| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 104/2012 Prezydenta Miasta Pruszkowa

z dnia 20 listopada 2012r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2012 rok

Na podstawie art. 30,ust.2 pkt 4, ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku - o   samorządzie gminnym ( Dz.U. z   2001 r Nr 142, poz.1591 z   późn.zm.), art. 257 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r Nr 157, poz.1240 z   późn.zm. ) - Prezydent Miasta Pruszkowa zarządza, co następuje:  

§   1.   W budżecie Miasta Pruszkowa na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:  

 

- po stronie dochodów:  

zmniejszyć:  

zwiększyć:  

 

Ogółem:  

 

 

-  

89 053  

 

Dział  

852  

Pomoc społeczna  

-  

54 908  

Rozdz.  

85212  

Świadczenia rodzinne, świadczenia z   funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe z   ubezpieczenia społecznego  

-  

34 508  

§  

2010  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację zadań bieżących z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

-  

34 508  

Rozdz.  

85213  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z   pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w   zajęciach w   centrum integracji społecznej  

-  

2 400  

§  

2010  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację zadań bieżących z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

-  

2 400  

Rozdz.  

85214  

Zasiłki i   pomoc w   naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe  

-  

6 000  

§  

2030  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  

-  

6 000  

Rozdz.  

85295  

Pozostała działalność  

-  

12 000  

§  

2030  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  

-  

12 000  

Dział  

854  

Edukacyjna opieka wychowawcza  

-  

34 145  

Rozdz.  

85415  

Pomoc materialna dla uczniów  

-  

34 145  

§  

2030  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  

-  

34 145  

- po stronie wydatków:  

zmniejszyć:  

zwiększyć:  

 

Ogółem:  

 

 

84 723  

173 776  

 

Dział  

754  

Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa  

4 000  

4 000  

Rozdz.  

75416  

Straż gminna (miejska)  

4 000  

4 000  

§  

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

-  

3 800  

§  

4240  

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i   książek  

1 200  

-  

§  

4280  

Zakup usług zdrowotnych  

-  

200  

§  

4410  

Podróże służbowe krajowe  

850  

-  

§  

4430  

Różne opłaty i   składki  

1 950  

-  

Dział  

801  

Oświata i   wychowanie  

69 713  

69 713  

Rozdz.  

80101  

Szkoły podstawowe  

27 538  

29 550  

§  

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

-  

20 696  

§  

4270  

Zakup usług remontowych  

18 658  

8 000  

§  

4280  

Zakup usług zdrowotnych  

3 800  

-  

§  

4350  

Zakup usług dostępu do sieci Internet  

1 950  

-  

§  

4370  

Opłaty z   tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w   stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  

550  

-  

§  

4390  

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i   opinii  

1 890  

-  

§  

4410  

Podróże służbowe krajowe  

540  

-  

§  

4430  

Różne opłaty i   składki  

-  

300  

§  

4700  

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  

150  

554  

Rozdz.  

80104  

Przedszkola  

16 691  

17 676  

§  

3020  

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  

716  

-  

§  

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

930  

-  

§  

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

-  

6 429  

§  

4240  

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i   książek  

543  

-  

§  

4270  

Zakup usług remontowych  

300  

2 047  

§  

4280  

Zakup usług zdrowotnych  

3 180  

-  

§  

4300  

Zakup usług pozostałych  

2 755  

3 223  

§  

4350  

Zakup usług dostępu do sieci Internet  

1 105  

157  

§  

4370  

Opłaty z   tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w   stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  

820  

1 000  

§  

4390  

Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i   opinii  

917  

-  

§  

4400  

Opłaty za administrowanie i   czynsze za budynki, lokale i   pomieszczenia garażowe  

-  

4 700  

§  

4410  

Podróże służbowe krajowe  

-  

120  

§  

4430  

Różne opłaty i   składki  

3 445  

-  

§  

4700  

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  

1 980  

-  

Rozdz.  

80110  

Gimnazja  

15 915  

15 915  

§  

3020  

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  

1 500  

-  

§  

4140  

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

2 000  

-  

§  

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

-  

10 315  

§  

4270  

Zakup usług remontowych  

6 000  

4 000  

§  

4280  

Zakup usług zdrowotnych  

700  

-  

§  

4300  

Zakup usług pozostałych  

-  

700  

§  

4350  

Zakup usług dostępu do sieci Internet  

600  

-  

§  

4370  

Opłaty z   tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w   stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  

-  

600  

§  

4400  

Opłaty za administrowanie i   czynsze za budynki i   pomieszczenia garażowe  

680  

-  

§  

4410  

Podróże służbowe krajowe  

-  

300  

§  

4430  

Różne opłaty i   składki  

1 435  

-  

§  

4700  

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  

3 000  

-  

Rozdz.  

80113  

Dowożenie uczniów do szkół  

5 850  

5 850  

§  

4300  

Zakup usług pozostałych  

5 850  

5 850  

Rozdz.  

80114  

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  

110  

110  

§  

4350  

Zakup usług dostępu do sieci Internet  

-  

110  

§  

4430  

Różne opłaty i   składki  

110  

-  

Rozdz.  

80146  

Dokształcanie i   doskonalenie nauczycieli  

3 609  

612  

§  

4300  

Zakup usług pozostałych  

3 609  

612  

Dział  

85212  

Pomoc społeczna  

-  

54 908  

Rozdz.  

85212  

Świadczenia rodzinne, świadczenia z   funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe z   ubezpieczenia społecznego  

-  

34 508  

§  

3110  

Świadczenia społeczne (zadania zlecone)  

-  

33 503  

§  

4300  

Zakup usług pozostałych (zadania zlecone)  

-  

700  

§  

4430  

Różne opłaty i   składki (zadania zlecone)  

-  

305  

Rozdz.  

85213  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z   pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w   zajęciach w   centrum integracji społecznej  

-  

2 400  

§  

4130  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadania zlecone)  

-  

2 400  

Rozdz.  

85214  

Zasiłki i   pomoc w   naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe  

-  

6 000  

§  

3110  

Świadczenia społeczne  

-  

6 000  

Rozdz.  

85295  

Pozostała działalność  

-  

12 000  

§  

3110  

Świadczenia społeczne  

-  

12 000  

Dział  

854  

Edukacyjna opieka wychowawcza  

1 010  

35 155  

Rozdz.  

85415  

Pomoc materialna dla uczniów  

1 010  

35 155  

§  

3240  

Stypendia dla uczniów  

1 010  

34 655  

§  

3260  

Inne formy pomocy dla uczniów  

-  

500  

Dział  

900  

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

10 000  

10 000  

Rozdz.  

90001  

Gospodarka ściekowa i   ochrona wód  

10 000  

10 000  

§  

4270  

Zakup usług remontowych  

-  

10 000  

§  

4300  

Zakup usług pozostałych  

10 000  

-  

§   2.   1)   Zwiększa się dochody budżetu miasta o   kwotę 89 053 zł  

2)   Zwiększa się wydatki budżetu miasta o   kwotę 89 053 zł  

§   3.   O dokonanych zmianach należy złożyć informację na Sesji Rady Miejskiej w   Pruszkowie.  

§   4.   Zarządzenie wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.  

 

 

Prezydent Miasta Pruszkowa  


Jan   Starzyński

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »