| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/224/14 Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 24 kwietnia 2014r.

o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Lubotyń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej, uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXVI/153/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z 28 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Lubotyń (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 4308), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

selektywne zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych z podziałem na:

a) odpady frakcji suchej: metale żelazne i kolorowe, papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma), tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe;

b) odpady frakcji mokrej: resztki żywności, resztki surowców do produkcji żywności, zużyte jednorazowe pieluchy, ręczniki papierowe oraz odpady zielone i inne odpady biodegradowalne (nadające się do kompostowania);

c) szkło: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach;

d) pozostałe powstające w gospodarstwach domowych odpady komunalne, w tym: przeterminowane leki i chemikalia, odpady zawierające rtęć, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, drobne odpady budowlane i rozbiórkowe, powstające w trakcie prac, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę, żużla i popiołów paleniskowych oraz zużytych opon.;

2) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Właściciel nieruchomości jest obowiązany wyposażyć nieruchomość w pojemniki do odrębnego gromadzenia trzech frakcji odpadów komunalnych – na frakcję "suchą", "mokrą" i „szkło” oraz pojemnik na popiół paleniskowy i żużel (w przypadku wytwarzania tego odpadu).;

3) w § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny powinny być oznakowane napisem: „suche”, „mokre” i „szkło”.;

4) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Przy selektywnym zbieraniu odpadów właściciele nieruchomości zobowiązani są dostosować ilość i pojemność pojemników do normatywu podanego w ust. 1 oraz struktury selektywnie zbieranych odpadów, gdzie frakcja sucha stanowi 60%, frakcja mokra 30% i szkło 10% ogólnej masy odpadów.;

5) w § 9 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej:

a) odpady suche - co najmniej jeden raz w miesiącu;

b) odpady mokre lub zmieszane - co najmniej jeden raz w miesiącu, a w okresie od 1 maja do 30 września - co najmniej dwa razy w miesiącu,

c) szkło - co najmniej jeden raz w miesiącu;

d) żużel i popiół paleniskowy w okresie grzewczym, tj. w okresie od 15 października do 15 kwietnia – co najmniej jeden raz na miesiąc.;

6) w § 9 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej:

a) odpady suche - co najmniej jeden raz w miesiącu;

b) odpady mokre lub zmieszane - co najmniej jeden raz w miesiącu, a w okresie od 1 maja do 30 września - co najmniej dwa razy w miesiącu,

c) szkło - co najmniej jeden raz w miesiącu;

d) żużel i popiół paleniskowy w okresie grzewczym, tj. w okresie od 15 października do 15 kwietnia – co najmniej jeden raz na miesiąc.;

7) w § 9 pkt. 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

zbierane selektywnie – jeden raz na dwa tygodnie.;

8) w § 10 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz szkło pozostałe:

a) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej - w ramach półrocznych zbiórek, z miejsc przy ustawionych pojemnikach; termin zbiórki zostanie podany w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy;

b) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej – w ramach półrocznych zbiórek; termin zbiórki zostanie podany w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.;

9) w § 10 ust. 1 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dostarczać osobiście odpady zebrane selektywnie określone w § 2 pkt 3) lit. d) do GPSZOK własnym lub najętym transportem o tonażu nie przekraczającym 3,5 MG. Godziny pracy Punktu podane zostaną w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy..

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Janusz Podbielski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ProfiAuto

ProfiAuto to należąca do firmy Moto-Profil marka zrzeszająca ponad 150 hurtowni, sklepów i warsztatów, znajdujących się w miastach na terenie całej Polski. Pod szyldem ProfiAuto funkcjonują wyselekcjonowane, najlepsze na rynku motoryzacyjnym podmioty.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »