| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/160/12 Rady Gminy Brudzeń Duży

z dnia 26 września 2012r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XIII/88/11 z dnia 29 grudnia 2011 r

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 roku Nr 142 poz. 1591 z   póź. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i   art. 236 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z   późniejszymi zmianami) Rada Gminy w   Brudzeniu Dużym uchwala co następuje:  

§   1.  

W Uchwale Budżetowej Gminy Brudzeń Duży na rok 2012 Nr XIII/88/11 Rady Gminy w   Brudzeniu Dużym z   dnia 29 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:  

1.   Zwiększa się dochody budżetu ogółem o   kwotę 47 586,00 zł tj. ustala się dochody budżetu w   łącznej kwocie 20 689 362,41 zł  

1)   Dochody bieżące zwiększa się o   kwotę 47 586,00 zł tj. do kwoty 20 139 814,41 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik Nr 1   do Uchwały Budżetowej na rok 2012 pn. ,,Dochody”  

2.   Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o   kwotę 89 946,00 zł oraz zmniejsza się o   kwotę 42 360,00 zł tj. ustala się wydatki budżetu w   łącznej kwocie 21 797 346,24 zł.  

1)   Wydatki bieżące zwiększa się o   kwotę 81 946,00 zł oraz zmniejsza się o   kwotę 42 360,00 zł tj. do kwoty 19 109 746,24 zł  

2)   Wydatki majątkowe zwiększa się o   kwotę 8   000,00 zł tj. do kwoty 2   687 600,00 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 2   do Uchwały na rok 2012 pod nazwa ,,Wydatki”  

3.   Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących zgodnie z   załącznikiem Nr 3   do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2012 pod nazwą ,, Wydatki bieżące”  

4.   Wprowadza się zmiany w   przychodach budżetowych na 2012 r. zgodnie z   załącznikiem Nr 4   do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik Nr 3   uchwały budżetowej pod nazwą ,, Przychody i   rozchody w   2012 roku”  

5.   Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany planów wydatków majątkowych, zgodnie z   załącznikiem Nr 5   do niniejszej uchwały zmieniającej załącznik Nr2b do uchwały budżetowej na rok 2012 pod nazwą ,, Wydatki majątkowe”  

§   2.   1.   Wprowadza się zmiany w   wydatkach budżetowych gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok.  

2.   Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 6   do niniejszej uchwały.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   obowiązuje w   roku budżetowym 2012.  

§   5.  

Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  


Uzasadnienie

DOCHODY  

Zwiększa się dochody bieżące o   kwotę 47 586,00 zmiany dotyczą:  

Dz 700 R70005 zwiększa się plan dochodów o   kwotę 6   000,00 z   tytułu wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat z   tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a   także z   tytułu użytkowania wieczystego, czynszów za lokale i   grunty.  

Dz 750 R 75023 zwiększa się plan dochodów o   kwotę 239,00 z   czego kwota 6,00 jest to 5% prowizja za realizację zadań z   zakresu administracji rządowej ( wpłaty za udostępnienie danych osobowych) , zaś kwota 233,00 jest to zwrot nadpłaconych kosztów egzekucyjnych za 2011 rok środki zostały zwrócone przez Urząd Skarbowy w   Płocku .  

Dz 756 R 75601 zwiększa się plan dochodów o   kwotę 233,00 z   tytułu wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat z   tytułu podatków i   opłat  

Dz 756 R 75615 zwiększa się plan dochodów o   kwotę 150,00 tytułu wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat z   tytułu podatków i   opłat .  

Dz 756 R 75616 zwiększa się plan dochodów o   kwotę 10 542,00 z   tytułu wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat z   tytułu podatków i   opłat oraz kwotę 800,00 z   tytułu opłaty targowej.  

Dz 756 R 75618 zwiększa się plan dochodów o   kwotę 75,00 zł z   tytułu wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat z   tytułu podatków i   opłat oraz o   kwotę 3   000,00 z   tytułu wpływów z   opłaty eksploatacyjnej ( wydobywanie kopaliny)  

Dz 801 R 80195 zwiększa się plan dochodów o   kwotę 18 170,00 z   tytułu realizacji projektu POKL ,, Język niemiecki – klucz do sukcesu” z   udziałem środków europejskich i   z budżetu krajowego.  

Kwota 2   725,50 pochodzi z   budżetu krajowego , zaś kwota 15 444,50 pochodzi z   budżetu środków europejskich .  

Jest to nowy projekt, który będzie realizowany w   2012 i   2013 roku. Łączne nakłady wynoszą 50 000,00 zł ( 2012 -18 170,00 zł , 2013- 31 830,00 zł)  

Dz 852 R 85228 zwiększa się plan dochodów o   kwotę 2   500,00 zł z   tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.  

Dz 852 R 85295 zwiększa się plan dochodów o   kwotę 1   000,00 zł z   tytułu odpłatności za dożywianie dzieci w   szkołach  

Dz 900 R 90019 zwiększa się plan dochodów o   kwotę 1   500,00 zł z   tytułu opłat za korzystanie ze środowiska ( środki są przekazane przez Urząd Marszałkowski)  

D 750 R 75075 zwiększa się plan dochodów o   kwotę 3   377,00 zł z   tytułu wpływu środków od sponsorów na imprezę pn ,, Festiwal Ginących zawodów”  

Wydatki  

Zwiększa się wydatki bieżące o   kwotę 81 946,00 zmiany dotyczą :  

Dz 750 R 75075 zwiększa się plan wydatków o   kwotę 12 616,00 z   czego kwota 3   616,00 przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z   imprezą pn,, Festiwal Ginących Zawodów” na wydatki rzeczowe , zaś kwota 9   000,00 przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z   utrzymaniem Orkiestry dętej. Kwotę 9   000,00 przenosi się z   Dz 921 R 92108 ponieważ w   tym dziale i   rozdziale w   budżecie gminy na 2012 były zaplanowane środki finansowe.  

Ponadto w   Dz 750 R 75075 przenosi się kwotę 3   756,84 z   wynagrodzeń i   składek od nich naliczanych na wydatki rzeczowe.  

Dz 757 R 75702 zwiększa się plan wydatków w   kwocie 25 800 ,00 z   przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań ( kredyty i   pożyczki) ponieważ zabezpieczona kwota w   budżecie jest niewystarczająca.  

Dz 801 R 80195 zwiększa się plan wydatków w   kwocie 18 170,00 na realizację projektu pn ,, Język niemiecki klucz do sukcesu” z   udziałem środków europejskich .  

Dz 600 R 60004 zwiększa się plan wydatków o   kwotę 4   000,00 na sfinansowanie kosztów transportu lokalnego na terenach nie obsługiwanych przez Komunikacje Miejska .  

Dz 754 R 75412 zwiększa się plan wydatków o   kwotę 7   000,00 z   przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z   ubezpieczeniem NNW Strażaków oraz zapłaty należności za przegląd aparatów powietrznych dla OSP w   Sikorzu OSP Bądkowo Kościelne  

Dz 801 R 80104 zwiększa się plan wydatków o   kwotę 8   360,00 zł z   przeznaczeniem na pokrycie brakujących środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z   pochodnymi dla nauczycieli przedszkoli w   Brudzeniu Dużym i   w Sikorzu.  

Dz 926 R 92605 zwiększa się plan wydatków o   kwotę 6   000,00 z   przeznaczeniem na finansowanie zadań z   zakresu Kultury Fizycznej dla instytucji wybranych w   drodze konkursu ofert.  

Zmniejsza się wydatki bieżące o   kwotę 42 360,00 zmiany dotyczą:  

Dz 900 R 90002 zmniejsza się wydatki o   kwotę 33 360,00  

W budżecie gminy w   tym dziale i   rozdziale są zabezpieczone środki finansowe na wywóz odpadów i   nieczystości w   kwocie 70 000,00. Kwotę 33 360,00 przenosi się na inne działy i   rozdziały , na które brakuje środków finansowych tj. na Dz 600 R 60004 kwotę 4   000,00, na Dz 600 R 60016 kwotę 8   000,00, na Dz 754 R75412 kwotę 7   000,00, na Dz 801 R 80104 kwotę 8   360,00, na Dz 926 R 92605 kwotę 6   000,00,  

Dz 921 R 92108 zmniejsza się plan wydatków o   kwotę 9   000,00 w   związku z   przeniesieniem środków finansowych na utrzymanie orkiestry dętej do Dz 750 R 75075  

Zwiększa się wydatki majątkowe o   kwotę 8000,00 zmiany dotyczą :  

Dz 600 R 60016 zwiększa się plan wydatków w   kwocie 8000,00 z   przeznaczeniem na zakup przystanku autobusowego w   miejscowości Turza Mała  

Z załącznika pn ,, Wydatki na zadania inwestycyjne w   2012 „ zadanie pn ,,Modernizacja budynku UG w   Brudzeniu Dużym na kwotę 250 000,00 przeniesiono do załącznika pn,, Wykaz przedsięwzięć do WPF „ ponieważ jest to zadanie , które będzie realizowane w   2012 roku i   2013 . Łączny koszt zadania to kwota 544 480,00 z   czego w   2012r w   budżecie gminy zabezpieczona jest kwota 250 000,00zł  


Załącznik do Uchwały Nr XXII/160/12
Rady Gminy Brudzeń Duży
z dnia 26 września 2012 r.
Zalacznik1.xls

zał.XXII-160-12  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży  


Eugeniusz   Kaim

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »