| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/324/14 Rady Powiatu Żuromińskiego

z dnia 25 kwietnia 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1
i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustala się opłatę w wysokości:

1) rower lub motorower – 106 zł,

2) motocykl – 211 zł,

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 464 zł,

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 580 zł,

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 822 zł,

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 1211 zł,

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1475 zł.

2. Wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia spowodowało ich powstanie, ustala się w wysokości 50% opłaty za usunięcie danego pojazdu określonego w ust. 1.

3. Za przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym ustala się opłatę za każdą dobę przechowywania w wysokości:

1) rower lub motorower – 17 zł,

2) motocykl – 24 zł,

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t  – 36 zł,

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 48 zł,

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 69 zł,

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 128 zł,

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 190 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żuromińskiego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/253/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 7942).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Rzymowski


Uzasadnienie

Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), jest zadaniem własnym powiatu od dnia 21 sierpnia 2011 r. w związku z przepisami ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1018 z późn. zm.).

Zgodnie zaś z art. 130a ust. 6 Prawa o ruchu drogowym, rada powiatu biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań, o których mowa w jego ust. 1-2, oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu, ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia spowodowało ich powstanie. Wysokość tych kosztów nie może być wyższa niż maksymalna kwota opłat za usunięcie pojazdu. Jednocześnie w art. 130a ust. 6a ww. ustawy została ustalona maksymalna wysokość stawek kwotowych opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów, które stosownie do regulacji ust. 6b tego przepisu ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Z kolei w myśl ust. 6c, na każdy rok kalendarzowy Minister Finansów ogłasza maksymalne stawki tych opłat w drodze obwieszczenia. W 2014r. obowiązują stawki określone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie    ogłoszenia obowiązujących w 2014 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2013 r., poz. 704). Stawki te wzrosły o wskaźnik 0,9% wynikający z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2013 r.

Zatem proponuje się podwyższenie stawek opłat określonych obecnie w uchwale Nr XXVII/253/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 czerwca 2013r., również o ten wskaźnik. Pozwoli to na wzrost dochodu z tego tytułu, przy jednoczesnym zachowaniu opłat poniżej stawek maksymalnych.

Przewodniczący Rady


Jerzy Rzymowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »