| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Zarządu Powiatu w Płocku

z dnia 1 kwietnia 2014r.

w sprawie powierzenia przez Powiat Płocki w 2014 roku realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej

zawarte w dniu 1 kwietnia 2014 roku pomiędzy:

Powiatem Płockim, zwanym dalej „Powiatem" reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Płocku w osobach:

1)Pana Michała Boszko - Starosty Płockiego,

2)Pana Jana Ciastek - Wicestarosty,

a

Miastem Płock zwanym dalej „Miastem" reprezentowanym przez Pana Andrzeja Nowakowskiego - Prezydenta Miasta Płocka

o następującej treści:

Dział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie przez Powiat Płocki Miastu Płock w 2014 roku realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej, określonych w § 4 porozumienia.

§ 2. Porozumienie zawarto na podstawie:

a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm).

b) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 642 z późn. zm).

c) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 406).

§ 3. Zawarcie porozumienia wynika z realizacji najbardziej ekonomicznego i racjonalnego systemu obsługi bibliotecznej, tzn. zachowania optymalnego systemu gromadzenia i opracowania zbiorów, prowadzenia fachowej pomocy instrukcyjno - metodycznej, szkolenia kadr bibliotecznych, w tym również z zakresu komputeryzacji i automatyzacji procesów bibliotecznych.

Dział II.
Obowiązki i uprawnienia Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego związane z realizacją zadań powiatowej biblioteki publicznej

§ 4. Do obowiązków i uprawnień Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego związanych z realizacją zadań powiatowej biblioteki publicznej należy:

1. Organizacja seminariów szkoleniowych z zakresu public relations, psychologii pracy, komputeryzacji bibliotek, metod pracy z czytelnikiem.

2. Prowadzenie szkoleń przywarsztatowych dla pracowników nowo zatrudnionych.

3. Konsultacje i instruktaż w zakresie prawidłowej działalności bibliotek i ich promocji w środowisku.

4. Informowanie i pomoc przy wdrażaniu nowych przepisów prawnych związanych z funkcjonowaniem bibliotek.

5. Pomoc i doradztwo w zakresie gromadzenia i opracowywania zbiorów.

6. Doradztwo metodyczne w zakresie komputeryzacji.

7. Nadzór oraz pomoc w przeprowadzaniu selekcji i inwentaryzacji zbiorów.

8. Pomoc przy organizacji imprez i spotkań autorskich w bibliotekach gminnych na terenie powiatu płockiego.

9. Pomoc w opracowywaniu materiałów metodycznych, regulaminów konkursów, scenariuszy imprez, informacji o autorach itp.

10. Udostępnianie materiałów metodycznych w ramach doskonalenia zawodowego bibliotekarzy.

11. Badania i analiza pracy bibliotek.

§ 5. Za całość zadań związanych z realizacją zadań biblioteki powiatowej odpowiada Dyrektor Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego przed Powiatem oraz Miastem.

§ 6. 1. Wynagrodzenia pracowników ustalane są na podstawie Regulaminu wynagradzania pracowników Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego zatwierdzonego Uchwałą Zarządu Miasta Płocka Nr 29/490/2000 z dnia 21 czerwca 2000 roku, ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 3423/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r., Nr 3516/05 z dnia 2 czerwca 2005 r., Nr 3793/09 z dnia 6 października 2009 r. oraz Nr 4515/10 z dnia 31 marca 2010 r.

Dział III.
Zadania i uprawnienia Powiatu

§ 7. Do zadań i uprawnień Powiatu należy:

1. Zatwierdzanie planów pracy, w tym rocznych planów finansowych związanych z realizacją zadań biblioteki powiatowej opracowanych przez Dyrektora Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego.

2. Nadzorowanie i kontrolowanie realizacji prac związanych z zakresem działania biblioteki powiatowej.

3. Kontrolowanie prawidłowości wydatkowanych środków finansowych w zakresie realizowanych zadań biblioteki powiatowej.

§ 8. 1. Na realizację zadań określonych w § 4 Powiat zobowiązuje się przekazać na rzecz Miasta kwotę 65.000,- zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) w dwóch równych ratach: pierwsza płatna do dnia 30 maja 2014 r. druga płatna do dnia 29 sierpnia 2014 r.

2. Przekazanie kwoty na inny cel niż objęty Porozumieniem powoduje obowiązek jej zwrotu w całości w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku o jej zwrot przez Powiat z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia przekazania dotacji.

3. Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego zobowiązana jest dostarczyć rozliczenie przekazanych przez Powiat na rzecz Miasta środków finansowych w ciągu 30 dni od zakończenia realizacji zadania. Rozliczenie winno zawierać wykaz dokumentów stwierdzających wykorzystanie środków finansowych zgodnie z przeznaczeniem.

Dział IV.
Zadania i uprawnienia Miasta

§ 9. Miasto:

1. Odpowiada za realizację przekazanych Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego zadań biblioteki powiatowej.

2. Zastrzega sobie prawo:

a) do okresowego rozliczania prac realizowanych przez Książnicę Płocką im. Władysława Broniewskiego na rzecz Powiatu,

b) kontrolowania prawidłowości wydatkowania środków finansowych w zakresie realizowanych zadań biblioteki powiatowej.

Dział V.
Postanowienia końcowe

§ 10. 1. Warunki porozumienia mogą zostać wypowiedziane przez każdą ze Stron za uprzednim 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

2. Porozumienie w zakresie realizacji powierzonego zadania zostaje zawarte na okres od 2 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014 r.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny
(t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 121).

4. Spory dotyczące realizacji porozumienia będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Powiatu.

5. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

6. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze Stron.

Prezydent Miasta Płocka


Andrzej Nowakowski

Starosta Płocki


Michał Boszko


Wicestarosta


Jan Ciastek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BlaBlaCar.pl

– wspólne przejazdy: oszczędności i ekologia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »