| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/288/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy

z dnia 20 marca 2014r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Mogielnica w zakresie dożywiania „ pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.  Dz. U. z 2013r., poz. 594, z późn.  zm.), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182, z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się program osłonowy gminy Mogielnica w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, który  stanowi załącznik  Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Mogielnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni  od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego , z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mogielnicy


inż. Jarosław Zawalich


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/288/2014
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 20 marca 2014 r.

PROGRAM OSŁONOWY  GMINY MOGIELNICA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na lata  2014-2020

I. Podstawa prawna programu

Program „Pomoc gmin w zakresie dożywiania” jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013r., poz 182 z późn., zm.).

Program  jest utworzony i przyjęty przez Radę Miejską w Mogielnicy w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013r., poz. 1024).

II. Cele  programu

Celem  Programu jest:

- ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży, osób dorosłych w szczególności osób samotnych w podeszłym wieku lub osób niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej,

- poprawa poziomu życia rodzin

- poprawa stanu zdrowia dzieci, młodzieży i osób dorosłych

III. Ocena sytuacji warunkująca realizację programu

W roku 2013 objęto 92 rodziny ( 187 dzieci) wsparciem w zakresie dożywiania. W ramach realizowania dożywiania w 2013 roku w trybie udzielenia pomocy w postaci posiłku bez wydania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzenia wywiadu środowiskowego objęto wsparciem 15 dzieci.

Ubóstwo rodzin,  zjawisko niedożywiania dzieci i uczniów a także znaczące wydatki na żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci. Wobec tego objęcie dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb życiowych.

IV. ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY PROGRAMU

II. 1 W ramach programu Gmina udziela wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium o którym mowa w art. 8 wymienionej ustawy,

II. 2 Z Programu udziela się pomocy w szczególności osobom:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

- uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, w szczególności  osobom samotnym, w podeszłym wieku , chorym lub niepełnosprawnym.

II. 3 Z programu udziela się pomocy w formie;

- posiłku

- świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo

- świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

II. 4 Z programu w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

Udzielenie tej pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Liczba dzieci i uczniów korzystających z tej formy pomocy nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

V. PODMIOTY  REALIZUJACE  PROGRAM

1. Burmistrz Gminy i Miasta w Mogielnicy

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogielnicy

3. Inne jednostki organizacyjne Gminy Mogielnica.

VI. FINANSOWANIE PROGRAMU

Program  jest  finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

VII. Monitoring programu

Z realizacji programu  sporządzana jest kwartalna i roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. (M.P. z 2013r., poz. 1024).

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »