| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 104/2013 Prezydenta Miasta Pruszkowa

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2013 rok

Na podstawie art. 30,ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm. ) - Prezydent Miasta Pruszkowa zarządza, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Pruszkowa na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

- po stronie dochodów:

zmniejszyć:

zwiększyć:

Ogółem:

-

8 144

Dział

852

Pomoc społeczna

-

8 144

Rozdz.

85295

Pozostała działalność

-

8 144

§

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

-

8 144

- po stronie wydatków:

zmniejszyć:

zwiększyć:

Ogółem:

286 917

295 061

Dział

750

Administracja publiczna

7 000

57 000

Rozdz.

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

7 000

7 000

§

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

5 000

§

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

-

2 000

§

4430

Różne opłaty i składki

7 000

-

Rozdz.

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

-

50 000

§

4300

Zakup usług pozostałych

-

50 000

Dział

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10 310

10 310

Rozdz.

75416

Straż gminna (miejska)

10 310

10 310

§

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

-

400

§

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

9 910

§

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 200

-

§

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 000

-

§

4300

Zakup usług pozostałych

3 000

-

§

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000

-

§

4430

Różne opłaty i składki

3 160

-

§

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

950

-

Dział

758

Różne rozliczenia

51 837

-

Rozdz.

75818

Rezerwy ogólne i celowe

51 837

-

§

4810

Rezerwy

51 837

-

Dział

801

Oświata i wychowanie

109 270

111 107

Rozdz.

80101

Szkoły podstawowe

35 547

38 854

§

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

-

840

§

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 710

-

§

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

21 636

§

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

-

3 972

§

4270

Zakup usług remontowych

-

10 476

§

4280

Zakup usług zdrowotnych

800

-

§

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

-

460

§

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

45

-

§

4410

Podróże służbowe krajowe

90

-

§

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

32 902

-

§

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

-

1 470

Rozdz.

80104

Przedszkola

35 744

35 744

§

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 360

-

§

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

160

-

§

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

554

22 971

§

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

-

2 069

§

4270

Zakup usług remontowych

2 059

1 824

§

4280

Zakup usług zdrowotnych

2 288

390

§

4300

Zakup usług pozostałych

-

6 720

§

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

175

50

§

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

1 900

1 700

§

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

2 095

-

§

4410

Podróże służbowe krajowe

-

20

§

4430

Różne opłaty i składki

568

-

§

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

23 734

-

§

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

851

-

Rozdz.

80110

Gimnazja

32 527

32 527

§

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 500

-

§

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

300

-

§

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

15 585

§

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

-

400

§

4270

Zakup usług remontowych

-

200

§

4300

Zakup usług pozostałych

-

16 342

§

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

750

-

§

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

300

-

§

4410

Podróże służbowe krajowe

400

-

§

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

680

-

§

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

28 597

-

Rozdz.

80113

Dowożenie uczniów do szkół

1 900

1 900

§

4300

Zakup usług pozostałych

1 900

1 900

Rozdz.

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

2 082

2 082

§

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

2 082

§

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 082

-

Rozdz.

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

1 470

-

§

4300

Zakup usług pozostałych

1 470

-

Dział

851

Ochrona zdrowia

5 500

5 500

Rozdz.

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

5 500

5 500

§

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

5 500

§

4300

Zakup usług pozostałych

5 500

-

Dział

852

Pomoc społeczna

98 000

106 144

Rozdz.

85206

Wspieranie rodziny

8 000

-

§

4430

Różne opłaty

8 000

-

Rozdz.

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

43 000

84 000

§

3110

Świadczenia społeczne

-

80 000

§

4300

Zakup usług pozostałych

-

4 000

§

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

43 000

-

Rozdz.

85215

Dodatki mieszkaniowe

-

7 000

§

3110

Świadczenia społeczne

-

7 000

Rozdz.

85216

Zasiłki stałe

47 000

-

§

3110

Świadczenia społeczne

47 000

-

Rozdz.

85219

Ośrodki pomocy społecznej

-

7 000

§

4220

Zakup środków żywności

-

6 000

§

4410

Podróże służbowe krajowe

-

1 000

Rozdz.

85295

Pozostała działalność (zadania zlecone)

-

8 144

§

3110

Świadczenia społeczne (zadania zlecone)

-

8 000

§

4210

Zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone)

-

144

Dział

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 000

5 000

Rozdz.

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

5 000

5 000

§

4260

Zakup energii

5 000

-

§

4270

Zakup usług remontowych

-

5 000

§ 2. 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 8 144 zł

2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 8 144 zł

§ 3. O dokonanych zmianach należy złożyć informację na Sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Prezydent Miasta Pruszkowa


Jan Starzyński

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

PolishProperty.eu

PolishProperty.eu to portal zajmujący się kompleksowo rynkiem nieruchomości w Polsce i pozostałych krajach UE.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »