| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Postanowienie nr 2/2014 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce

z dnia 23 kwietnia 2014r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r

Na podstawie art. 17 § 1 w związku z art. 12 § 4, § 10, § 11 i § 12, art. 16 § 2 oraz art. 167 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1]))Komisarz Wyborczy w Ostrołęce

postanawia

1. Utworzyć odrębny obwód głosowania w położonym na terenie Gminy Zabrodzie Domu Pomocy Społecznej Dla Dzieci „Fiszor” w Gaju oraz ustalić:

1) numer obwodu – 6;

2) granicę obwodu – Dom Pomocy Społecznej Dla Dzieci „Fiszor” w Gaju;

3) siedzibę obwodowej komisji wyborczej - Dom Pomocy Społecznej Dla Dzieci „Fiszor” w Gaju, ul. Matki Wincenty Jaroszewskiej 5.

2. Postanowienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.

3. Wykonanie postanowienia powierza się Wójtowi Gminy Zabrodzie.

4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 12 § 4 ustawy - Kodeks wyborczy rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek wójta, tworzy odrębny obwód głosowania w domu pomocy społecznej, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców. Nieutworzenie takiego obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby kierującej daną jednostką. Pismem z dnia 21 marca 2014 r. znak DOS-903-1-24/14 Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce zwrócił się z prośbą do Pana Prezydenta Miasta Ostrołęki oraz Pań/Panów Wójtów/Burmistrzów Gmin/Miast o udzielenie informacji czy na terenie Gminy zlokalizowane są zakłady opieki zdrowotnej, domy pomocy społecznej, zakłady karne, areszty śledcze lub oddziały zewnętrzne tych zakładów i aresztów, w których, zgodnie z art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, tworzy się odrębne obwody głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. W odpowiedzi na powyższe pismo Pan Tadeusz Michalik Wójt Gminy Zabrodzie pismem z dnia 25 marca 2014 r. znak S.G.502.1.3.2014 udzielił informacji, iż na terenie Gminy znajduje się Dom Pomocy Społecznej Dla Dzieci „Fiszor” w Gaju, w którym zgodnie z art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy tworzy się odrębny obwód głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. ale nie będzie składał wniosku do Rady Gminy o utworzenie odrębnego obwodu głosowania dla DPS „Fiszor” w Gaju. Decyzję swoją motywował prośbą otrzymaną od s. Dyrektor DPS „Fiszor” w Gaju, która wnioskowała o nietworzenie odrębnego obwodu głosowania w tym Domu, co miałoby pozwolić na zachowanie anonimowości wyborcom głosującym w wyborach poza Domem Pomocy Społecznej (DPS jest w stanie dowieźć osoby uprawnione do głosowania do lokalu obwodowej komisji wyborczej przystosowanego dla osób niepełnosprawnych ruchowo). Z informacji posiadanych przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce wynikało co następuje:

- DPS „Fiszor” w Gaju znajduje się przy ul. Matki Wincenty Jaroszewskiej 5;

- pod tym adresem zameldowanych jest 92 osoby, spośród których uprawnionych do głosowania jest 80 osób.

W związku z powyższym Komisarz Wyborczy w Ostrołęce, uznając za zasadne i konieczne, wezwała Radę Gminy Zabrodzie postanowieniem Nr 1/2014 z dnia 27 marca 2014 r. do podjęcia uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. W dniu 16 kwietnia br. otrzymałam pismo Przewodniczącego Rady Gminy w Zabrodziu znak OR.0004/7/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. informujące o Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Zabrodzie poświęconej uchwale w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Z pisma wynikało, że Radni zapoznali się z projektem uchwały i uzasadnieniem oraz korespondencją w tej sprawie; w tym odpowiedzią s. Dyrektor DPS w Gaju złożonym w dniu 8 kwietnia 2014 r. do Rady Gminy Zabrodzie z prośbą o nietworzenie odrębnego obwodu głosowania. W wyniku przeprowadzonej dyskusji Radni jednogłośnie zagłosowali „przeciw” (15 głosów) podjęciu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 17 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, Komisarz Wyborczy w Ostrołęce wobec nie wywiązania się z ustawowego zadania i bezskutecznego upływu terminu do utworzenia odrębnego obwodu głosowania przez Radę Gminy w Zabrodziu postanowiła jak w sentencji.

Komisarz Wyborczy w Ostrołęce


Marta Elżbieta Truszkowska


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Padała

Instruktorka nauki jazdy kat.B z uprawnieniami egzaminatora

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »