| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 490/XXXIX/2014 Rady Gminy Lesznowola

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. ) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych    ( t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 197 poz. 1172 ) Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje:

§ 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) i w zakresie tam określonym.

§ 2. 1. Pomoc w postaci usług opiekuńczych i usług specjalistycznych przyznaje się na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej wywiadem środowiskowym przeprowadzonym przez pracownika socjalnego.

2. Decyzja, o której mowa w ustępie 1 określa szczegółowe zasady przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych oraz zakres czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, których dochód przekracza kryterium określone w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ponoszą odpłatność za każdą godzinę świadczonych usług w zależności od wysokości dochodu, według wskaźnika określonego w poniższej tabeli:

% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy dla osoby lub rodziny

Wysokość opłaty w % ustalona od ceny 1 godziny usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej

osób samotnie gospodarujących

osób w rodzinie

do 250 %
251 % - 400 %
401 % i więcej

nieodpłatnie
10 %
100 %

nieodpłatnie
20 %
100 %

2. Cena za jedną godzinę usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wynosi 15 złotych brutto.

§ 4. Podstawą określenia wysokości należnej opłaty osoby zobowiązanej do jej ponoszenia za dany miesiąc korzystania z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, stanowi indywidualna decyzja administracyjna oraz liczba godzin faktycznie zrealizowanych usług.

§ 5. 1. Miesięczną odpłatność za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się jako iloczyn liczby godzin świadczonych usług w danym miesiącu, kosztu jednej godziny usług oraz wskaźnika odpłatności określonego w procentach.

2. Opłatę wnosi się do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę, poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli.

§ 6. 1. Obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze spoczywa na osobach określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Osoba zobowiązana do zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ma obowiązek zwrócić całość należności, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Jeżeli przemawia za tym szczególnie niekorzystna sytuacja osobista lub materialna osoby zobowiązanej, obowiązek wskazany w ust. 2 może być na wniosek osoby zobowiązanej ograniczony do części należnej, nie niższej niż 10% wydatków poniesionych na usługi opiekuńcze.

4. Zwrot wydatków poniesionych na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze następuje poprzez wpłatę odpowiedniej sumy na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Lesznowoli.

5. Na wniosek osoby zobowiązanej do zwrotu świadczeń, kwota należności może zostać rozłożona na raty, o ile przemawia za tym sytuacja osobista lub materialna osoby zobowiązanej.

§ 7. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby uprawnionej lub pracownika socjalnego "świadczeniobiorca" może być zwolniony w całości lub częściowo z ponoszenia opłat za określony czas korzystania z usług, w szczególności ze względu na: zdarzenia losowe, poniesienia wysokich kosztów leczenia, stosowania specjalnej diety, korzystania z dodatkowych płatnych usług leczniczych i opiekuńczych, gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług, w tym co najmniej jedna jest obłożnie chora.

2. Decyzję o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z odpłatności wydaje się na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lesznowola oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli.

§ 9. Traci moc uchwała nr 194/XXVII/2005 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad zwalniania od opłat i trybu ich pobierania.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

- 456,00 zł na osobę w rodzinie;               Usługi bezpłatne są w przypadku, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty 1355,00 zł, natomiast w przypadku osób w rodzinie, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1140,00 zł Osoba samotnie gospodarująca ponosi 10% kosztów odpłatności za usługi, jeśli dochód tej osoby jest wyższy od kwoty 1355,00 zł, ale nie przekracza kwoty 2168,00 zł.               Osoba w rodzinie ponosi 20% kosztów odpłatności za usługi, jeśli dochód na osobę w tej rodzinie jest wyższy od kwoty 1140,00 zł, ale nie przekracza 1824,00 zł.               Osoba samotnie gospodarująca ponosi 100% kosztów odpłatności za usługi, jeśli jej dochód przekracza kwotę 2168,00 zł, natomiast osoba w rodzinie ponosi 100% kosztów odpłatności za usługi, jeśli dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 1824,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola


Bożenna Korlak


Załącznik do Uchwały Nr 490/XXXIX/2014
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »