę za korzystanie przez dziecko ze świadczeń, o których mowa
w ust. 1 w wysokości 1,00 złotych za każdą rozpoczętą godzinę zegarową zajęć.

3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn: stawki godzinowej, o której mowa w ust. 2, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 2 wskazanej przez rodziców oraz liczby dni pobytu dziecka
w przedszkolu.

§ 4. 1. Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w § 3 ust. 2 za drugie i kolejne dziecko
o 20% w przypadku, gdy z usług przedszkoli korzysta więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny.

2. Rodzic ubiegający się o skorzystanie z ulgi określonej w ust. 1 zobowiązany jest przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.

§ 5. §5.Szczegółowy zakres  realizowanych przez  przedszkola świadczeń oraz odpłatności,
o których mowa w § 1 ust. 2 określi umowa zawarta  pomiędzy dyrektorem przedszkola,
a rodzicem dziecka wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.§  6.Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

§ 7. Tracą moc Uchwała Nr VIII/56/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia  opłat  za ponadprogramowe  świadczenia  udzielane   przez  przedszkola prowadzone  przez Gminę Miasto Sochaczew i Uchwała Nr XV/136/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie  zmiany Uchwały Nr VIII/56/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia  opłat  za ponadprogramowe  świadczenia  udzielane przez  przedszkola prowadzone  przez Gminę Miasto Sochaczew.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa  Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Jolanta Gonta


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/466/14
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 1 kwietnia 2014 r.

UMOWA

zawarta w ............. w dniu ..................  pomiędzy  rodzicami/opiekunami  prawnymi  dziecka :

imiona i nazwisko dziecka : ..........................................................................................................

data i miejsce urodzenia :  ..................................................... PESEL : .......................................

adres zamieszkania : ....................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy „dzieckiem"

1. Panią ........................................................... adres zamieszkania : ...........................................

(imię i nazwisko rodzica ,opiekuna prawnego)

.........................................................................nr dowodu osobistego : .......................................

2. Panem ................................................... adres zamieszkania : .................................................

(imię i nazwisko rodzica, opiekuna prawnego)

............................................................... nr dowodu osobistego : ................................................

zwanymi dalej rodzicami / rodzicem

a

przedszkolem ..............................................................................................................................

reprezentowanym  przez  dyrektora,  zwanym  dalej  przedszkolem.

§ 1. Przedmiotem  umowy jest ustalenie wysokości i zasad odpłatności oraz  zasad korzystania  przez  dziecko  ze  świadczeń  przedszkola.

§ 2. 1. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia  dziecku :

1) fachowych działań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,

2) bezpieczeństwa w czasie przebywania dziecka na terenie przedszkola,

3) bezpłatnego realizowania podstawy programowej,

2. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z wy żywienia.

3. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godzinach  7.30 - 12.30.

4. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie ze świadczeń w zakresie przekraczającym  wymienione w § 2 ust. 3, które obejmują:

1) zajęcia  dodatkowo wspomagające  rozwój  dziecka zgodnie z jego możliwościami,
w  szczególności :

a) gry i zabawy rozwijające samodzielność, zainteresowania i umiejętności plastyczne,  muzyczne, teatralne, konstrukcyjne,

b) zajęcia rozwijające postawy aktywne i wyobraźnię wychowanków ,

c) zajęcia kształtujące samodzielność, rozwijające umiejętności komunikacyjne, społeczne i emocjonalne,

d) gry, zabawy,  spacery i ćwiczenia gimnastyczne na świeżym  powietrzu, wdrażające  do zdrowego stylu życia i odpowiedzialności,

e) języki obce,

f) gimnastykę korekcyjną,

2) zabawy tematyczne, gry i ćwiczenia ogólnorozwojowe wspierające  przygotowanie dziecka  do  osiągnięcia gotowości  szkolnej,  rozwijające  spostrzegawczość wzrokową,  słuchową,  językową  oraz  sprawność manualną,

3) autorskie programy własne przedszkoli oraz innowacje  pedagogiczne,  m.in. adaptacja  dzieci w środowisku, wspieranie  zdolności twórczych, programy ekologiczne i regionalne,

4) organizowanie przez  przedszkola  uroczystości i innych  imprez z udziałem rodziców,  rodziny i przedstawicieli  środowiska lokalnego,

§ 3. Umowa  zostaje  zawarta na okres od  ………………. roku do  ................... …..roku

§ 4. 1. Dziecko uczęszczać  będzie do  przedszkola w godzinach :  ................................................ łączna liczba godzin wykraczających poza bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę - ………………………....................................

2. Dziecko korzystać będzie z wyżywienia w ilości ........... posiłki, tj. : .........................................………………………………………………………………………

§ 5. 1. Rodzice  zobowiązują  się do  ponoszenia  comiesięcznej  odpłatności  za świadczenia  przedszkola, w tym :

1) miesięcznej opłaty za świadczenia określone w § 2 ust. 4,

2) miesięcznej opłaty żywieniowej stanowiącej iloczyn dziennej stawki żywieniowej
w wysokości : ........... zł. oraz  liczby dni  pracy przedszkola w danym miesiącu.

2. Wysokość  dziennej  stawki  żywieniowej, z uwzględnieniem  racji  pokarmowych, odpowiadających  normom  fizjologicznego  zapotrzebowania w żywieniu  dzieci, ustala dyrektor  przedszkola,  po zasięgnięciu  opinii  rady  rodziców.

3. Dzienna stawka żywieniowa, o której mowa w § 5 ust.1 pkt. 2 podlega  zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

§ 6. 1. Opłaty za świadczenia przedszkoli płatne są do ostatniego dnia każdego miesiąca.

2. Wpłaty  należności  należy dokonywać na rachunek bankowy :

................................................................................................……………….………………

3. Za  każdy dzień  opóźnienia w opłacie  za  świadczenia,  przedszkole  nalicza  odsetki
w ustawowej  wysokości.

§ 7. W przypadku rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola w trakcie miesiąca, opłaty, o których  mowa w § 5 ust.1 pkt.1 i 2 liczone są proporcjonalnie, od dnia, w jakim  dziecko rozpoczęło uczęszczanie do przedszkola.

§ 8. 1. Rodzice mogą wypowiedzieć umowę za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia na  koniec miesiąca kalendarzowego.

2. Przedszkole  może  rozwiązać  umowę  za 1 miesięcznym  okresem  wypowiedzenia
w przypadku zalegania z opłatami za  świadczenia  przedszkola  za  okres 1 miesiąca. Rozwiązanie umowy może  nastąpić  po uprzednim  pisemnym wezwaniu  rodziców do uregulowania  należności w wyznaczonym  terminie, w trybie określonym w statucie  przedszkola.

§ 9. 1. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się odbiór dziecka w czasie do 15 minut poza zadeklarowaną w § 4 ust. 1 godzinę odbioru. W sytuacji kiedy czas odbioru przekroczy                    w/w 15 minut, rodzice zobowiązani są  do uiszczenia opłaty w wysokości  1,00 złotych,                     za każdą godzinę wykraczającą poza zadeklarowaną w § 4 ust. 1 .

2. Za każdą rozpoczętą godzinę wykraczającą poza czas pracy przedszkola rodzice uiszczają   opłatę w wysokości  50,00 złotych.

3. Organizowane przez przedszkole wycieczki w czasie przekraczającym 5 – godzinne bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę nie podlegają dodatkowym opłatom.

§ 10. Rodzice zobowiązują się :

1) przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola osobiście lub przez osobę pełnoletnią, upoważnioną  na piśmie, zapewniającą  dziecku  pełne  bezpieczeństwo w drodze do
i z przedszkola,

2) przyprowadzać dziecko zdrowe,

3) terminowo uiszczać opłaty z tytułu uczęszczania  dziecka do przedszkola,

§ 11. Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  wymagają  formy  pisemnej,  pod rygorem  nieważności.

§ 12. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

...................................................                               1. ........................................................

Podpis dyrektora Przedszkola                                    Podpis rodzica (prawnego opiekuna)

2. .......................................................

Podpis rodzica (prawnego opiekuna)


Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty przedmiotowa uchwała określa niezbędne zmiany w zakresie zasad odpłatności za świadczenie dydaktyczno- wychowawcze i opiekuńcze w przedszkolach. Z dniem 1 września 2013r. obligatoryjne opłaty pobierane od rodziców przez przedszkola za pobyt dziecka w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie i opiekę (powyżej minimum programowego - 5 godzin dziennie) nie mogą być wyższe niż 1 zł za każdą godzinę. Zgodnie z polityką MEN-u celem tych zasad jest zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego oraz zapewnieniu jak największej liczby dzieci w wieku od 3 do 5 lat miejsca w różnych formach wychowania przedszkolnego.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »