| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/84/2012 Rady Gminy Rzewnie

z dnia 6 września 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

              Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) Rada Gminy Rzewnie uchwala, co następuje:  

§   1.   Wprowadza się zmiany zgodnie z   załącznikiem   Nr 1   i Nr 1   a, Nr 2   i Nr 2   a, 2   b i   3   do niniejszej uchwały. Kwota dochodów po dokonanych zmianach wynosi:   7   764   159,54 zł,   z tego:  

1)   bieżące w   kwocie   7   657   337,54 zł,   w tym związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej w   kwocie   1   266 538,00 zł,  

2)   majątkowe w   kwocie   106   822,00 zł.   Kwota wydatków po dokonanych zmianach wynosi:   8   122   436,65 zł,   z tego:  

3)   bieżące w   kwocie   7   461   745,65 zł,   w tym związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej w   kwocie   1   266 538,00 zł,  

4)   majątkowe w   kwocie   660   691,00 zł.  

§   2.   1.   Deficyt budżetu gminy w   kwocie   358   277,11   zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  

-   wolnych środków w   wysokości 264   985,27 zł,  

-   z zaciągniętego kredytu w   banku krajowym w   wysokości 93   291,84 zł.  

2.   Ustala się przychody budżetu w   kwocie   1   044   985,27 zł   z tytułu:  

-   wolne środki 264   985,27 zł,  

-   zaciągnięta pożyczka w   banku krajowym 780   000,00 zł.  

3.   Ustala się rozchody budżetu w   kwocie   686   708,16   zł, z   następujących tytułów:  

-   spłaty otrzymanych kredytów w   kwocie 86   000,00 zł,  

-   spłaty otrzymanych pożyczek w   kwocie 600   708,16 zł. zgodnie z   załącznikiem   nr 3.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   obowiązuje w   roku budżetowym 2012.  

2.   Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w   trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Rzewnie  


Sławomir   Radziszewski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/84/2012
Rady Gminy Rzewnie
z dnia 6 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XIX/84/2012
Rady Gminy Rzewnie
z dnia 6 września 2012 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/84/2012
Rady Gminy Rzewnie
z dnia 6 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIX/84/2012
Rady Gminy Rzewnie
z dnia 6 września 2012 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XIX/84/2012
Rady Gminy Rzewnie
z dnia 6 września 2012 r.
Zalacznik2b.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/84/2012
Rady Gminy Rzewnie
z dnia 6 września 2012 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

 

Uzasadnienie dokonanych zmian w   budżecie gminy na 2012 rok  

Dochody:  

W dziale 010   zmniejszono plan dochodów o   kwotę 20   000 zł z   tytułu wpłat za przyłącza do wodociągu gminnego.  

W dziale 700   zwiększono plan dochodów o   kwotę 2   250 zł tj. – ze sprzedaży gruntów gminnych – 1   750 zł oraz z   tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów i   dzierżaw –   500 zł.  

W dziale 750   zwiększono dochody o   kwotę 10   602 zł tytułem odszkodowania z   PZU za zniszczone mienie w   Urzędzie Gminy.  

W dziale 756   dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o   kwotę 133   444 zł . Zmniejszenie to wynika ze zmniejszeń i   zwiększeń planu dochodów w   poszczególnych rozdziałach.  

W dziale 758   zwiększa się plan dochodów o   kwotę 42   134,93 zł tj. o   dotację celową jako zwrot części wydatków wykonanych w   ramach funduszu sołeckiego w   2011 roku.  

W dziale 801   zwiększono dochody o   dotację celową w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz o   dobrowolne wpłaty z   przeznaczeniem na   wydatki bieżące  PSP Rzewnie i   PG Rzewnie. Zmniejszono w   dziale tym dochody z   tytułu stałych opłat w   przedszkolu a   zwiększono dochody z   tytułu dodatkowych godzin pobytu w   przedszkolu.  

W dziale 852   zwiększono dochody o   dotacje przyznane decyzjami Wojewody Mazowieckiego oraz o   wpływy z   tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z   funduszu alimentacyjnego i   usługi opiekuńcze.  

W dziale 854   zwiększono dochody o   dotację celową z   przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w   ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna”.  

W dziale 900   zwiększono plan dochodów o   dochody z   tytułu wpływów z   Funduszu Ochrony Środowiska.  

W dziale 921   zwiększono plan dochodów o   wpływy z   tytułu darowizn pieniężnych z   przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z   organizowanym festynem .  

Wydatki:  

Dział 010 -   dokonuje się zmniejszeń wydatków bieżących o   kwotę 14   600 zł oraz wydatków majątkowych o   kwotę 200   000 zł tj. rezygnacja z   realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej”.  

Dział 600   zwiększa się plan wydatków majątkowych o   kwotę 80   000 zł z   przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych” tj. droga Chrzanowo – Załuzie.  

Dział 700   zwiększa się plan wydatków na wykonanie Planu Zagospod. Przestrzennego.  

W dziale 750   dokonuje się przeniesień między rozdziałami i   paragrafami tj. zmniejszeń o   5   000 zł i   zwiększeń planu wydatków o   kwotę 10   000 zł.  

W dziale 758   zmniejsza się rezerwę ogólną z   przeznaczeniem na Plan zagospodarowania przestrzennego oraz na wydatki  bieżące w   administracji publicznej.  

W dziale 801   dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń między paragrafami. W   rezultacie zwiększa się plan wydatków w   tym dziale o   kwotę 25   134,93 zł.  

Dział 851   dokonuje się przeniesień między paragrafami.  

W dziale 852   dokonuje się przeniesień między paragrafami oraz zwiększa się plan wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki,  

Dział 854   zwiększa się plan wydatków z   przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w   ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna”.  

Dział 900   zmniejsza się wydatki na bieżące utrzymanie Centrum Rzewnia.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

24ivalue.pl - to firma udostępniająca w Polsce system ekspercki 24ivalue

Jest to pierwszy tego rodzaju system w Polsce i na Świecie, który kompleksowo obejmuje trudne obszary księgowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »