| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 296/XXXIV/2014 Rady Gminy Mała Wieś

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane w przedszkolu samorządowym prowadzonym przez Gminę Mała Wieś

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 , art. 5 c pkt. 1 art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 i 5a  ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), po uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddział Powiatowy w Płocku  Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przedszkole prowadzone przez Gminę Mała Wieś zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego w dniach pracy przedszkola.

2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1 określa dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.

§ 2. 1. Opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złotych zero groszy) za każdą rozpoczętą godzinę.

2. Opłatę oblicza się co miesiąc, jako iloczyn godzin korzystania ze świadczeń oraz stawki określonej w ust. 1.

3. Opłata, o której mowa w ust. 1 wnoszona jest przez rodziców (prawnych opiekunów) z góry , w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata ta ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w następnym miesiącu.

5. Kwota o której mowa w ust. 1 podlega waloryzacji zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.

6. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

§ 3. Opłata za świadczenia wymienione w § 2 nie dotyczy dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

§ 4. Traci moc uchwała nr 39/VIII/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w przedszkolu samorządowym prowadzonym przez Gminę Mała Wieś.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mała Wieś.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś


Alfred Szymczak


Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 lipca 2013 r., poz. 827) zachodzi konieczność zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole samorządowe prowadzone przez Gminę Mała Wieś.

Uchwały rad gmin podjęte na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty tj. min. Uchwała Nr 39/VIII/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w przedszkolu samorządowym prowadzonym przez Gminę Mała Wieś zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowej uchwały podjętej na podstawie znowelizowanego art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2014 r.

Opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego na mocy powyższej ustawy zostały obniżone do maksymalnej kwoty 1,00 zł za godzinę już od 1 września 2013 r. Ustawodawca upoważnił Radę Gminy do określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym wymiar zajęć niezbędny do realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz ewentualnego określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, przy czym wysokość tej opłaty nie może być wyższa niż 1,00 zł za godzinę zajęć.

Stosownie do przepisów ustawy, jako rekompensatę utraconych dochodów, od 1 września 2013 roku Gmina Mała Wieś otrzymuje na ten cel dotację z budżetu państwa.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe.

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś


Alfred Szymczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Wróbel

doradca, interim manager PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »