| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 226/XXXVII/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu

z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłowiec w 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 11a ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 856) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Po uzyskaniu opinii: Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz dzierżawców obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy Szydłowiec określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłowiec w 2014 roku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szydłowca.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Krystyna Bednarczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 226/XXXVII/14
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 28 marca 2014 r.

Gminny Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłowiec w 2014 roku.

§ 1.

`

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłowiec ma zastosowanie w stosunku do zwierząt domowych, a w szczególności do bezdomnych psów i wolno żyjących kotów przebywających w granicach administracyjnych gminy. Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Szydłowcu uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłowiec w 2014 r.", zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

§ 2.

Celami Programu jest:

1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 17 ustawy o ochronie zwierząt, w schronisku dla zwierząt;

2. Zapobieganie bezdomności zwierząt.

§ 3.

Wykonawcami programu są:

1. Gmina Szydłowiec;

2. Samorządowy Zakład Usług Komunalnych;

3. Straż Miejska;

4. Schronisko dla zwierząt;

5. Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje działające na terenie gminy Szydłowiec, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt we współpracy z organami gminy.

§ 4.

Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach niniejszego Programu pełni Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szydłowcu współpracując w tym zakresie z organami Inspekcji Weterynaryjnej i samorządem lekarsko - weterynaryjnym.

§ 5.

1. W 2014 roku Gmina kontynuować będzie współpracę ze schroniskiem zwierząt w Pabianicach ul. Partyzancka 110, 95-200 Pabianice w celu zapewnienia bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt - to jest takim, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone i nie ma możliwości ustalenia ich właścicieli lub innych osób, pod których opieką zwierzęta dotychczas przebywały;

2. Wszystkie psy trafiające do schroniska poddawane będą zabiegowi sterylizacji lub kastracji, o ile wcześniej nie zostały poddane takiemu zabiegowi;

3. Gmina nadal współpracować będzie z fundacją działającą na terenie gminy Szydłowiec zajmującą się ochroną zwierząt w zakresie: poszukiwania nowych właścicieli, dokarmiania zwierząt, propagowania ulotek związanych z ograniczeniem bezdomności zwierząt, prowadzenia edukacji w zakresie ochrony zwierząt - cały rok;

4. Wyłapane bezdomne psy i koty będą przetrzymywane w Tymczasowym Punkcie Przetrzymań Zwierząt do chwili odwiezienia ich do schroniska, lub przekazania do adopcji.

§ 6.

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Szydłowiec

1. Odławianie bezdomnych zwierząt w szczególności psów na terenie gminy Szydłowiec ma charakter interwencyjny i dokonywane będzie w zależności od zaistniałej potrzeby, przede wszystkim po zgłoszeniu do Straży Miejskiej lub Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych, który zajmuje się odławianiem bezdomnych zwierząt na terenie gminy Szydłowiec, a także prowadzi Tymczasowy Punkt Przetrzymań Zwierząt przy ul. Piaskowej 29, 26-500 Szydłowiec;

2. Odłowieniem objęte będą bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właścicieli lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, a stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi lub innych zwierząt oraz potrzebujące natychmiastowej pomocy tj. chore, kontuzjowane, agresywne, a także potrącone przez pojazdy mechaniczne;

3. Każde odłowione bezdomne zwierzę będzie miało zapewnioną opiekę weterynaryjną przez lekarza weterynarii na podstawie umowy zawartej z Gminą Szydłowiec;

4. Odłowieniu nie podlegają koty wolno żyjące, które stanowią element ekosystemu miejsko - wiejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów).

§ 7.

Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez:

1. Ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;

2. Podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących wymagających leczenia (po wypadkach drogowych);

3. Zapewnienie dokarmiania w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowotności tej populacji w okresie występowania niedostatku żeru naturalnego oraz wody pitnej w miejscach ich przebywania 3 - 5 punktów) według ustalonych miejsc w roku 2012;

4. Realizację w/w zadań przy współpracy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

§ 8.

Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów poprzez:

1. Pokrywanie kosztów sterylizacji samic lub kastracji samców psów lub kotów mieszkańcom Gminy Szydłowiec, którzy zadeklarowali chęć adopcji bezdomnego zwierzęcia;

2. Pokrywanie kosztów badania ogólnego stanu zdrowia, szczepień profilaktycznych, pobytu w lecznicy przez okres rekonwalescencji oraz sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt, a w szczególności psów oraz wolno żyjących kotów przebywających na terenie gminy.

§ 9.

Gmina prowadzi poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych psów i kotów poprzez:

1. Prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu gminy tj. informowanie o schwytaniu bezdomnego zwierzęcia poprzez stronęhttp://www.szydlowiec.pl ;

2. Lekarza weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę oraz podmiotem wyłapującym bezdomne zwierzęta, a także za pośrednictwem schroniska;

3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt w poszukiwaniu nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

§ 10.

Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Szydłowiec, po zabiegu sterylizacji lub kastracji przekazywane będą nowym właścicielom posiadającym odpowiednie warunki do utrzymywania zwierząt domowych, pod warunkiem przyjęcia pełnej odpowiedzialności właścicielskiej za przekazane zwierzę.

§ 11.

Usypianie ślepych miotów:

1. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właścicieli;

2. Zabieg uśpienia winien być wykonany przez lekarza weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie usług weterynaryjnych w sposób humanitarny zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju i uśmiercania zwierząt (Dz.U. 2004 r. Nr 205, poz.2102 ze zm.);

3. Zwłoki uśpionych zwierząt będą odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez firmę zajmującą się utylizacją padłych zwierząt;

4. Gmina w roku 2014 na usypianie ślepych miotów oraz sterylizację i kastrację zwierząt domowych stanowiących własność mieszkańca gminy przeznacza kwotę6 000,00 zł.

§ 12.

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

1. Zwierzę gospodarskie Gmina przekaże do gospodarstwa rolnego Pana Kaminika Tadeusza zam. Jankowice 49, 26 - 500 Szydłowiec do którego będą przewożone zwierzęta gospodarskie traktowane niehumanitarnie odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji Burmistrza Szydłowca zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie zwierząt ( Dz. U.1997 r. nr 111, poz. 724);

2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie Gmina podejmie starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.

§ 13.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt realizuje Gmina poprzez podpisanie umowy z lekarzem weterynarii na całodobową opiekę weterynaryjną w roku 2014.

§ 14.

1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi gmina.

2. W budżecie Gminy Szydłowiec na 2014 r. przeznacza się środki finansowe na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt w kwocie 77 720 zł.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Nina Sosińska

Rozwojem zawodowym zajmuję się już od 35 lat. Jestem nauczycielem, trenerem, coachem, facylitatorem i konsultantem. W 2004 roku otrzymałam zaszczytny tytuł laureatki konkursu „Dyrektor Personalny Roku 2004”. W roku 2006 wygrałam konkurs „Najlepsza Strategia HR” ogłoszony na konferencji Kadry. W 2006 roku założyłam więc własną firmę: HR High Touch. Od tego czasu pomagam konsultantom, trenerom, coachom i mentorom w planowaniu oraz w realizacji projektów rozwoju zawodowego poprzez dostarczanie im najbardziej rzetelnych i wszechstronnych narzędzi i rozwiązań. Uczę, jak je stosować. W mojej pracy stosuję najbardziej rzetelne i uniwersalne międzynarodowe narzędzia: • System Facet5 • Platforma Neurozmiany Momentor • Rozwiązania on-line służące zbieraniu opinii i ocen metodą 360 stopni oraz NeuroView (ocena poziomu zaufania w zespole metodą 180 stopni) Jestem autorką dwóch książek: „Magia Rozwoju Talentów” i „Magia Motywacji”. “Magia Rozwoju Talentów” została wyróżniona przez czytelników jako jedna z tych książek, które miały największy wpływ na ich rozwój zawodowy:

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »