| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/288/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy

z dnia 20 marca 2014r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Mogielnica w zakresie dożywiania „ pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.  Dz. U. z 2013r., poz. 594, z późn.  zm.), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182, z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się program osłonowy gminy Mogielnica w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, który  stanowi załącznik  Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Mogielnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni  od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego , z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mogielnicy


inż. Jarosław Zawalich


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/288/2014
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 20 marca 2014 r.

PROGRAM OSŁONOWY  GMINY MOGIELNICA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na lata  2014-2020

I. Podstawa prawna programu

Program „Pomoc gmin w zakresie dożywiania” jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013r., poz 182 z późn., zm.).

Program  jest utworzony i przyjęty przez Radę Miejską w Mogielnicy w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013r., poz. 1024).

II. Cele  programu

Celem  Programu jest:

- ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży, osób dorosłych w szczególności osób samotnych w podeszłym wieku lub osób niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej,

- poprawa poziomu życia rodzin

- poprawa stanu zdrowia dzieci, młodzieży i osób dorosłych

III. Ocena sytuacji warunkująca realizację programu

W roku 2013 objęto 92 rodziny ( 187 dzieci) wsparciem w zakresie dożywiania. W ramach realizowania dożywiania w 2013 roku w trybie udzielenia pomocy w postaci posiłku bez wydania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzenia wywiadu środowiskowego objęto wsparciem 15 dzieci.

Ubóstwo rodzin,  zjawisko niedożywiania dzieci i uczniów a także znaczące wydatki na żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci. Wobec tego objęcie dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb życiowych.

IV. ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY PROGRAMU

II. 1 W ramach programu Gmina udziela wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium o którym mowa w art. 8 wymienionej ustawy,

II. 2 Z Programu udziela się pomocy w szczególności osobom:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

- uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, w szczególności  osobom samotnym, w podeszłym wieku , chorym lub niepełnosprawnym.

II. 3 Z programu udziela się pomocy w formie;

- posiłku

- świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo

- świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

II. 4 Z programu w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

Udzielenie tej pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Liczba dzieci i uczniów korzystających z tej formy pomocy nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

V. PODMIOTY  REALIZUJACE  PROGRAM

1. Burmistrz Gminy i Miasta w Mogielnicy

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogielnicy

3. Inne jednostki organizacyjne Gminy Mogielnica.

VI. FINANSOWANIE PROGRAMU

Program  jest  finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

VII. Monitoring programu

Z realizacji programu  sporządzana jest kwartalna i roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. (M.P. z 2013r., poz. 1024).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Młodszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »