| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/205/14 Rady Gminy Krasnosielc

z dnia 29 kwietnia 2014r.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasnosielc

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 oraz art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasnosielc zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie pięciu godzin dziennie od godz. 8:00 do godz. 13:00.

§ 2. Opłacie podlegają usługi opiekuńczo-wychowawcze sprawowane w czasie przekraczającym i poza godzinami wymienionymi w § 1.

§ 3. 1) Opłata za świadczone usługi przez przedszkole i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, o których mowa w § 2. wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń. Kwota ta podlega waloryzacji zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.

2) Opłatę miesięczną ustala się na podstawie ilości zadeklarowanych przez rodziców (opiekunów prawnych) godzin dziennego korzystania dziecka z usług przedszkola (oddziału przedszkolnego) powyżej 5 godzin i ilości dni roboczych w miesiącu pomnożoną przez kwotę wymienioną w ust. 1.

3) Opłata miesięczna wnoszona jest do dnia 10 każdego miesiąca. Za dni nieobecności dziecka wniesiona opłata podlega zaliczeniu na następny miesiąc lub zwrotowi.

4) Opłata nie obejmuje kosztów żywienia dziecka.

§ 4. Traci moc uchwała Nr VI/34/11 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krasnosielc.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasnosielc.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązywania od 01 września 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Ewa Grabowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »