| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/160/12 Rady Gminy Brudzeń Duży

z dnia 26 września 2012r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XIII/88/11 z dnia 29 grudnia 2011 r

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 roku Nr 142 poz. 1591 z   póź. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i   art. 236 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z   późniejszymi zmianami) Rada Gminy w   Brudzeniu Dużym uchwala co następuje:  

§   1.  

W Uchwale Budżetowej Gminy Brudzeń Duży na rok 2012 Nr XIII/88/11 Rady Gminy w   Brudzeniu Dużym z   dnia 29 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:  

1.   Zwiększa się dochody budżetu ogółem o   kwotę 47 586,00 zł tj. ustala się dochody budżetu w   łącznej kwocie 20 689 362,41 zł  

1)   Dochody bieżące zwiększa się o   kwotę 47 586,00 zł tj. do kwoty 20 139 814,41 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik Nr 1   do Uchwały Budżetowej na rok 2012 pn. ,,Dochody”  

2.   Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o   kwotę 89 946,00 zł oraz zmniejsza się o   kwotę 42 360,00 zł tj. ustala się wydatki budżetu w   łącznej kwocie 21 797 346,24 zł.  

1)   Wydatki bieżące zwiększa się o   kwotę 81 946,00 zł oraz zmniejsza się o   kwotę 42 360,00 zł tj. do kwoty 19 109 746,24 zł  

2)   Wydatki majątkowe zwiększa się o   kwotę 8   000,00 zł tj. do kwoty 2   687 600,00 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 2   do Uchwały na rok 2012 pod nazwa ,,Wydatki”  

3.   Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących zgodnie z   załącznikiem Nr 3   do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2012 pod nazwą ,, Wydatki bieżące”  

4.   Wprowadza się zmiany w   przychodach budżetowych na 2012 r. zgodnie z   załącznikiem Nr 4   do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik Nr 3   uchwały budżetowej pod nazwą ,, Przychody i   rozchody w   2012 roku”  

5.   Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany planów wydatków majątkowych, zgodnie z   załącznikiem Nr 5   do niniejszej uchwały zmieniającej załącznik Nr2b do uchwały budżetowej na rok 2012 pod nazwą ,, Wydatki majątkowe”  

§   2.   1.   Wprowadza się zmiany w   wydatkach budżetowych gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok.  

2.   Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 6   do niniejszej uchwały.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   obowiązuje w   roku budżetowym 2012.  

§   5.  

Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  


Uzasadnienie

DOCHODY  

Zwiększa się dochody bieżące o   kwotę 47 586,00 zmiany dotyczą:  

Dz 700 R70005 zwiększa się plan dochodów o   kwotę 6   000,00 z   tytułu wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat z   tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a   także z   tytułu użytkowania wieczystego, czynszów za lokale i   grunty.  

Dz 750 R 75023 zwiększa się plan dochodów o   kwotę 239,00 z   czego kwota 6,00 jest to 5% prowizja za realizację zadań z   zakresu administracji rządowej ( wpłaty za udostępnienie danych osobowych) , zaś kwota 233,00 jest to zwrot nadpłaconych kosztów egzekucyjnych za 2011 rok środki zostały zwrócone przez Urząd Skarbowy w   Płocku .  

Dz 756 R 75601 zwiększa się plan dochodów o   kwotę 233,00 z   tytułu wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat z   tytułu podatków i   opłat  

Dz 756 R 75615 zwiększa się plan dochodów o   kwotę 150,00 tytułu wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat z   tytułu podatków i   opłat .  

Dz 756 R 75616 zwiększa się plan dochodów o   kwotę 10 542,00 z   tytułu wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat z   tytułu podatków i   opłat oraz kwotę 800,00 z   tytułu opłaty targowej.  

Dz 756 R 75618 zwiększa się plan dochodów o   kwotę 75,00 zł z   tytułu wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat z   tytułu podatków i   opłat oraz o   kwotę 3   000,00 z   tytułu wpływów z   opłaty eksploatacyjnej ( wydobywanie kopaliny)  

Dz 801 R 80195 zwiększa się plan dochodów o   kwotę 18 170,00 z   tytułu realizacji projektu POKL ,, Język niemiecki – klucz do sukcesu” z   udziałem środków europejskich i   z budżetu krajowego.  

Kwota 2   725,50 pochodzi z   budżetu krajowego , zaś kwota 15 444,50 pochodzi z   budżetu środków europejskich .  

Jest to nowy projekt, który będzie realizowany w   2012 i   2013 roku. Łączne nakłady wynoszą 50 000,00 zł ( 2012 -18 170,00 zł , 2013- 31 830,00 zł)  

Dz 852 R 85228 zwiększa się plan dochodów o   kwotę 2   500,00 zł z   tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.  

Dz 852 R 85295 zwiększa się plan dochodów o   kwotę 1   000,00 zł z   tytułu odpłatności za dożywianie dzieci w   szkołach  

Dz 900 R 90019 zwiększa się plan dochodów o   kwotę 1   500,00 zł z   tytułu opłat za korzystanie ze środowiska ( środki są przekazane przez Urząd Marszałkowski)  

D 750 R 75075 zwiększa się plan dochodów o   kwotę 3   377,00 zł z   tytułu wpływu środków od sponsorów na imprezę pn ,, Festiwal Ginących zawodów”  

Wydatki  

Zwiększa się wydatki bieżące o   kwotę 81 946,00 zmiany dotyczą :  

Dz 750 R 75075 zwiększa się plan wydatków o   kwotę 12 616,00 z   czego kwota 3   616,00 przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z   imprezą pn,, Festiwal Ginących Zawodów” na wydatki rzeczowe , zaś kwota 9   000,00 przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z   utrzymaniem Orkiestry dętej. Kwotę 9   000,00 przenosi się z   Dz 921 R 92108 ponieważ w   tym dziale i   rozdziale w   budżecie gminy na 2012 były zaplanowane środki finansowe.  

Ponadto w   Dz 750 R 75075 przenosi się kwotę 3   756,84 z   wynagrodzeń i   składek od nich naliczanych na wydatki rzeczowe.  

Dz 757 R 75702 zwiększa się plan wydatków w   kwocie 25 800 ,00 z   przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań ( kredyty i   pożyczki) ponieważ zabezpieczona kwota w   budżecie jest niewystarczająca.  

Dz 801 R 80195 zwiększa się plan wydatków w   kwocie 18 170,00 na realizację projektu pn ,, Język niemiecki klucz do sukcesu” z   udziałem środków europejskich .  

Dz 600 R 60004 zwiększa się plan wydatków o   kwotę 4   000,00 na sfinansowanie kosztów transportu lokalnego na terenach nie obsługiwanych przez Komunikacje Miejska .  

Dz 754 R 75412 zwiększa się plan wydatków o   kwotę 7   000,00 z   przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z   ubezpieczeniem NNW Strażaków oraz zapłaty należności za przegląd aparatów powietrznych dla OSP w   Sikorzu OSP Bądkowo Kościelne  

Dz 801 R 80104 zwiększa się plan wydatków o   kwotę 8   360,00 zł z   przeznaczeniem na pokrycie brakujących środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z   pochodnymi dla nauczycieli przedszkoli w   Brudzeniu Dużym i   w Sikorzu.  

Dz 926 R 92605 zwiększa się plan wydatków o   kwotę 6   000,00 z   przeznaczeniem na finansowanie zadań z   zakresu Kultury Fizycznej dla instytucji wybranych w   drodze konkursu ofert.  

Zmniejsza się wydatki bieżące o   kwotę 42 360,00 zmiany dotyczą:  

Dz 900 R 90002 zmniejsza się wydatki o   kwotę 33 360,00  

W budżecie gminy w   tym dziale i   rozdziale są zabezpieczone środki finansowe na wywóz odpadów i   nieczystości w   kwocie 70 000,00. Kwotę 33 360,00 przenosi się na inne działy i   rozdziały , na które brakuje środków finansowych tj. na Dz 600 R 60004 kwotę 4   000,00, na Dz 600 R 60016 kwotę 8   000,00, na Dz 754 R75412 kwotę 7   000,00, na Dz 801 R 80104 kwotę 8   360,00, na Dz 926 R 92605 kwotę 6   000,00,  

Dz 921 R 92108 zmniejsza się plan wydatków o   kwotę 9   000,00 w   związku z   przeniesieniem środków finansowych na utrzymanie orkiestry dętej do Dz 750 R 75075  

Zwiększa się wydatki majątkowe o   kwotę 8000,00 zmiany dotyczą :  

Dz 600 R 60016 zwiększa się plan wydatków w   kwocie 8000,00 z   przeznaczeniem na zakup przystanku autobusowego w   miejscowości Turza Mała  

Z załącznika pn ,, Wydatki na zadania inwestycyjne w   2012 „ zadanie pn ,,Modernizacja budynku UG w   Brudzeniu Dużym na kwotę 250 000,00 przeniesiono do załącznika pn,, Wykaz przedsięwzięć do WPF „ ponieważ jest to zadanie , które będzie realizowane w   2012 roku i   2013 . Łączny koszt zadania to kwota 544 480,00 z   czego w   2012r w   budżecie gminy zabezpieczona jest kwota 250 000,00zł  


Załącznik do Uchwały Nr XXII/160/12
Rady Gminy Brudzeń Duży
z dnia 26 września 2012 r.
Zalacznik1.xls

zał.XXII-160-12  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży  


Eugeniusz   Kaim

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »