| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/466/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie

z dnia 1 kwietnia 2014r.

w sprawie ustalenia opłat za ponadprogramowe świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Sochaczew

Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t z póź. zm) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie  oświaty (Dz.U.2004.256.2572 j.t z późn. zm.), Rada Miejska w Sochaczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkole lub oddział przedszkolny prowadzony przez Gminę Miasto Sochaczew,

2) rodzicu – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego oraz inną osobę, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,

§ 2. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, tj. w godzinach  7.30-12.30, obejmujące realizowanie zadań wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

§ 3. 1. Świadczenia przedszkoli  przekraczające 5 – godzinny czas przeznaczony
na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę są odpłatne i obejmują :

1) zajęcia  dodatkowo wspomagające  rozwój  dziecka zgodnie z jego możliwościami, w szczególności :

a) gry i zabawy rozwijające samodzielność, zainteresowania i umiejętności plastyczne, muzyczne, teatralne, konstrukcyjne,

b) zajęcia rozwijające postawy aktywne i wyobraźnię wychowanków ,

c) zajęcia kształtujące samodzielność, rozwijające umiejętności komunikacyjne, społeczne i emocjonalne,

d) gry, zabawy,  spacery i ćwiczenia gimnastyczne na świeżym  powietrzu, do zdrowego stylu życia i odpowiedzialności,

e) języki obce,

f) gimnastykę korekcyjną,

2) zabawy tematyczne, gry i ćwiczenia ogólnorozwojowe wspierające  przygotowanie dziecka  do  osiągnięcia gotowości  szkolnej,  rozwijające  spostrzegawczość wzrokową, słuchową, językową  oraz  sprawność manualną,

3) autorskie programy własne przedszkoli oraz innowacje  pedagogiczne,  m.in.  adaptacja  dzieci w środowisku, wspieranie  zdolności twórczych , programy ekologiczne i regionalne

4) organizowanie przez  przedszkola  uroczystości i innych  imprez z udziałem rodziców,  rodziny i przedstawicieli  środowiska lokalnego,

2. Ustala się miesięczną opłatę za korzystanie przez dziecko ze świadczeń, o których mowa
w ust. 1 w wysokości 1,00 złotych za każdą rozpoczętą godzinę zegarową zajęć.

3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn: stawki godzinowej, o której mowa w ust. 2, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 2 wskazanej przez rodziców oraz liczby dni pobytu dziecka
w przedszkolu.

§ 4. 1. Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w § 3 ust. 2 za drugie i kolejne dziecko
o 20% w przypadku, gdy z usług przedszkoli korzysta więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny.

2. Rodzic ubiegający się o skorzystanie z ulgi określonej w ust. 1 zobowiązany jest przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.

§ 5. §5.Szczegółowy zakres  realizowanych przez  przedszkola świadczeń oraz odpłatności,
o których mowa w § 1 ust. 2 określi umowa zawarta  pomiędzy dyrektorem przedszkola,
a rodzicem dziecka wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.§  6.Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

§ 7. Tracą moc Uchwała Nr VIII/56/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia  opłat  za ponadprogramowe  świadczenia  udzielane   przez  przedszkola prowadzone  przez Gminę Miasto Sochaczew i Uchwała Nr XV/136/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie  zmiany Uchwały Nr VIII/56/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia  opłat  za ponadprogramowe  świadczenia  udzielane przez  przedszkola prowadzone  przez Gminę Miasto Sochaczew.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa  Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Jolanta Gonta


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/466/14
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 1 kwietnia 2014 r.

UMOWA

zawarta w ............. w dniu ..................  pomiędzy  rodzicami/opiekunami  prawnymi  dziecka :

imiona i nazwisko dziecka : ..........................................................................................................

data i miejsce urodzenia :  ..................................................... PESEL : .......................................

adres zamieszkania : ....................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy „dzieckiem"

1. Panią ........................................................... adres zamieszkania : ...........................................

(imię i nazwisko rodzica ,opiekuna prawnego)

.........................................................................nr dowodu osobistego : .......................................

2. Panem ................................................... adres zamieszkania : .................................................

(imię i nazwisko rodzica, opiekuna prawnego)

............................................................... nr dowodu osobistego : ................................................

zwanymi dalej rodzicami / rodzicem

a

przedszkolem ..............................................................................................................................

reprezentowanym  przez  dyrektora,  zwanym  dalej  przedszkolem.

§ 1. Przedmiotem  umowy jest ustalenie wysokości i zasad odpłatności oraz  zasad korzystania  przez  dziecko  ze  świadczeń  przedszkola.

§ 2. 1. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia  dziecku :

1) fachowych działań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,

2) bezpieczeństwa w czasie przebywania dziecka na terenie przedszkola,

3) bezpłatnego realizowania podstawy programowej,

2. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z wy żywienia.

3. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godzinach  7.30 - 12.30.

4. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie ze świadczeń w zakresie przekraczającym  wymienione w § 2 ust. 3, które obejmują:

1) zajęcia  dodatkowo wspomagające  rozwój  dziecka zgodnie z jego możliwościami,
w  szczególności :

a) gry i zabawy rozwijające samodzielność, zainteresowania i umiejętności plastyczne,  muzyczne, teatralne, konstrukcyjne,

b) zajęcia rozwijające postawy aktywne i wyobraźnię wychowanków ,

c) zajęcia kształtujące samodzielność, rozwijające umiejętności komunikacyjne, społeczne i emocjonalne,

d) gry, zabawy,  spacery i ćwiczenia gimnastyczne na świeżym  powietrzu, wdrażające  do zdrowego stylu życia i odpowiedzialności,

e) języki obce,

f) gimnastykę korekcyjną,

2) zabawy tematyczne, gry i ćwiczenia ogólnorozwojowe wspierające  przygotowanie dziecka  do  osiągnięcia gotowości  szkolnej,  rozwijające  spostrzegawczość wzrokową,  słuchową,  językową  oraz  sprawność manualną,

3) autorskie programy własne przedszkoli oraz innowacje  pedagogiczne,  m.in. adaptacja  dzieci w środowisku, wspieranie  zdolności twórczych, programy ekologiczne i regionalne,

4) organizowanie przez  przedszkola  uroczystości i innych  imprez z udziałem rodziców,  rodziny i przedstawicieli  środowiska lokalnego,

§ 3. Umowa  zostaje  zawarta na okres od  ………………. roku do  ................... …..roku

§ 4. 1. Dziecko uczęszczać  będzie do  przedszkola w godzinach :  ................................................ łączna liczba godzin wykraczających poza bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę - ………………………....................................

2. Dziecko korzystać będzie z wyżywienia w ilości ........... posiłki, tj. : .........................................………………………………………………………………………

§ 5. 1. Rodzice  zobowiązują  się do  ponoszenia  comiesięcznej  odpłatności  za świadczenia  przedszkola, w tym :

1) miesięcznej opłaty za świadczenia określone w § 2 ust. 4,

2) miesięcznej opłaty żywieniowej stanowiącej iloczyn dziennej stawki żywieniowej
w wysokości : ........... zł. oraz  liczby dni  pracy przedszkola w danym miesiącu.

2. Wysokość  dziennej  stawki  żywieniowej, z uwzględnieniem  racji  pokarmowych, odpowiadających  normom  fizjologicznego  zapotrzebowania w żywieniu  dzieci, ustala dyrektor  przedszkola,  po zasięgnięciu  opinii  rady  rodziców.

3. Dzienna stawka żywieniowa, o której mowa w § 5 ust.1 pkt. 2 podlega  zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

§ 6. 1. Opłaty za świadczenia przedszkoli płatne są do ostatniego dnia każdego miesiąca.

2. Wpłaty  należności  należy dokonywać na rachunek bankowy :

................................................................................................……………….………………

3. Za  każdy dzień  opóźnienia w opłacie  za  świadczenia,  przedszkole  nalicza  odsetki
w ustawowej  wysokości.

§ 7. W przypadku rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola w trakcie miesiąca, opłaty, o których  mowa w § 5 ust.1 pkt.1 i 2 liczone są proporcjonalnie, od dnia, w jakim  dziecko rozpoczęło uczęszczanie do przedszkola.

§ 8. 1. Rodzice mogą wypowiedzieć umowę za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia na  koniec miesiąca kalendarzowego.

2. Przedszkole  może  rozwiązać  umowę  za 1 miesięcznym  okresem  wypowiedzenia
w przypadku zalegania z opłatami za  świadczenia  przedszkola  za  okres 1 miesiąca. Rozwiązanie umowy może  nastąpić  po uprzednim  pisemnym wezwaniu  rodziców do uregulowania  należności w wyznaczonym  terminie, w trybie określonym w statucie  przedszkola.

§ 9. 1. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się odbiór dziecka w czasie do 15 minut poza zadeklarowaną w § 4 ust. 1 godzinę odbioru. W sytuacji kiedy czas odbioru przekroczy                    w/w 15 minut, rodzice zobowiązani są  do uiszczenia opłaty w wysokości  1,00 złotych,                     za każdą godzinę wykraczającą poza zadeklarowaną w § 4 ust. 1 .

2. Za każdą rozpoczętą godzinę wykraczającą poza czas pracy przedszkola rodzice uiszczają   opłatę w wysokości  50,00 złotych.

3. Organizowane przez przedszkole wycieczki w czasie przekraczającym 5 – godzinne bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę nie podlegają dodatkowym opłatom.

§ 10. Rodzice zobowiązują się :

1) przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola osobiście lub przez osobę pełnoletnią, upoważnioną  na piśmie, zapewniającą  dziecku  pełne  bezpieczeństwo w drodze do
i z przedszkola,

2) przyprowadzać dziecko zdrowe,

3) terminowo uiszczać opłaty z tytułu uczęszczania  dziecka do przedszkola,

§ 11. Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  wymagają  formy  pisemnej,  pod rygorem  nieważności.

§ 12. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

...................................................                               1. ........................................................

Podpis dyrektora Przedszkola                                    Podpis rodzica (prawnego opiekuna)

2. .......................................................

Podpis rodzica (prawnego opiekuna)


Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty przedmiotowa uchwała określa niezbędne zmiany w zakresie zasad odpłatności za świadczenie dydaktyczno- wychowawcze i opiekuńcze w przedszkolach. Z dniem 1 września 2013r. obligatoryjne opłaty pobierane od rodziców przez przedszkola za pobyt dziecka w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie i opiekę (powyżej minimum programowego - 5 godzin dziennie) nie mogą być wyższe niż 1 zł za każdą godzinę. Zgodnie z polityką MEN-u celem tych zasad jest zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego oraz zapewnieniu jak największej liczby dzieci w wieku od 3 do 5 lat miejsca w różnych formach wychowania przedszkolnego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »